Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The diagnostic value of malondialdehyde level in pleural effusions [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 213-219

The diagnostic value of malondialdehyde level in pleural effusions

Özdal GÜNEŞ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Aydan ÇAKAN1, Murat ÖRMEN2, Ayşe ÖZSÖZ1, Banu ÖNVURAL2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Various tumor markers and biochemical parameters are considered helpful in the differential diagnosis of malignant pleural effusions (PE). In this study pleural fluid and serum malondialdehyde (MDA) levels of 106 patients with PE and serum MDA levels of 30 healthy controls were measured using the spectrophotometric method. With the results of the diagnostic methods, the cases were grouped as smoker or non-smoker and classified according to the etiology, biochemical and cytological features of pleural fluid. Serum MDA level and pleura/serum MDA ratio of the exudate and transudate PE were 2.65±1.47 nmol/ml and 0.76 ± 0.32; 1.68±0.56 and 1.24±0.48 respectively. Serum MDA level in the exudate group (p: 0.03) and pleura/ serum MDA ratio in the transudate group (p: 0.001) were significantly higher. There was no significant difference between the pleural fluid MDA levels of the two groups. There was no statistically significant difference of serum MDA( p: 0.68), pleural fluid MDA (p: 0.454) levels and pleura/serum MDA ratios (p: 0.305) between malignant and benign PE. Serum MDA levels of both malignant and benign PE were significantly higher than the control group (p<0.001). Between tuberculosis(TB) and non-TB PE, there was not statistically significant difference of the pleural fluid MDA (p: 0.661), serum MDA (p: 0.526) and pleural/ serum MDA ratios ( 0.69). The pleural fluid and serum MDA did not differ between smokers and non-smokers. In conclusion, higher serum MDA levels were found in cases with PE and it was an independent variable from smoking. Serum MDA levels were increased in all cases with pleural effusion and serum MDA, pleural MDA levels and pleura/ serum MDA were not affected by cigarette smoking. Morover, pleural fluid MDA level alone is not useful to differentiate malign-benign or TB -non-TB etiologies.

Keywords: Exudate, malondialdehyde, pleural effusion, transudate


Plevra sıvılarında malondialdehit düzeyinin tanısal değeri

Özdal GÜNEŞ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Aydan ÇAKAN1, Murat ÖRMEN2, Ayşe ÖZSÖZ1, Banu ÖNVURAL2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Tanı zorluğu ile karşılaşılan malign plevra sıvılarının (PS) ayırıcı tanısında çeşitli tümör markerleri ve biyokimyasal parametrelerin yardımcı olabilecekleri düşünülmektedir. Bu çalışmada 106 PS'lı olgunun plevra sıvısı ve serum malondialdehit (MDA) düzeyleri ile kontrol grubundaki sağlıklı 30 olgunun serum MDA düzeyleri spektrofotometrik yöntem ile araştırıldı. Tanısal yöntemler sonucunda olgular sigara içme -içmeme ve plevra sıvısı etyoloji, biyokimya ve sitolojisine göre gruplandırıldı. Eksudatif PS'larında serum MDA düzeyi 2.65±1.47 nmol/mL, plevra/serum MDA oranı 0.76±0.32 idi. Transudatif PS'larında serum ortalama MDA düzeyi 1.68±0.56 nmol/mL, plevra/serum MDA oranı 1.24±0.48 olarak saptandı. Eksudatif grupta serum MDA düzeyi (p=0.003) ve transudatif grupta plevra/serum MDA oranı (p=0.001) anlamlı şekilde yüksek idi. İki grup arasında plevra sıvısı MDA açısından fark yoktu. Malign ve benign PS'lı gruplar arasında plevra sıvısı MDA (p=0.454) ve serum MDA (p=0.68) düzeyi ile plevra/serum MDA (p=0.305) oranı açısından farklılık bulunmadı. Malign ve benign PS'lı grupların serum MDA düzeyleri, kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek idi (p<0.001). Tüberküloz (TB) ve TB dışı PS'lı gruplar arasında plevra sıvısı MDA (p=0.661) ve serum MDA (p=0.526) düzeyi ile plevra/serum MDA (p=0.69) oranı açısından anlamlı istatistiksel fark saptanmadı. Hasta grubunda sigara içenler ile içmeyenler arasında, plevra ve serum MDA düzeyleri açısından fark yoktu. Sonuç olarak; PS'lı olgularda serum MDA düzeylerinde artış yanında, bu artışın sigara içilmesinden bağımsız olduğu saptandı. Plevra sıvısı olan tüm olgularda serum MDA düzeyinin yükseldiği, serum MDA, plevra MDA düzeyi ve plevra/serum MDA oranının sigara içilmesinden etkilenmediği ve plevra sıvısında MDA düzeyinin; malign - benign veya TB- TB dışı etyoloji ayrımında tek başına yararlı olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Eksuda, malondialdehit, plevra sıvısı, transuda


Özdal GÜNEŞ, Ahmet Emin ERBAYCU, Aydan ÇAKAN, Murat ÖRMEN, Ayşe ÖZSÖZ, Banu ÖNVURAL. The diagnostic value of malondialdehyde level in pleural effusions. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 213-219


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale