Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Sexual Function in Obstructive Sleep Apnea Syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 93-98 | DOI: 10.5505/solunum.2012.53386  

Sexual Function in Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Sibel Özkurt1, Beyza Akdağ2, Deniz Bolat2, Neşe Dursunoğlu1, Saadettin Eskiçorapçı3, Cüneyt Orhan Kara4
1Pamukkale University Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases
2Pamukkale University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics
3Pamukkale University Faculty Of Medicine, Department Of Urology
4Pamukkale University Faculty Of Medicine, Department Of Ear-nose-throat

Aim: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a common medical problem. Among its sequelae, erectile dysfunction (ED) has been reported. The aim of this study aim was to clarify the association between OSAS and ED.
Materials and Methods: The study population consisted of 34 OSAS patients and 13 control patients with simple snoring. Demographics, body mass index (BMI), polysomnography parameters, Epworth Sleepiness Scale (ESS) score, and sexual function situation were noted. All patients underwent urologic examination. The International Index of Erectile Function -5 (IIEF-5) was performed to males, and Female Sexual Function Index (FSFI) was performed to females in order to evaluated sexual functions. Patients were grouped as the control group whose apnea- hypopnea index was below 5, and as the study group with respiratory disturbance index RDI≥ 5. The data were statistically analyzed by using Kruskal Wallis Variance Analysis, Mann Whitney U Test with Bonferroni Correction, Independent Samples t Test and Mann Whitney U Test.
Results: ED was found in 24 (70.6%) of 34 patients on the basis of their symptoms. Most of the patients with ED (40%) had severe OSAS. There was a statistically significant relation between Body Mass Index (BMI) and ED (p=0.007). We found ED in 24 patients according to the IIEF-5 score. There was a statistically significant difference in the minimum O2 saturation f.indings between the OSAS patients with and without ED (p=0.044). Respiratory Disturbance Index (RDI) and ESS were higher in the patients with severe ED in comparison to the patients without ED, but the difference wasn’t statistically significant (p>0.05).
Conclusion: Sexual functions have been found to be affected in patients with OSAS. Additional studies are needed to ascertain the mechanism of ED in OSAS and the treatment of ED in this group of patients.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, erectile dysfunction, sexual function


Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Seksüel Fonksiyon

Sibel Özkurt1, Beyza Akdağ2, Deniz Bolat2, Neşe Dursunoğlu1, Saadettin Eskiçorapçı3, Cüneyt Orhan Kara4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ab.dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ab.dalı
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) sık görülen bir durumdur. Sekelleri arasında sertleşme bozukluğu (SB) bulunur. Çalışmamızın amacı OUAS ile SB arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma popülasyonu 34 OUAS hastasından oluştu. Kontrol grubuna (basit horlama) 13 hasta alındı. Demografik özellikler, beden kitle indeksi (BKİ), polisomnografik parametreler, Epworth Uykululuk Skalası (EUS) değeri ve seksüel fonksiyon durumu kaydedildi. Tüm hastaların ürolojik muayeneleri yapıldı. Seksüel fonksiyonlarını değerlendirmek için erkeklere “The International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5)”, kadınlara “Female Sexual Function Index (FSFI)” uygulandı. AHİ<5 olanlar kontrol grubu, AHİ≥5 olanlar çalışma grubu olarak kabul edildi. Veriyi analiz etmek için kullanılan istatistiksel yöntemler Kruskal Wallis Varyans Analizi, Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi, İki Ortalalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Mann Whitney U Testidir.
Bulgular: Semptomlarına göre 34 hastanın 24’ünde (%70,6) SB saptandı. SB’li hastaların çoğu ciddi OUAS’li idi. SB ile Beden Kitle İndeksi (BKİ) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p= 0,007). IIEF-5’e göre de 24 hastada SB bulundu. SB’si olan ve olmayan OSAS’lilerde minimum O2 satürasyonu açısından istatistiksel olarak önemli bir fark vardı (p=0,044). Respiratory disturbance index(RDI) ve ESS, ciddi SB’li hastalarda SB’si olmayan hastalarla karşılaştırıldığında daha yüksekti ama aradaki fark anlamlı değildi (p>0,05).
Sonuç: OUAS'lı hastalarda seksüel fonksiyonlar etkilenmektedir. SB’si olan OUAS’li hastalarda SB’nin mekanizması ve SB’nin tedavisi için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, sertleşme bozukluğu, seksüel fonksiyon


Sibel Özkurt, Beyza Akdağ, Deniz Bolat, Neşe Dursunoğlu, Saadettin Eskiçorapçı, Cüneyt Orhan Kara. Sexual Function in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 93-98

Corresponding Author: Sibel Özkurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale