Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Expression of c-erb B-2 oncogene in lung cancer and its comparison with prognostic factors [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 51-57

Expression of c-erb B-2 oncogene in lung cancer and its comparison with prognostic factors

Nevin IŞIK1, Lütfiye ERKAN1, Sibel YURT1, Asuman YEĞEN1, Nurdan KALKAN1, Nur ÜRER1, Filiz KOŞAR1, Pembe ÇAĞATAY2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilm Dalı, İstanbul

In spite of advanced treatment methods only 10-15% of all lung cancer patients can survive more than 5 years after diagnosis. That’s why new approaches are needed for early diagnosis, prevention of progression of the disease and treatment. In our study, we investigated c-erb B-2 oncogene expression with immunohistochemical methods in tissue samples of 54 patients with lung cancer. The correlation between expression of c-erb B-2 and cell type of cancer, stage of disease, degree of histological differentiation and biochemical markers which effect the prognosis was investigated. C-erb B-2 was positive in 13 (48,1%) epidermoid carcinoma, 7 (77,8%) adenocarcinoma, 3 (27%) small cell lung cancer, 6 (85%) non-small cell lung cancer. We found c-erb B-2 expression in 59% of our cases and we determined that the most frequent subtype was also adenocarcinoma. No correlation was observed between c-erb B-2 expression and stage, smoking, serum LDH,ALP, Ca++ and Hb levels, weight loss and performance. However, it was strongly correlated with histological differentiation. In conclusion, expression of the c-erb B-2 oncogene was related to development of lung cancer, especially to adenocarcinomas. As a result histological differentiation can also be determined through c-erb B-2 identification in tissue samples which were taken by bronchoscopy. To explain a biological risk analysis, large prospective series of patients with lung cancers are needed in which oncogenes and tumor supresor genes together are evaluated with survival rates.

Keywords: C-erb-B-2, lung cancer, prognosis


Akciğer kanserlerinde c-erb B-2 onkogen ekspresyonu ve bunun prognostik faktörlerle karşılaştırılması

Nevin IŞIK1, Lütfiye ERKAN1, Sibel YURT1, Asuman YEĞEN1, Nurdan KALKAN1, Nur ÜRER1, Filiz KOŞAR1, Pembe ÇAĞATAY2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilm Dalı, İstanbul

En gelişmiş tedavi uygulamalarına rağmen tanı konduktan sonra tüm akciğer kanserli hastaların ancak %10-15'i 5 yıldan fazla yaşayabilmektedir. Bu nedenle hastalığın daha erken tanınması, tedavisi ve gelişiminin önlenmesinde yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada; kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan 54 olgunun doku örneklerinde bir onkogen olan c-erbB-2 ekspresyonu immunhistokimyasal yöntemle değerlendirildi. C-erbB-2 ekspresyonunun mevcudiyeti, kanserin hücre tipi, evresi, histolojik diferansiyasyon derecesi ve prognoza etkili olduğu düşünülen biyokimyasal markerlar ile korele edilmeye çalışıldı. C-erbB-2 pozitişiği epidermoid karsinomda 13(%48,1), adeno karsinomda 7(%77,8), küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) 3(%27), küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 6(%85) olarak tespit edildi. Olgularımızın %59'unda c-erbB-2 ekspresyonu görülürken;en sık görülen histolojik subtipin adeno karsinom olduğunu saptadık. Tümör evresi, içilen sigara miktarı, kan LDH, alkalen fosfataz, Ca++ ve Hb düzeyi gibi biokimyasal markırlar; ayrıca kilo kaybı ve performans durumu ile c-erbB-2 ekspresyonu arasında anlamlı pozitif bir korelasyon saptanmazken, histolojik diferansiyasyon (grade) ile c-erbB-2 pozitişiği arasında kuvvetli bir pozitif korelasyon saptadık (rs=0.809). Sonuç olarak; akciğer kanseri oluşumunda c-erbB-2 onkogen ekspresyonu artışının, özellikle de adenokarsinoma alt tipinde ileri derecede ilişkisi vardır. Histolojik diferansiyasyon derecesi ile c-erbB-2 pozitişiği arasında kuvvetli pozitif korelasyon mevcudiyeti, bronkoskopik materyalde tümör diferansiyasyonunun önceden belirlenebilmesi açısından yönlendirici bir ip ucu olabilir. Biyolojik bir risk modeli oluşturmak üzere birçok onkogen ve tümör supressör genin sürvi ile birlikte değerlendirildiği daha geniş olgu serileri ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, C-erb B-2, prognoz


Nevin IŞIK, Lütfiye ERKAN, Sibel YURT, Asuman YEĞEN, Nurdan KALKAN, Nur ÜRER, Filiz KOŞAR, Pembe ÇAĞATAY. Expression of c-erb B-2 oncogene in lung cancer and its comparison with prognostic factors. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 51-57


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale