Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of interferon in the survival of malignant mesothelioma patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 3-6

The effect of interferon in the survival of malignant mesothelioma patients

Ferah ECE1, Nuray ERDAL1, Mesut KOSKU1, Gökay GÜNGÖR1
SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Thirty five patients (11 female, 24 male) with malignant pleural mesothelioma (MPM) were examined prospectively. Diagnosis of MPM was achieved via pleural biopsy (57.1%), thoracotomy (34.3%), biopsy of subcutaneous nodule (5.7%), or transthoracic needle aspiration (2.9%). Patients were divided randomly into group 1 and 2. Group 1 consisted of 22 patients who received cisplatin+mitomycine-C and group 2 consisted of 13 patients who received cisplatin+mitomycine-C+IF-?2b (cisplatin 60 mg/m2 IV on day 1 of 28 day cycle; mitomycine-C 6 mg/m2 IV on day 1 of 28 day cycle; and IF-?2b 6x106 units sc three times a week between cycles). Objective response in computerized chest tomograph, symptomatic response, and survival rate have been examined in all patients. When we compared both groups, there were not statistically significant differences in symptomatic response and objective response to chemotherapy. We observed flu-like symptoms and mild fever in 4 patients which were related to IF administration. Median survival was 10 months (95% confidence interval [CI], 8.13 to11.87) in group 1 and 14 months in group 2 (95% CI, 8.27 to 19.73). There was not statistical significance between two groups according to Log-Rank test (z=0.23, p>0.005). As a conclusion, addition of IF to cisplatin and mitomycine-C regimen did not show a significant improvement in median survival when compared with cisplatin+mitomycine-C regimen alone.

Keywords: Malignant pleural mesothelioma, chemotherapy, interferon.


İnterferonun malign mezotelyoma olgularında sağkalıma etkisi

Ferah ECE1, Nuray ERDAL1, Mesut KOSKU1, Gökay GÜNGÖR1
SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Bu çalışmada malign plevral mezotelyoma (MPM) tanısı alan 35 hasta (11 kadın, 24 erkek) prospektif olarak incelendi. MPM tanısı için plevra biyopsisi (%57.1), torakotomi (%34.3), subkutan nodül biyopsisi (%5.7) ve transtorasik iğne aspirasyonu (%2.9) yapıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1'e dahil edilen 22 hastaya cisplatin + mitomycine-C ve grup 2'e dahil edilen 13 hastaya cisplatin + mitomycine-C + interferon ?2b(IF) tedavi protokolu (cisplatin 28 günlük kürün 1. gününde 60mg/m2 IV, mitomycine-C 28 günlük kürün 1. gününde 6mg/m2 IV, IF?2b kürler arasında haftada 3 kez 6x106 ünite sc) uygulandı. Bütün hastalarda KT sonrası semptomatik cevap, toraks bilgisayarlı tomografisinde objektif cevap ve sağkalım araştırması yapıldı. Her iki grup karşılaştırıldığında semptomatik cevapta ve objektif cevapta istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Dört hastada IF alımına bağlı olan nezle benzeri semptomlar ve hafif ateş görüldü. Grup 1'de median survi 10 ay olarak bulundu (%95 güvenilirlik aralığı [CI], 8.13-11.87), grup 2'de ise 14 ay idi (%95 [CI], 8.27-19.73). İstatistiksel olarak Log-Rank testi ile karşılaştırılan iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (z=0.23, p>0.005). Sonuç olarak; cisplatin + mitomycin-C rejimine IF?2b eklenmesinin, IF?2b olmaksızın bu rejimi alan hastalar da incelendiğinde, sağkalıma anlamlı bir katkıda bulunmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malign plevral mezotelyoma, kemoterapi, interferon.


Ferah ECE, Nuray ERDAL, Mesut KOSKU, Gökay GÜNGÖR. The effect of interferon in the survival of malignant mesothelioma patients. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 3-6


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale