Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Case Report of Intralober Sequestration with Massive Hemoptysis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 67-70

A Case Report of Intralober Sequestration with Massive Hemoptysis

Erkan Ceylan1, Mehmet Gencer1, Remzi Yılmaz2, Recep Demirbağ2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Urfa, Turkey
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Urfa, Turkey

Pulmonary sequestratıon is defined as an area of abnormal pulmonary tissue not connected with bronchial system, supplied by an aberrant systemic artery and without a normal pulmonary function. It is classified as extralobar and intralobar. Sequestrations are most frequently asymptomatic and discovered incidentally. While hemoptysis may be common presenting symptom, massive hemoptysis is rarely seen. We present a case of 21-years-old previously asymptomatic man whose initial presentation were massive hemoptysis and right chest pain. Chest x-ray revealed homogenous opacity in lateral segment of right lower lobe. Bacteriological and biochemical tests were normal. The thorax computed tomography revealed a mass lesion in the lateral segment of right lower lobe. Bronchoscopically, endobronchial system was normal. Color flow Doppler signals were observed in the mass lesion by color Doppler ultrasonographic evaluation. These findings suggested a diagnosis of pulmonary sequestration. The aortagram showed an abnormal artery originating from the descending aorta, and entering the right lower pulmonary lobe. By selective angiography, the anomalous artery was determined. The diagnosis was confirmed, and the patient was referred for operation. Pulmonary sequestration should be considered in the differential diagnosis of mass lesion or massive hemoptysis.

Keywords: mass lesion, massive hemoptysis, sequestration


Masif Hemoptizili Bir İntralober Sekestrasyon Olgusu

Erkan Ceylan1, Mehmet Gencer1, Remzi Yılmaz2, Recep Demirbağ2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Urfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Urfa, Türkiye

Pulmoner sekestrasyon, bronşiyal sistem ile ilişkisi olmayan, aberrant sistemik arterler tarafından beslenen, fonksiyon görmeyen anormal akciğer dokusu olarak tanımlanır. Ekstralobar ve intralobar olarak sınıflandırılır. Sekestrasyonlar sıklıkla asemptomatiktir ve tesadüfen saptanırlar. Hemoptizi yaygın bir semptom olarak gözlenirken, masif hemoptizi nadiren görülür. Bu yazıda başlangıç semptomları masif hemoptizi ve sağ göğüs ağrısı olan 21 yaşında erkek olguyu sunduk. Göğüs radyogramında sağ alt lob lateral segmentte homojen opasite vardı. Bakteriyolojik ve biyokimyasal testler normaldi. Toraks tomografisinde sağ alt lob lateral segmentte kitle lezyon gözlendi. Bronkoskopik olarak endobronşial sistem normal değerlendirildi. Lezyonun Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesinde kitle içinde renkli akım Doppler sinyalleri gözlendi. Bu bulgular ışığında pulmoner sekestrasyon olabileceği düşünüldü. Aortogram ile inen aortadan kaynaklanan ve sağ akciğer alt loba giren anormal bir arter gösterildi. Selektif anjiografi ile anormal arter görüntülenerek tanı doğrulandı ve cerrahiye verildi. Kitle lezyon veya masif hemoptizi ayırıcı tanısında pulmoner sekestrasyonlar düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: kitle lezyon, masif hemoptizi, sekestrasyon


Erkan Ceylan, Mehmet Gencer, Remzi Yılmaz, Recep Demirbağ. A Case Report of Intralober Sequestration with Massive Hemoptysis. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 67-70

Corresponding Author: Erkan Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale