Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
C-Reactive Protein and Homocysteine Levels Which are The Risk Factors of Cardiovascular Diseases for Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 75-81

C-Reactive Protein and Homocysteine Levels Which are The Risk Factors of Cardiovascular Diseases for Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)

Şebnem Yosunkaya1, Faruk Özer1, Demet Yüzbaşıoğlu2
1Department Of Chest Disease, Selçuk Unıversity, Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey
2Department Of Statistic, Selçuk Unıversity, Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey

Aim: C-reactive protein (CRP) and homosystein are important risk factors for atherosclerosis and coronary hearth disease. We aimed to investigate the serum levels of CRP and homocysteine and related clinical parameters among the patients with OSAS and the control group who were matched for age, gender, body mass indeks (BMI), by excluding the effects of the co-existing disease, being on medication and smoking.
Material and methods: This study was conducted between January 2006-January 2009, as a case-control study. 987 consecutive patients who were reffered for suspected OSAS underwent polisomnography. 230 subject were found suitable for CRP and homosistein measurement after application of the exclusion criterias. Cases were classified according to apnea-hypopnea index (AHI); 84 of them mild-moderate OSAS (30<AHI<5); 110 of them severe OSAS (AHI>30) and 36 of them control cases (AHI<5). To eliminate the statistical differences bet-ween groups in body mass index, 10 overweight cases of severe OSAS group were excluded from the study. Venous blood samples were taken between 7.00-8.00 am.
Results: Plasma CRP level in both groups with OSAS was detected as significantly higher than in control group (p<0.001). However, a difference bet-ween the groups in terms of the levels of homocysteine was not detected (p=0.163). In step-wise regression analysis, the variables, actually explaining the increase in the levels of CRP were waist circumference (p=0.220 p=0.002) and the time passed in 90 and upper saturation (p=-0.145, p=0.039), levels of homosistein were inde-pendently associated with mesurments of Epworth sleepiness scale (b=0.160 p=0.015).
Conclusion: We found that the patients with OSAS had low level inflammation determined by the level of CRP and this was related to the time passed in 90 and upper saturation at night and waist circumference. Otherwise, OSAS does not seem to create a cardiovascular risk because of increased homosistein.

Keywords: atherosclerosis, C-reactive protein, homocysteine, obstructive sleep apnea syndrome


Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OUAS) Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıklar için Risk Faktörü Olan C-Reaktif Protein ve Homosistein Düzeyleri

Şebnem Yosunkaya1, Faruk Özer1, Demet Yüzbaşıoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Konya
2Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Konya

Amaç: C-reaktif protein (CRP) ve homosistein aterosklerozis ve koroner arter hastalıkları için önemli risk faktörleridir. Bu çalışmada, OUAS'lı hastalar ile vücut kitle indeksi, yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş kontrol grubu arasında, ek hastalık, ilaç kullanma ve sigara içme durumlarının etkisini de dışlayarak, CRP ve homosistein seviyelerini ve bunların ilişkili olduğu parametreleri araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Bu çalışma Ocak 2006-Ocak 2009 tarihleri arasında, bir vaka-kontrol çalışması olarak yürütüldü. OUAS şüphesi olan, 987 erkek hastaya gece boyu polisomnografi yapıldı. Dışlama kriterleri uygulandıktan sonra 230 kişi CRP ve homosistein ölçümleri için uygun bulundu. Vakalar apne-hipopne indeksine (AHİ) göre sınıflandırıldı: 36 kontrol (AHİ<5), 84 hafif-orta OUAS (30<AHİ<5) ve 110 ağır OUAS (AHİ>30). Gruplar arasında vücut kitle indeksi açısından farklılığı ortadan kaldırmak için ağır OUAS'lı grupta 10 aşırı kilolu vaka çalışmadan çıkarıldı. Sabah 07.00-08.00 arasında venöz kan örnekleri alındı.
Bulgular: Plazma CRP seviyesi her iki OUAS grubunda, kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir (p<0.001). Ancak homosistein seviyeleri açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (p=0.163). Aşamalı (step-wise) regres-yon analizi ile, serum CRP seviyelerinde artışı esas açıklayan değişkenler bel çevresi (p=0.220 p=0.002) ve gece 90 ile üzeri satürasyonda geçen süre (p=-0.145, p=0.039) olarak, serum homosistein seviyesi ise Epworth uykululuk skalası (EUS) değerleri (p=0.160 p=0.015) ile ilişkili bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada OUAS’lı hastalarda CRP yüksekliği ile belirlenen düşük düzey bir enflamasyonun olduğu ve bunun gece 90 ile üzeri satürasyonda geçen süre ve bel çevresi ile ilişkili olduğu belirlendi. Ayrıca, OUAS homosistein artışı yaparak bir kardiyovasküler risk yaratmıyor gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: aterosklerozis, C-reaktif protein, homosistein, obstrüktif uyku apne sendromu


Şebnem Yosunkaya, Faruk Özer, Demet Yüzbaşıoğlu. C-Reactive Protein and Homocysteine Levels Which are The Risk Factors of Cardiovascular Diseases for Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS). Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 75-81

Corresponding Author: Şebnem Yosunkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale