Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Community-acquired pneumonia in the elderly [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 80-84

Community-acquired pneumonia in the elderly

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU, Işın ÖZTUNA, Kunter PERİM
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

To assess the clinical features, risk and prognostic factors of CAP in the patients over age 60 years, 125 hospitalized patients with ages ranging from 60 to 96 (mean was 69.2) years, between 1997-1999 were evaluated. Clinical complaints, comorbid diseases, performances, laboratory and clinical data were evaluated. The main comorbid diseases were chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) (32.8%), atherosclerotic heart disease (21.6%), hypertension (16%), cerebrovasculer disease (12.8%), diabetes mellitus (DM) (12.8%), inactive tuberculosis (12%). Most frequent complaints were; cough (91.2%), sputum expectoration (73.6%), fever (56.8%), weakness (51.2%). One of the classical findings of CAP in the elderly of cough, fever, sputum and dispnea was absent in 50 (40%) of patients. A pathogen was identified in 35.2% of patients, most commonly S.pneumoniae, H.İnfluenzae and gram negative enteric bacilli. Most frequent radiolographic data was interstitial pattern (43.2 %). Mean time interval for staying in hospital was 10.8 days. According to the analysis we thought that patients would have a worse prognosis if they had hypoxemia, tachypnea (>30/min), increased leukocyte count (> 20.000/mm3), low performance status, bilateral radiographic infiltrate.

Keywords: community-acquired pneumonia, elderly


60 ve üzeri yaşlarda toplum kökenli pnömonilerin genel özellikleri

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU, Işın ÖZTUNA, Kunter PERİM
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

60 ve üzerindeki yaşlardaki, toplum kökenli pnömoni (TKP)'li hastaların klinik, radyolojik, laboratuar bulgularını incelemek amacıyla 1997-1999 yılları arasında, hastanede pnömoni tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 125 erkek hasta çalışmaya alındı. Hastaların klinik takibinde, tedaviye yanıt ve prognozlarının belirlenmesinde yol gösterici olabilecek risk faktörleri belirlenmeye çalışıldı. Hastaların yakınmaları, performansları, eşlik eden hastalıkları, laboratuar ve radyolojik bulguları değerlendirildi. Hastaların yaşları, 60- 96 arasındaydı (ortalama yaş 69.2). En sık eşlik eden hastalıkları; kronik obstürüktif akciğer hastalığı (KOAH) (% 32.8), aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) (%21.6), hipertansiyon (HT) (% 16), serebrovasküler hastalıklar (SVA) (% 12.8), diabetes mellitüs (DM) (% 12.8), sekel tüberküloz (%12)'du. Öksürük (%91.2), balgam çıkarma (% 73.6), ateş (% 56.8) ve halsizlik (% 51.2) en sık rastlanan klinik yakınmalardı. Hastaların %40'ında öksürük, ateş, balgam çıkarma ve dispne gibi tipik pnömoni bulgularından en az birinin olmadığı tam olmayan (incomplet) klinik tablo izlendi. Hastaların %35'inde patojen ajan saptandı. En sık izole edilen etkenler S.pneumoniae, H.influenzae ve gram negatif enterik basillerdi. Akciğer grafilerindeki radyolojik infiltrasyonlar en sık interstisyel patern (%43.2) şeklindeydi. Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 10.8 gündü. Hastalarda hipoksemi, taşipne, lökositoz, düşük performans ve bilateral radyolojik infiltrasyon varlığının kötü prognozla ilişkili olduğu ve riskli hastaları belirlemede yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoniler, yaşlılık


Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU, Işın ÖZTUNA, Kunter PERİM. Community-acquired pneumonia in the elderly. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 80-84

Corresponding Author: Berna KÖMÜRCÜOĞLU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale