Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of 550 Days of a Newly Established Thoracic Surgery Clinic in Bingöl and the First Attempt for Lung Cancer Diagnosis and Treatment [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 112-118

Evaluation of 550 Days of a Newly Established Thoracic Surgery Clinic in Bingöl and the First Attempt for Lung Cancer Diagnosis and Treatment

Hüseyin Melek1, İdris Baluken2, Elif Torun2, Melih Eray Kaplan3, Necla Cengiz3, Remzi Arslan4, Mihriban Gürbüzel4
1Bingol State Hospital, Thoracic Surgery Department, Bingol, Turkey
2Bingol State Hospital, Chest Disease Department, Bingol, Turkey
3Bingol State Hospital, Ansthesia And Reanimation Department, Bingol, Turkey
4Bingol State Hospital, Pathology Department, Bingol, Turkey

Aim: To report results of procedures performed in the newly (September, 2007) established Bingöl State Hospital Thoracic Surgery Clinic.
Material and methods: Patients treated in our thoracic surgery clinic between September 2007 and March 2009 were retrospectively evaluated. During this period, 189 patients were treated. Procedures performed were as follows: 27 thoracotomies, three mediastinoscopies, three videothoracoscopies, 45 tube thoracostomies, seven bronchoscopies, five chest wall resection due to benign chest wall tumor, two thracheostomies and eight others. Trans-thoracic needle aspiration biopsy (TTNAB) with guidance of computerized tomography was obtained in five patients.
Results: Among thoracotomy performed patients, anatomic lung resection was made in four patients (due to bronchiectasis in one, gun injury in one and due to non-small cell lung cancer, with lymph node dissection in two). Cystotomy-capitonnage to treat hydatid lung disease in two and decortication to treat empyema and pleural thickening secondary to tuberculosis in two were performed through a thoracotomy. Causes of thoracotomy were pneumothorax in six, foreign body aspiration in one, diaphragmatic eventration in two and other causes in eight patients. Diagnostic thoracotomy was performed in three patients. Among 45 tube thoracostomy performed patients, causes were as follows; spontaneous pneumothorax in 24, traumatic pneumothorax in 18 and other causes in three patients. In TTNAB performed four patients diagnosis was lung cancer. Complication was discovered in three patients (prolonged air leak in one, pneumothorax in one and hemorrhage in one). No mortality was seen.
Conclusion: In this newly established thoracic surgery clinic, various diseases including lung cancer could be diagnosed and treated. Performing diagnostic and therapeutic procedures in peripheral thoracic surgery clinics, makes healthcare more available for patients besides decreasing patient load of hospitals located in bigger cities.

Keywords: Bingol, first attempt for lung cancer diagnosis and treatment, newly established thoracic surgery clinic


Bingöl’de Yeni Kurulan Göğüs Cerrahisi Kliniğindeki 550 Günün Değerlendirilmesi ve İlk Kez Yapılan Akciğer Kanseri Tanısı ile Cerrahi Tedavisi

Hüseyin Melek1, İdris Baluken2, Elif Torun2, Melih Eray Kaplan3, Necla Cengiz3, Remzi Arslan4, Mihriban Gürbüzel4
1Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bingöl
2Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bingöl
3Bingöl Devlet Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Bingöl
4Bingöl Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Bingöl

Amaç: Bingöl Devlet Hastanesi’nde Eylül 2007 tarihinde yeni kurulan göğüs cerrahisi kliniğinde yapılan operasyonlar ve sonuçlarının sunulması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Eylül 2007 ile Mart 2009 tarihleri arasında göğüs cerrahisi kliniğine yatırılarak tedavi edilen hastalar ret- rospektif olarak incelendi. Bu dönemde kliniğimize 189 hasta yatırıldı. Hastaların 27’sine torakotomi, üçüne mediastinoskopi, üçüne videotorakoskopi, 45’ine tüp torakostomi, yedisine bronkoskopi, beşine göğüs duvarı benign kitle eksizyonu, ikisine trakeostomi ve sekizine diğer ameliyatlar yapıldı. Beş hastaya tomografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon (TTİA) biyopsisi uygulandı.
Bulgular: Torakotomi uygulanan dört hastaya cerrahi anatomik akciğer rezeksiyonu (ikisine küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu, birine bronşektazi, birine ateşli silah yaralanması nedeniyle) yapıldı. Kist hidatik hastalığı için iki hastaya kistotomi ve kapitonaj uygulanırken, altı hastaya pnömotoraks için, iki hastaya tüberküloz ampiyem ve plevral kalınlaşma nedeniyle total dekortikasyon, bir hastaya yabancı cisim aspirasyonu, iki hastaya diyafragma eventrasyonu, üç hastaya tanısal torakotomi ve sekiz hastaya diğer nedenlerle torakotomi uygulandı. Kliniğimizde tüp torakostomi, 45 hastanın 24’üne spontan pnömotoraks, 18’ine travmatik, üçüne diğer nedenlerle uygulanmıştı. TTİA yapılan dört hastaya akciğer karsinomu tanısı konuldu. Operasyon uygulanan hastalarımızın üçünde komplikasyon gelişti (bir uzamış hava kaçağı, bir pnömotoraks, bir hemoraji). Hiçbir hastada mortalite görülmedi.
Sonuç: Yeni kurulan göğüs cerrahisi kliniğinde, akciğer kanseri de dahil olmak üzere, birçok hastalığın cerrahi tanı ve tedavisi yapılmıştır. Uygun hastalara hem tanı hem de tedavi sağlanması, hastaların sağlık hizmetine ulaşabilirliğini artıracağı gibi, büyük şehirlerdeki sağlık merkezlerindeki yığılmaları da azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bingöl, ilk akciğer kanseri tanı ve tedavisi, yeni kurulan göğüs cerrahisi kliniği


Hüseyin Melek, İdris Baluken, Elif Torun, Melih Eray Kaplan, Necla Cengiz, Remzi Arslan, Mihriban Gürbüzel. Evaluation of 550 Days of a Newly Established Thoracic Surgery Clinic in Bingöl and the First Attempt for Lung Cancer Diagnosis and Treatment. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 112-118

Corresponding Author: Hüseyin Melek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale