Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Role of Conventional Bronchoscopic Procedures in the Diagnosis of Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 42-46 | DOI: 10.5505/solunum.2012.67799  

The Role of Conventional Bronchoscopic Procedures in the Diagnosis of Lung Cancer

Aslı Muratlı1, Sevgül Kırılmaz1, Uğur Gönlügür2, Arzu Mirici2
1Canakkale Onsekiz Mart University, School Of Medicine, Department Of Pathology
2Canakkale Onsekiz Mart University, School Of Medicine, Department Of Chest Diseases

Aim: To investigate the diagnostic yield of bronchoscopic sampling methods in lung carcinoma.
Materials and Methods: Bronchoscopic data acquired from patients who were diagnosed with primary lung cancer in our clinic were retrospectively analysed. After the registration of the demographic characteristics, bronchoscopic findings and the results of pathological examinations, the sensitivities of conventional bronchoscopic procedures were noted in the diagnosis of lung cancer. Pearson’s correlation analysis was used in statistical analysis of the results.
Results: Ninety-three per cent of 121 cases diagnosed as bronchial carcinoma in our clinic between October 2009 and October 2011 were males. Mean age of the patients was 65±9 (range 44-85) years. Diagnostic yield of bronchoscopy was 91% in lung cancer. Rate of diagnosis was 86% in the combination of bronchial forceps biopsy and bronchial lavage, improving to 90% in the combination of bronchial forceps biopsy and bronchial brushing. Bronchial lavage was positive only in one of 18 patients with negative bronchial forceps biopsy. Whereas five of the six (83%) of these 18 patients who had been given bronchial brushing had a positive result. The diagnostic accuracy of bronchial forceps biopsy, bronchial brushing, and bronchial lavage were 87%, 73%, 28%, respectively, in the patients with direct tumour findings. The diagnostic accuracy was 63% for bronchial brushing, 50% for bronchial forceps biopsy, and 16% for bronchial lavage in patients with indirect tumour findings.
Conclusion: Fiberoptic bronchoscopy is one of the highest sensitive tools for the diagnosis of lung cancer. Bronchial forceps biopsy gave the highest accuracy in this study. The combination of bronchial brushing and bronchial forceps biopsy gives the best results.

Keywords: Fiberoptic bronchoscopy, lung carcinoma, biopsy, brushing, cytology


Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Bronkoskopik Yöntemlerin Rolü

Aslı Muratlı1, Sevgül Kırılmaz1, Uğur Gönlügür2, Arzu Mirici2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Akciğer karsinomu tanısında bronkoskopik işlemlerin tanı değerini araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde primer akciğer kanseri tanısı alan ve aynı zamanda bronkoskopi yapılan olguların verileri geriye d.nük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, bronkoskopik bulguları, patoloji sonuçları kaydedilerek konvansiyonel bronkoskopik yöntemlerin akciğer kanseri tanısındaki sensitiviteleri hesaplandı. İstatistiksel analizde Pearson korelasyonu kullanıldı.
Bulgular: Ekim 2009-Ekim 2011 arasındaki dönemde kliniğimizde tanı konulan 121 bronş karsinomu olgusunun %93’ü erkekti. Hastaların ortalama yaşı 65 ± 9 idi. Bronkoskopinin akciğer kanserinde tanısal başarısı %91 idi. Bronş biyopsisi ve bronş lavajı kombine edildiğinde tanı oranı %86, bronş biyopsisi ve bronş fırçalama kombine edildiğinde ise tanı oranı %90 idi. Bronş forseps biyopsisi negatif çıkan 18 olgunun sadece birinde bronş lavajı pozitifti. Bu 18 olgunun altısına bronş fırçalama yapılmış ve beşinde (%83) pozitif sonuç çıkmıştı. Direkt tümör bulgusu olanlarda tanı başarısı bronş forseps biyopsisi için %87, bronş fırçalama için %73, bronş lavajı için %28 idi. Bu oranlar indirekt tümör bulgusu olanlarda bronş fırçalama için %63, bronş forseps biyopsisi için %50, bronş lavajı için %16 idi.
Sonuç: Fiberoptik bronkoskopi, akciğer kanseri tanısında en yüksek duyarlılığa sahip araçlardan biridir. Bu çalışmada bronş forseps biyopsisi en yüksek tanı başarısına sahipti. Bronş forseps biyopsisi ve bronş fırçalamanın kombine edilmesi en iyi sonuçları vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiberoptik bronkoskopi, akciğer karsinomu, biyopsi, fırçalama, sitoloji


Aslı Muratlı, Sevgül Kırılmaz, Uğur Gönlügür, Arzu Mirici. The Role of Conventional Bronchoscopic Procedures in the Diagnosis of Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 42-46

Corresponding Author: Uğur Gönlügür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale