Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of Micrometastasis in Lymph Nodes with no Established N2 with Mediastinoscopy in Non Small Cell Lung Cancer Cases with Immunhistochemical Examination and the Effect on Survival [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 18-21

Evaluation of Micrometastasis in Lymph Nodes with no Established N2 with Mediastinoscopy in Non Small Cell Lung Cancer Cases with Immunhistochemical Examination and the Effect on Survival

Naciye Mutlu, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Ebru Artan, Tunç Karadeli, Hayati Özyurt, Nur Ürer, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Chest Disease And Chest Surgery Reserach Nad Education Hospital-istanbul

Aim: We investigated micrometastasis in lymph nodes with immunhistochemical
examination in cases that had no N2 in mediastinoscopy.
Material and Methods: We included in the study 100 non small cell lung cancer
cases who were diagnosed cytologically or histologically in Yedikule Chest
Diseases and Thoracic Surgery Hospital between January 2001 and August 2005 (95
of the cases were male and 5 female). We performed physical examination,
conventional radiography, thorax CT and bronchoscopy in all patients and staged
lung cancer as IA or IIIB. All patients underwent mediastinoscopy for staging and
we investigated micrometastasis in lymph nodes with immunhistochemical
examination, using cytokeratin 8/18.
Result: In 17 of 100 cases (17%) who had no N2 in mediastoscopy we established
positive reaction with cytokeratin 8/18. Micrometastasis is known as a poor
prognostic factor in literature.
Conclusion: During the two years of survival follow-up, our results were not
statistically significant according to Kaplan Meier analysis.

Keywords: non-small cell lung cancer, lymph node, micrometastasis, survival


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Vakalarda Mediastinoskopiyle N2 Saptanmayan Lenf Nodlarındamİmmünohistokimyasal Boyamayla Mikrometastaz Araştırması ve Sağkalım Üzerindeki Etki

Naciye Mutlu, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Ebru Artan, Tunç Karadeli, Hayati Özyurt, Nur Ürer, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) vakalarda mediastinoskopiyle
N2 saptanmayan lenf nodlarında, immünohistokimyasal boyama ile mikrometastaz
varlığını araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2001- Ağustos 2005 tarihleri arasında Yedikule Göğüs Hastalı
kları Hastanesi’nde tetkik edilen, sitolojik ve histolojik bulgularla küçük hücreli
dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan 100 vaka çalışmaya alındı. Hastalar, fizik
muayene, konvansiyonel radyoloji, toraks BT ve bronkoskopi ile değerlendirildikten
sonra, klinik evre IA-IIIB akciğer kanseri olarak evrelendirildi. Bütün hastalara evreleme
amaçlı mediastinoskopi yapıldı. Lenf nodu örneklerinde, immünohistokimyasal
boyama yöntemiyle sitokeratin 8/18 kullanılarak mikrometastaz araştırıldı.
Bulgular: Vakalarımızın 95’i erkek, 5’i kadındı. Mediastinoskopiyle N2 saptanmayan
100 vakanın 17’sinde (%17) lenf nodlarında sitokeratin 8/18 ile pozitif boyanma saptandı.
Literatürde mikrometastaz varlığı kötü prognostik faktör olarak belirtilmektedir.
Sonuç: Bizim 2 yıllık sağkalım takibimizde Kaplan Meier analizine göre istatitisksel
anlamlılık saptanmadı (p=0.6).

Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, lenf nodu, mikrometastaz, sağkalım


Naciye Mutlu, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Ebru Artan, Tunç Karadeli, Hayati Özyurt, Nur Ürer, Sadettin Çıkrıkçıoğlu. Evaluation of Micrometastasis in Lymph Nodes with no Established N2 with Mediastinoscopy in Non Small Cell Lung Cancer Cases with Immunhistochemical Examination and the Effect on Survival. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 18-21

Corresponding Author: Hüseyin Cem Tigin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale