Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
An Update for Demographics of Lung Cancer Using Data of an Educational Hospital in Istanbul [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 14-17 | DOI: 10.5505/solunum.2012.68736  

An Update for Demographics of Lung Cancer Using Data of an Educational Hospital in Istanbul

Gülşah Günlüoğlu1, Sedat Altın1, Sinem Timur1, Zeki Günlüoğlu2, Nurdan Şimşek Veske1, Ekrem Cengiz Seyhan1
1Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Departman Of Chest Disease, İstanbul
2Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Departman Of Thoracic Surgery; Istanbul

Introduction: Lung cancer is very common in both men and women worldwide. In this study, we evaluated retrospectively the distribution of lung cancer in a Training Hospital at Istanbul with respect to sex and age using the patients’ data in the last five years of our hospital archive.
Materials and Methods: Files of patients admitted to our hospital with the diagnosis of lung cancer between 2006-2011 were evaluated. Data about the age and sex of the patients were analysed. Chi square was used for comparison of frequencies and Spearman test was used for assessment of correlations. One way ANOVA was used for the comparison of mean values and p<0.05 was accepted as statistically significant.
Results: In this 5-year period, the total number of patients diagnosed with lung cancer was 9504, of which 86.3% were male. Mean age for the total group was 61.4±11.4 years, while this was 61.7±11.1 years for men and 59.4±13.4 years for women. With the exception of the years 2007 and 2008, when the mean age diagnosed as lung cancer did not differ significantly, the mean age of patients in the rest of the years analaysed were found to be decreasing from one year to the next with statistical significance (p<0.05).The percentage of the female patients from 2006 to 2011 were 12.3%, 12.3%, 12.9%, 14.6% and 16.8%, respectively, showing that percentage of females increasing significantly (p=0.0001) as the years progressed. The difference in the female patient percentage between the years of the lowest and highest incidence (2006 and 2010, respectively) was 4.5% (p=0.0001).
Conclusion: Among the lung cancer patients diagnosed in our hospital, percentage of females increases gradually whereas the age of diagnosis decreases. These results should be supported by further studies in other centers to find out whether they reflect the picture throughout the country.

Keywords: Lung cancer, sex, age groups


İstanbul’da Bir Eğitim Hastanesinde Akciğer Kanserinin Demografik Özellikleriyle İlgili Bir Güncelleme

Gülşah Günlüoğlu1, Sedat Altın1, Sinem Timur1, Zeki Günlüoğlu2, Nurdan Şimşek Veske1, Ekrem Cengiz Seyhan1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Giriş: Akciğer kanseri, bütün dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda sık görülen bir kanser türüdür. Bu çalışmada, hastanemizin son beş yıllık verileri kullanılarak İstanbul’da bir eğitim hastanesindeki akciğer kanseri hastalarının yaş ve cinsiyet dağılımı ile ilgili bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde, 2006-2011 yılları arasında primer akciğer kanseri tanısı konan hastalar tarandı. Hastaların yaş ve cinsiyet bilgileri analiz edildi. Sıklıkların karşılaştırılmasında ki-kare, ortalamaların karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA testi, korelasyon göstermede Spearman testi kullanıldı. p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Beş yıllık dönem içinde hastanemizde akciğer kanseri tanısı konan hastaların sayısı 9504’tü ve bu hastaların %86,3’ünü erkekler oluşturuyordu. Hastaların genel yaş ortalaması 61,4±11,4 yıldı ve bu değer erkek hastalar için 61,7±11,1 yıl, kadın hastalar için 59,4±13,4 yıldı. Akciğer kanseri tanısı konan hastaların yaş ortalamaları yıllar ilerledikçe düşmekteydi ve bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Birbirleriyle karşılaştırıldığında, 2008 yılında tanı konan hastaların yaş ortalaması 2007 yılında tanı konanlardan farksızdı ama diğer tüm yıllarda, bir önceki yıla göre hastaların yaş ortalamaları anlamlı şekilde düşüktü. Hastalardan kadın olanların oranı, yıllara göre sırasıyla, %12,3, %12,3, %12,9, %14,6, %16,8 idi. Yıllar ilerledikçe kadın hasta oranında artış görülmekteydi ve bu artış anlamlıydı (p=0,0001). Kadın hasta oranının en düşük olduğu 2006 yılı ile en yüksek olduğu 2010 yılı arasındaki oranda %4,50 düzeyinde bir artış saptandı (p=0,0001).
Sonuç: Hastanemizde tanı konan hastalar arasında kadın akciğer kanserli hasta oranı giderek artmakta buna karşılık hastalık görülme yaşı düşmektedir. Bu sonuçların, ülkemizdeki genel durumu yansıtıp yansıtmadığının anlaşılması için geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, cinsiyet, yaş grupları


Gülşah Günlüoğlu, Sedat Altın, Sinem Timur, Zeki Günlüoğlu, Nurdan Şimşek Veske, Ekrem Cengiz Seyhan. An Update for Demographics of Lung Cancer Using Data of an Educational Hospital in Istanbul. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 14-17

Corresponding Author: Gülşah Günlüoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale