Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Features of epidemiological, clinical and diagnostic methods of patients with tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 102-106

Features of epidemiological, clinical and diagnostic methods of patients with tuberculosis

Şevket Özkaya1, Alper Akgüneş2
1Pulmonary Department, Chest Diseases And Thoracic Surgery Hospital, Samsun, Turkey
2Microbiology Department, Chest Diseases And Thoracic Surgery Hospital, Samsun, Turkey

OBJECTIVES: We aimed that to detect the usefulness of bronchoscopy and diagnostic methods with epidemiyologic, clinical features of patients with tuberculosis.
MATERIAL-METHOD: We evaluated that features of epidemiyologic, clinical and diagnostic methods of 108 patient whose diagnosed the pulmonary and extrapulmonary tuberculosis between May 2006 and September 2007.
RESULTS: The mean age was 41.9(±20.4) and %34.3 of patients were female, %65.7 of patients were male. The 72(%66.7) patiens were pulmonary tuberculosis, 2(%1.9) paitents were endobronchial tuberculosis, 1(%0.9) patient was milier tuberculosis, 33 (%30.5) patients were extrapulmonary tuberculosis. The most common of extrapulmonary tuberculosis form was pleural tuberculosis (%21.3 of all patient with tuberculosis). We evaluated the diagnostic methods of pulmonary tuberculosis, %62.5 of patients had acid fast bacillus in sputum and %79.1of patients had culture positive. The 11(%14.6) patients of pulmonary tuberculosis diagnosed by transbronchial biopsy. We detected that the usefulness of bronchoscopy with pulmonary tuberculosis were %37.9.
CONCLUSION: We think that, however, microscopic examination and culture of asid fast bacillus are safe and effective methods for diagnosis of tuberculosis; the interventional and histopathologic diagnostic procedures are also useful methods for diagnosis of tuberculosis.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, diagnostic methods, bronchoscopy


Tüberküloz tanısı konan hastalarımızın tanı yöntemleri ve klinik, epidemiyolojik özellikleri

Şevket Özkaya1, Alper Akgüneş2
1Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Samsun, Türkiye
2Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Mikrobiyoloji, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz tanısı almış hastalarımızın epidemiyolojik, klinik özellikleri ile birlikte tanı koyma yöntemlerini ve bronkoskopinin tanı koymada yararlılığını tespit etmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Mayıs 2006 ile Ekim 2007 tarihleri arasında tüberküloz tanısı almış 108 hastanın epidemiyolojik, klinik özelliklerini ve tanı koyma yöntemleri değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları 41.9(±20.4) ve %34.3 hasta kadın, %65.7 hasta erkek idi. 72(%66.7) hasta akciğer tüberkülozu, 2(%1.9) hasta endobronşiyal tüberküloz, 1(%0.9) hasta miliyer tüberküloz, 33(%30.5) hasta akciğer dışı tüberküloz idi. En sık akciğer dışı tüberküloz plevra tüberkülozu idi (tüm tüberküloz hastalarının %21.3’ü). Tanı yöntemlerini incelediğimizde hastaların %62.5’inde balgamda aside dirençli basil pozitif, hastaların %79.1’inde aside dirençli basil kültürü pozitif idi. Akciğer tüberkülozu düşünülen hastaların 11’ine(%14.6) transbronşiyal biyopsi ile tanı konuldu. Akciğer tüberkülozunda bronkoskopinin yararlılık oranını %37.9 olarak saptadık.
SONUÇ: Tüberküloz hastalığının tanısında basil mikroskopisi ve kültürü etkin ve güvenilir olmakla birlikte girişimsel tanı yöntemleri ve histopatolojik tanı koymanın yaralı bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, akciğer dışı tüberküloz, tanı yöntemleri, bronkoskopi


Şevket Özkaya, Alper Akgüneş. Features of epidemiological, clinical and diagnostic methods of patients with tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 102-106

Corresponding Author: Şevket Özkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale