Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Contribution of Smoking Quitting Outpatient Clinics to Early Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Small Airways Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 100-104 | DOI: 10.5152/solunum.2013.018  

Contribution of Smoking Quitting Outpatient Clinics to Early Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Small Airways Disease

Banu Musaffa Salepci, Ayşe Havan, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç
Clinic Of Chest Diseases, İstanbul Dr. Lütfi Kirdar Kartal Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: In smoking patients, the early diagnosis of COPD is important in order to stop the progression of the disease. In our study, we aimed to determine the frequency of COPD and small airways disease (SAD) and the relation between the smoking habit and pulmonary function tests in patients who were admitted to our smoking quitting outpatient clinic.
Methods: A questionnaire to determine the smoking habits and Fagerström Nicotine Dependence Test were administered to all patients admitted to the smoking quitting outpatient clinic between April 2002-April 2009. Physical examinations were made and respiratory symptoms were questioned. Patients were diagnosed as COPD and SAD according to the GOLD criteria. In statistical analyses, chi-square test, T-test and and Pearson correlation test were used.
Results: Of the 372 patients included in the study, 200 (53.8%) were women and 172 (46.2%) were men with the mean age of 43.9±11.2 years. The mean history of smoking was 31.9±18.5 packs.year, mean score for Fagerström Nicotine Dependence Test was 5.5±2.5. One hundred and thirty nine (53%) patients had effort dyspnea, 120 (45.7%) had cough and 68 (26.1%) had sputum as complaints. Sixty (16%) patients were diagnosed as COPD and 122 (32.7%) were diagnosed as SAD. Of patients who were newly diagnosed as COPD; 20 (40.9%) were mild, 27 (55.1%) were modarate, 2 (4%) were severe. COPD and SAD were statistically higher in patients over 40 years of age, with a smoking history of over 30 packs.year and in males (p<0.001). A correlation between smoking history (packs.year) and FEV1/FVC ratio (r=0.42, p<0.001) and FEF25-75 (r=0.34, p<0.001) was found. No correlation was found with the nicotine dependence test.
Conclusion: Early stage COPD and SAD were diagnosed in high ratio of patients admitted to smoking quitting outpatient clinic, who were male, over 40 years of age and had a smoking history of over 30 packs.year. It was concluded that smoking quitting outpatient clinics are important, not for only eliminating an important risk factor for COPD, but also for early diagnosis.

Keywords: COPD, pulmonary fuction tests, smoking cessation


Sigara Bırakma Polikliniğinin KOAH ve Küçük Hava Yolu Hastalığının Erken Tespitine Katkısı

Banu Musaffa Salepci, Ayşe Havan, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Sigara içenlerde KOAH’ın erken dönemde saptanması, hastalığın ilerlemesini durdurmak için önemlidir. Çalışmamızda sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarda, KOAH ve küçük havayolu hastalığı (KHYH) sıklığını ve sigara içme alışkanlıkları ile solunum fonksiyon testleri (SFT) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Sigara bırakma polikliniğine 2002 Nisan-2009 Nisan tarihleri arasında başvuran tüm olgulara sigara içme alışkanlıklarını sorgulayan bir anket ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi uygulandı. Solunumsal semptomları sorgulanarak fizik muayeneleri yapıldı. KOAH ve KHYH tanısı SFT ile GOLD kriterlerine göre konuldu. İstatistiksel analizlerde Ki-kare, T-testi ve Pearson korelasyon testleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 372 olgunun 200’ü (%53,8) kadın, 172’si (%46,2) erkek, yaş ortalaması, 43,9±11,2 yıl idi. Olgularda sigara içme öyküsü 31,9±18,5 paket.yıl, Fagerstörm nikotin bağımlılık testi skoru ortalama 5,5±2,5 olarak hesaplandı. Olguların 139’unda (%53) efor dispnesi, 120’sinde (%45,7) öksürük ve 68’inde (%26,1) balgam çıkarma şikayeti saptandı. Toplam 60 (%16) olguda KOAH, 122 (%32,7) olguda ise KHYH tanısı konuldu. Yeni tespit edilen KOAH’lı olguların 20’si (%40,9) hafif, 27’si (%55,1) orta, 2’si (%4) ağır derecede idi. Kırk yaş üstünde, erkeklerde ve 30 paket.yıl üstünde sigara içenlerde KOAH ve KHYH anlamlı olarak daha yüksek oranda bulundu (p<0,001). Sigara (paket.yıl) ile FEV1/FVC (r=0,42, p<0,001) ve FEF25-75 (r=0,34, p<0,001) korele bulunmuşken nikotin bağımlılık testi skoru ile korelasyon izlenmedi.
Sonuç: Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarda özellikle erkek cinsiyette, 40 yaş üstü ve 30 paket.yıl üstünde sigara içenlerde yüksek oranda erken dönem KOAH ve KHYH tespit edildi. Sigara bırakma polikliniklerinin KOAH için önemli bir risk faktörünü ortadan kaldırmanın yanı sıra erken tanıda da önemli rol oynadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: KOAH, solunum fonksiyon testleri, sigarayı bırakma


Banu Musaffa Salepci, Ayşe Havan, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç. Contribution of Smoking Quitting Outpatient Clinics to Early Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Small Airways Disease. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 100-104

Corresponding Author: Banu Musaffa Salepci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale