Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Analysis of bronchoscopy and computed tomography findings in response evaluation of lung cancer treatment [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 107-114

Analysis of bronchoscopy and computed tomography findings in response evaluation of lung cancer treatment

Aydan ÇAKAN1, Birsen ŞAHİN1, Nimet AKSEL1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ömer SOY2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Birimi, İzmir

In the evaluation of the efficacy of chemotherapy and radiotherapy, tumor response to therapy is one of the most important criteria. Bronchoscopy and computerized thorax tomography, two different methods used in the evaluation of tumor response in lung cancer may reveal different results since they evaluate the different phases of the response. The aim of this study was to determine the value of bronchoscophy in evaluation of tumor response and to evaluate the correlation between bronchoscopy and tumor response in computerized tomography. 52 patients with primary lung carcinoma who were treated with chemotherapy (and/or radiotherapy) and had bronchoscopy and computerized tomography for response evaluation were included in the study. The tumor stage, histological types, bronchoscopic and radiological tumor localizations, treatment regimens and the radiological- bronchoscopic findings after treatment were all evaluated. The patients were classified according to radiological and bronchoscopic response to treatment as complete response, partial response, stable disease and progressive disease. In computerized tomography, complete response, partial response, stable response and progressive disease were 21.2%, 48%, 26.9% and 3.8% respectively. In bronchoscopy complete, partial, stable and progressive disease were 0%, 44.2%, 28.8% and 13.5% respectively. We found that partial response (76%) was the leading response pattern in non small cell lung cancer . The complete response in small cell lung cancer(28.6%) was more than nonsmall cell cancer (14.7%). No patient had bronchoscopically complete response. Bronchoscopic partial response rates were found to be higher in both histological types. 40% of patients had concordance with bronchoscopic and tomographic findings. Unrelated to histologic type, most of the patients experiencing tumor regression in bronchoscopy also had regression in tomography. Complete response in tomography was less concordant with complete response in bronchoscopy. We concluded that for tumor response evaluation bronchoscopy and tomography should be used together in order to get the most accurate result.

Keywords: bronchoscopy, computerized tomography, lung cancer, treatment


Akciğer kanseri tedavisine yanıtın değerlendirilmesinde bronkoskopi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının analizi

Aydan ÇAKAN1, Birsen ŞAHİN1, Nimet AKSEL1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ömer SOY2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Birimi, İzmir

Kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesinde tümör yanıtı en önemli kriterlerden biridir. Akciğer kanserinde tümör yanıtının değerlendirilmesinde kullanılan bilgisayarlı toraks tomografisi ve bronkoskopik inceleme sonuçları, kemoradyoterapinin etkilerinin başka yönlerini analiz ettiklerinden farklı olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı tümor cevabının değerlendirilmesinde bronkoskopinin yerini belirlemek ve bilgisayarlı tomografideki tümör yanıtı ile arasındaki uyumu araştırmaktır. 1999-2003 yılları arasında histolojik olarak primer akciğer kanseri tanısı alan ve kemoterapi (ve/veya radyoterapi) uygulanarak bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopi ile tümör cevabı değerlendirilen ardışık 52 olgu çalışmaya alındı. Olguların evreleri, histolojik tipleri, bronkoskopik ve radyolojik tümor lokalizasyonları, uygulanan tedavi rejimleri, tedavi sonrası tomografik ve bronkoskopik bulguları çalışmaya alındı. Olgular radyolojik ve bronkoskopik olarak tedaviye verdikleri yanıt açısından tam yanıt, kısmi yanıt, stabil hastalık ve progresif hastalık olarak değerlendirildi. Tomografide tam yanıt %21.2, kısmı yanıt % 48, stabil yanıt %26.9, progresif hastalık % 3.8 oranında görüldü. Bronkoskopide ise bu oranlar sırası ile %0, %44.2, %28.8 ve %13.5 idi. Histolojik grupların tomografideki yanıtlarına bakıldığında küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) olgularda en sık (%76) kısmi yanıtın izlendiği, küçük hücreli akciğer kanserindeki tam yanıt oranının KHDAK'ne göre daha yüksek (%28.6 karşılık %14.7) olduğu saptandı. Bronkoskopik olarak tam yanıt izlenen olguya rastlanmazken her iki histolojide bronkoskopik kısmi yanıt oranları yüksek bulundu. Olguların %40'ında tomografi ve bronkoskopi arasında tam uyum saptandı. Histolojik tipten bağımsız olarak bronkoskopide tümör regresyonu saptanan olguların büyük oranda tomografide de regresyon gösterdiği, ancak tomografideki tam yanıt ile bronkoskopik tam yanıt uyumunun daha az olduğu görüldü. Tümör cevabının değerlendirilmesinde tomografi ve bronkoskopinin birlikte kullanılmasının en doğru sonucu ortaya koyabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, bilgisayarlı tomogrofi, bronkoskopi tedavi


Aydan ÇAKAN, Birsen ŞAHİN, Nimet AKSEL, Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Ömer SOY. Analysis of bronchoscopy and computed tomography findings in response evaluation of lung cancer treatment. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 107-114

Corresponding Author: Aydan ÇAKAN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale