Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Influence of Anemia on Mortality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 155-162 | DOI: 10.5152/solunum.2013.031  

The Influence of Anemia on Mortality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Esra Ünsay Metan1, Nuri Tutar2, Asiye Kanbay3, Hakan Büyükoğlan2, Sema Oymak2, İnci Gülmez2, Ramazan Demir2
1Nuh Naci Yazgan Chest Diseases Clinic, Kayseri Research And Education Hospital, Kayseri, Tukey
2Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Erciyes University, Kayseri
3Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Medeniyet University, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to determine the frequency of anemia and evaluate the impact of anemia on survival in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
Methods: Records of patient followed up with a diagnosis of COPD between 01 January 2004 and 31 December 2008 were extracted from hospital database by using ICD-10 codes. Anemia was diagnosed according to the definitions of the World Health Organization. COPD was staged according to GOLD criteria based on FEV1/FVC levels. Mortality was defined as death at any time from 1 January 2004 to 1 January 2010.
Results: A total of 452 patients were included in the study. The 222 (49.1%) patients died. Anemia was detected in 145 (32.07%) of the patients. When death and surviving patients were compared; age, hemoglobin levels, FEV1 and FEV1% were statistically different. Severe and very severe COPD was detected in 76.1% of the dead patients while this rate was 60.5% in patients who survived (p<0.001). Solid tumour was more common in patients who died (p<0.001). Anemic patients were older than polycythemic patients and the normal hemoglobin group (p=0.017), while there were no statistically significant differences for FEV1, FEV1% and FEV1/FEV1%. The mortality rate was higher in patients with anemia than patients with polycythemia and normal hemoglobin level (p=0.002). Severe and very severe COPD were detected in 62.8% of anemic patients, 72.7% of polycythemic patients and 70.3% of the patients with normal hemoglobin. These rates were not statistically different between the three groups.
Conclusion: According to the results of this retrospective study, anemia was more prevalent than polycythemia in patients with COPD and the mortality rate was higher in anemic patients. In addition, the mortality rate increased when FEV1 values decreased.

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Diseasase, anemia, polycythemia, mortality


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Aneminin Mortaliteye Etkisi

Esra Ünsay Metan1, Nuri Tutar2, Asiye Kanbay3, Hakan Büyükoğlan2, Sema Oymak2, İnci Gülmez2, Ramazan Demir2
1Kayseri Eğitm Ve Araştırma Hastanesi Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Kayseri
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı ile izlenen hastalarda anemi sıklığının ve aneminin yaşam süresi üzerine etkisinin belirlenmesidir.
Yöntemler: KOAH tanısı ile 01 Ocak 2004 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında izlenen hastalar, ICD-10 kodları kullanılarak hastane bilgi işlem sistemi veri tabanı aracılığıyla saptandı. Anemi tanısı Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre konuldu. Hastalarda KOAH evrelemesi GOLD kriterlerine uygun olarak FEV1/FVC değerlerine göre yapıldı. Mortalite 1 Ocak 2004 ile 1 Ocak 2010 tarihleri arasında herhangi bir tarihte yaşamın kaybedilmesi olarak tanımlandı.
Bulgular: Çalışmaya 452 hasta dahil edildi. Hastalardan 222’sinin (%49,1) öldüğü belirlendi. Anemi 145 (%32,07) hastada saptandı. Ölen hastalar ile hayatta kalan hastalar karşılaştırıldığında, yaş, hemoglobin, FEV1 ve %FEV1 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Ölen hastaların %76,1’inde ağır ve çok ağır KOAH saptanırken, yaşayan hastalarda bu oran %60,5 idi (p<0,001). Ölen hastalarda solid tümör daha sık saptandı (p<0,001). Anemik hastalar, polisitemik ve normal hemoglobine sahip hastalara göre daha yaşlı bulunurken (p=0,017), her üç hasta grubunda FEV1, %FEV1 ve %FEV1/FVC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Anemik hastalarda ölüm oranı polisitemik ve normal hemoglobine sahip hastalara göre daha yüksek bulundu (p=0,002). Anemik hastaların %62,8’inde, polisitemik hastaların %72,7’sinde ve normal hemoglobine sahip hastaların %70,3’ünde ağır ve çok ağır KOAH saptanmış olup, her üç grup arasında bu açıdan istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: Bu retrospektif çalışmada anemi KOAH hastalarında polisitemiye göre daha sık saptanmış ve anemik hastalarda mortalite oranının arttığı görülmüştür. Ayrıca KOAH hastalarında FEV1 değerleri düştükçe mortalitenin arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, anemi, polisitemi, mortalite


Esra Ünsay Metan, Nuri Tutar, Asiye Kanbay, Hakan Büyükoğlan, Sema Oymak, İnci Gülmez, Ramazan Demir. The Influence of Anemia on Mortality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 155-162

Corresponding Author: Esra Ünsay Metan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale