Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pathogens in COPD Acute Attack and the Relation Between Pulmonary Function Parameters [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 100-106 | DOI: 10.5505/solunum.2011.73792  

Pathogens in COPD Acute Attack and the Relation Between Pulmonary Function Parameters

Ebru Erdem1, Mehmet Hamdi Muz1, Gamze Kırkıl1, Teyfik Turgut1, Figen Deveci1, Handan Akbulut2
1Department Of Chest Disease, Firat University, Elazig, Turkey
2Department Of Immunology, Firat University, Elazig, Turkey

Aim: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease charactarized by the restriction of airflow "with no full reversibility. Acute exacerbations often require hospital admissions and hospitalizations. Determining the frequency of viral and atypical patogens in hospitalized patients with acute exacerbations of COPD and to investigate the relationship between these pathogens and parameters of lung function tests is aimed.
Material and Methods: Thirty patients "with COPD attack and 30 healty volunteers "were included in the study. Five mililiters of venous blood sample "was taken on the first day and fourth "week of hospitalization in COPD group, and once in control group. Sera "were tested for IgM and IgG antibodies to Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae, respiratory syncytial virus (RSV), influenza A, adenovirus. All cases underwent pulmonary function tests.
Results: IgM antibody titers of different pathogens "were positive in COPD group. IgG antibody titers to M. pneumoniae "were positive in 6 patients (20%), RSV in 26 (86,6%), C pneumoniae in 22 (73,3%), Adenovirus in 28 (93,3%), influenza A in 18 (60%). There "was no IgG antibody positivity to L. pneumophila in COPD group. IgG antibody titers to Influenza A "were significantly higher in COPD group than controls (x2=5,455, p=0,020). Antibody titers to other pathogens "were similiar in both groups. When we investigated the relationship between lung function parameters and pathogens responsible for acute exacerbations of COPD, no statistically significant difference "was found in FEV1; FEV1/FVC values between groups.
Conculation: In conclusion, viruses and atypical pathogens have important roles for acute exacerbations of COPD, but no significant relationship "was found between pathogens and airway obstruction.

Keywords: atypical pathogens, COPD acute exacerbation, lung function test, virus


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenme Etkenleri ve Solunum Fonksiyon Parametreleri ile İlişkisi

Ebru Erdem1, Mehmet Hamdi Muz1, Gamze Kırkıl1, Teyfik Turgut1, Figen Deveci1, Handan Akbulut2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ

Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tam reverzibilite göstermeyen hava akımı kısıtlamasıyla karakterize bir hastalıktır. Alevlenmeler sık hastaneye başvuru ve yatış gerektirmektedir. Bu çalışmada, alevlenme ile hastaneye yatırılan KOAH'lı olgularda viral ve atipik patojenlerin sıklığı ve solunum fonksiyon parametreleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 30 KOAH alevlenme olgusu ve 30 sağlıklı gönüllü alındı. KOAH'lı gruptan, ilki hastaneye yatışın birinci gününde ikincisi de dört hafta sonra olmak üzere iki kez, kontrol grubundan da bir kez 5'er cc venöz kan alındı. Daha sonra bu serumlarda Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae, respiratuar sinsityal virüs (RSV), influenza A ve adenovirus IgM ve IgG antikorları çalışıldı. Tüm olgulara spirometrik inceleme yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 30 KOAH'lı olgunun 30'unda da değişik mikroorganizmalara bağlı IgM antikor düzeyleri pozitif bulundu. Kontrol grubunda IgM pozitifliği saptanmadı. Çalışmaya alınan 30 KOAH'lı olgunun 6'sında (%20) M. pneumoniae IgG (+), 26'sında (%86,6) RSV IgG (+), 22'sinde (%73,3) C pneumoniae IgG (+), 28'inde (%93,3) adenovirus IgG (+), I8'inde (%60) influenza A IgG (+) saptandı. KOAH'lı olguların hiçbirinde L. pneumophila IgG (+)'liği saptanmadı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KOAH grubunda influenza A IgG (+)'liğinin anlamlı oranda fazla olduğu belirlendi (x2=5,455, p=0,020). Diğer antikor düzeyleri iki grupta benzer bulundu.
Sonuç: KOAH'lı olgularda saptanan alevlenme etkenlerinin solunum fonksiyon parametreleri ile ilişkisini araştırdığımızda, gruplar arasında FEV1 ve FEV1/FVC değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, KOAH alevlenmelerinde virüslerin ve atipik etkenlerin önemli role sahip olduğu, ancak alevlenme etkeni ile hava yolu obstrüksiyonu arasında anlamlı ilişki bulunmadığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: atipik patojenler, KOAH alevlenmesi, solunum fonksiyon testi, virüsler


Ebru Erdem, Mehmet Hamdi Muz, Gamze Kırkıl, Teyfik Turgut, Figen Deveci, Handan Akbulut. Pathogens in COPD Acute Attack and the Relation Between Pulmonary Function Parameters. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 100-106

Corresponding Author: Gamze Kırkıl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale