Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Features of Tuberculous Pleural Effusion and Evaluation of Diagnostic Methods [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 54-60

Features of Tuberculous Pleural Effusion and Evaluation of Diagnostic Methods

Didem Görgün, Mesut Bayraktaroğlu, Funda Seçik, Füsun Şahin, Pınar Yıldız
Yedikule Chest Disease And Thoracic Surgery Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey

Aim: Tuberculous pleurisy is a common cause of exudative effusions in our country. Our aim was to determine the features of tuberculosis pleural effusion and evaluate the diagnostic methods.
Material and methods: 154 (20 female and 134 male; mean age 30.7 ± 15 years) cases diagnosed as tuberculous pleurisy were included in our study. Pleural effusion was determined predominantly in the right side (55.8%). Parenchymal infiltration accompanied to the pleural effusion in 7.8% of the cases. Lymphocyte predominance was seen in 96.8% (149/154) of the cases and characterized as an exudate in all of them. Pleural fluid adenosine deaminase (ADA) levels were evaluated in 89 cases.
Results: ADA level was over 40 IU/L in 86 (96.6%) cases and under 40 IU/L in 3 (3.4%) cases. M. tuberculosis was isolated in Lowenstein culture of the sputum in 2 cases. Pleural fluid culture was positive in 4 cases. ARB positivity with direct examination wasn’t observed in any of the cases. Histopathological analysis confirmed tuberculosis diagnosis in 100 (87.7%) among 114 patients that have undergone pleural biopsy. Pleural biopsy and ADA level were the only diagnostic methods in 55 (36%) and 41 (27%) cases, respectively. Pneumothorax was seen as a complication due to thoracentesis in 9.1%, and due to pleural biopsy in 3.2% of patients. Diagnostic success of pleural biopsy was related to ADA level (p<0.001) and the amount of pleural fluid (p=0.04).
Conclusion: Although pleural biopsy has been used as a frequent and successful method with low complication rate, lymphocyte predominance and high ADA activity can be used as supportive methods in the tuberculous pleurisy diagnosis.

Keywords: tuberculous pleurisy, ADA, pleural biopsy


Tüberküloz Plörezinin Özellikleri ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Didem Görgün, Mesut Bayraktaroğlu, Funda Seçik, Füsun Şahin, Pınar Yıldız
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tüberküloz plörezi, ülkemizde eksüdatif efüzyonun sık görülen bir nedenidir. Biz de özelliklerini ve tanı yöntemlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza, tüberküloz plörezi tanısı konulan toplam 154 olgu (20 kadın, 134 erkek; yaş ortalaması 30.7 ± 15 yıl) alındı. Plevral efüzyon daha sıklıkla sağ tarafta (%55.8) saptandı. Olguların %7.8’inde parankim lezyonu plevral efüzyona eşlik etmekteydi. Olguların %96.8’inde (149/154) lenfosit hâkimiyeti vardı ve hepsinde eksuda karakterindeydi. Toplam 89 olgunun plevra sıvı ADA düzeyi değerlendirildi.
Bulgular: Seksen dokuz olgunun 86’sında ADA değeri 40’ın üzerindeydi (%96.6). Üç olguda (%3.4) ADA düzeyi 40 IU/L’nin altındaydı. ‹ki olgunun balgamında Löwenstein-Jensen besiyerinde M. tuberculosis üredi. Dört olguda, sıvıda kültür pozitifliği saptandı. Hiçbir olguda direkt bakı ile aside dirençli basil saptanmadı. Plevra biyopsisi yapılan 114 olgunun 100’ünde (%87.7) tüberküloz tanısı histopatolojik olarak kanıtlandı. Plevra biyopsisi 55 (%36) hastada ve ADA 41 (%27) hastada tek tanı yöntemi idi. Torasenteze bağlı olarak %9.1, plevra biyopsisine bağlı olarak %3.2 hastada pnömotoraks komplikasyonu gelişti. Plevra biyopsisinin tanısal olması ADA düzeyi (p<0.001) ve sıvı miktarı ile ilişkili idi (p=0.04).
Sonuç: Plevra biyopsisi, tüberküloz plörezi tanısında başarılı ve komplikasyon oranı az bir yöntem olarak kullanılmakla birlikte, sıvıda lenfosit hâkimiyeti saptanması ve ADA aktivitesi yüksekliğinden tanıya yardımcı yöntemler olarak yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz plörezi, ADA, plevra biyopsisi


Didem Görgün, Mesut Bayraktaroğlu, Funda Seçik, Füsun Şahin, Pınar Yıldız. Features of Tuberculous Pleural Effusion and Evaluation of Diagnostic Methods. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 54-60

Corresponding Author: Didem Görgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale