Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Efficiency of the Rapid Pleurodesis with Iodopovidone via Small-Bore Catheter in Malignant Pleural Effusions [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 14-20 | DOI: 10.5505/solunum.2011.80106  

The Efficiency of the Rapid Pleurodesis with Iodopovidone via Small-Bore Catheter in Malignant Pleural Effusions

Demet Turan, Ülkü Aka Aktürk, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Banu Salepçi
Dr Lütfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital, Chest Department

Aim: To evaluate the efficacy of rapid pleurodesis with iodopovidone via small-bore catheter in malignant pleural effusions.
Material and Methods: Between January 2008 - February 2009, 15 malignant pleural effusion patients hospitalized in our department "were enrolled in the study prospectively. Following local anesthesia 12F small-bore catheter "was inserted into pleural cavity and fluid was drained. After full re-expansion, the catheter "was clamped and solution (20 ml 10% iodopovidone + 80 ml saline) "was infused into pleural cavity. After 2 hours, catheter "was declamped and fluid "was drained. Without taking into concederation the amount of drainage, pleurodesis "was completed, chest tube "was removed and patients "were dicharged in 48 hours at the most.
Results: Twelve patients (80%) were female and 3 (20%) were male and mean age was 55.3+11.9- Lung (33-3%) ovarian (33-3%) and breast (20%) cancer were the most frequent primary tumors. Pleural fluid was serohemorrhagic in 8 (53%), serofibrinous in 7 (46.7%) and success rates were 87% and 85% respectively without statistical significance (p>0.05). Successful and unsuccessful cases "were similar regarding fluid LDH and pH. There "was complete response in 8 (53.4%) and partial response in 5 (33-3%) patients. Overall succes rate was 86.6%. Complication developed in 7 patients: pain (26.7%) and hypotension (20%).
Conciliation: Rapid pleurodesis with iodopovidone via small-bore catheter in malignant pleural effusion is effective, safe and inexpensive procedure. It shortens hospitalisation period, maintaining cost-effectiveness.

Keywords: rapid pleurodesis, iodopovidone, small-bore catheter, malignant pleural effusion


Malign Plevral Efüzyonlarda Küçük Çaplı Kateter Kullanılarak Povidon iyot ile Yapılan Hızlı Plöredezin Etkinliği

Demet Turan, Ülkü Aka Aktürk, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Banu Salepçi
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Amaç: Malign plevral efüzyonlu hastalarda, küçük çaplı kateter kullanılarak povidon iyot (iodopovidon) ile yapılan hızlı plöre-dez tekniğinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 - Şubat 2009 tarihleri arasında malign plevral efüzyon tanısıyla kliniğimize yatan 15 hasta, pros-pektif olarak çalışmaya dahil edildi. Uygulama için, lokal aneste¬ziyi takiben 12F ince kateter plevral boşluğa yerleştirildi ve sıvı drene edildi. Drenaj sonrası tam reekspansiyon görülen olgular¬da, kateterin klempe edilmesini takiben, 20 mi %10'luk povidon-iyot + 80 mi SF karışımı plevral boşluğa verildi. İki saat sonra klemp açılarak sıvı boşaltıldı ve günlük drenaj miktarı dikkate alınmaksızın en geç 48 saat içerisinde plöredez işlemi tamamla¬nıp kateter çekilerek hastalar taburcu edildi.
Bulgular: Hastaların 12'si (%80) kadın, 3'ü (%20) erkekti; yaş ortala-maları 55-3±11.9 idi. Olgularda en sık saptanan primer maligniteler akciğer (%33.3), over (%33.3) ve meme (%20) karsinomu idi. Plevra sıvısının görünümü olguların 8'inde (%53) serohemorajik, 7'sinde (%46.7) serofibrinözdü. Serohemorajik sıvıların %87'si ile serofibri-nöz sıvıların %85'inde plöredez yanıtı mevcuttu ve aralarında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Plöredez yanıtı alınan ile alına¬mayan olgular, LDH ve pH değerleri açısından benzerdi. Olguların 8'inde (%53.4) plöredez işlemine tam yanıt, 5'inde (%33.3) parsiyel yanıt saptandı. Toplam yanıt oranı %86.6 olarak bulundu. Plöredez sonrası olguların 7'sinde komplikasyon görüldü. Ağn (%26.7) ve hipotansiyon (%20) dışında komplikasyon olmadı.
Sonuç: Malign plevral efüzyonda küçük çaplı kateter kullanılarak povidon iyot ile yapılan hızlı plöredez güvenilir, etkili, ucuz bir yöntemdir. Hastalann hastanede kalış süresini kısaltmakta ve maliyeti düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: hızlı plöredez, povidon iyot, küçük çaplı kateter, malign plevral efüzyon


Demet Turan, Ülkü Aka Aktürk, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Banu Salepçi. The Efficiency of the Rapid Pleurodesis with Iodopovidone via Small-Bore Catheter in Malignant Pleural Effusions. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 14-20

Corresponding Author: Ülkü Aka Aktürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale