Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of Inhaled Corticosteroid Efficacy by Electron Microscopy in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 149-154 | DOI: 10.5152/solunum.2013.030  

Evaluation of Inhaled Corticosteroid Efficacy by Electron Microscopy in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Çağla Pınar Taştan1, Kadriye Mine Erbil2, Gülay Ulusal Okyay3, Sadık Ardıç4
1Clinic of Chest Disease And Tuberculosis, Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul
2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara
3Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara
4Clinic of Chest Disease And Tuberculosis, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education And Research Hospital, Ankara

Objective: Inhaled corticosteroids definitely alleviate bronchial mucosal inflammation in patients with asthma. Nevertheless, the data regarding their anti-inflammatory effects in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is controversial. The aim of the present study is to assess the efficacy of inhaled corticosteroids in reduction of inflammatory response in patients with COPD.
Methods: A total of 14 subjects with the new diagnosis of mild to moderate COPD (forced expiratory volume in one second [FEV1] >50% of predicted value) were prospectively enrolled. Endobronchial sampling with bronchoscopic intervention was performed before and after three months of treatment with inhaled fluticasone propionate (FP) (500 μg twice daily). Histopathological evaluations were performed with electron microscopy and the anti-inflammatory effects of the medicine were evaluated. Differences in arterial blood gas analysis and pulmonary functions were also investigated.
Results: Three months treatment with FP revealed regression of the epithelial edema, decrease in the thickness of basal lamina, augmentation of the cilliary structures, reduction in the number of macrophages and lymphocytes in biopsy samples. Significant improvement of pulmonary functions was remarkable in spirometric test results. The difference in arterial blood gas analyses was not significant.
Conclusion: Treatment with FP provided significant anti-inflammatory effects on endobronchial tissue samples and remarkable improvement in pulmonary functions in patients with COPD.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, inhaled corticosteroid, anti-inflammatory effect, electron microscopy


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda İnhale Kortikosteroidlerin Etkinliğinin Elektron Mikroskopisi ile Değerlendirilmesi

Çağla Pınar Taştan1, Kadriye Mine Erbil2, Gülay Ulusal Okyay3, Sadık Ardıç4
1Gaziosmanpaşa Hastanesi, Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi, Anatomi ABD,Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji ABD, Ankara
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, Ankara

Amaç: İnhale kortikosteroidler, astımlı hastalarda bronşiyal mukozal inflamasyonu azaltırlar. Ancak, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda anti-inflamatuar etkinlikleri hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, KOAH’lı hastalarda, inhale kortikosteroidlerin inflamatuar cevabın azaltılmasında etkinliklerinin değerlendirmesidir.
Yöntemler: Hafif-orta düzeyde yeni başlangıçlı KOAH tanısı konmuş 14 hasta (1. saniyede zorlu ekspiratuar volumü [FEV1]>beklenen değerin %50’si) prospektif olarak değerlendirmeye alındı. Tüm hastalardan, üç aylık inhale flutikason propionat (günde 2 kez; 500 μg) tedavisi öncesi ve sonrasında bronkoskopik inceleme ile endobronşiyal örneklemeler yapıldı. Histopatolojik inceleme elektron mikroskopisi ile gerçekleştirildi ve uygulanan tedavinin anti-inflamatuar etkileri değerlendirildi. Aynı zamanda, hastaların arter kan gazları ve pulmoner fonksiyonlarındaki değişiklikler de incelendi.
Bulgular: İnhale flutikason propionat ile üç aylık tedavinin sonucunda, epitel ödeminin gerilediği, bazal lamina kalınlığının azaldığı, siliyer yapılarda iyileşmenin meydana geldiği, makrofaj ve lenfosit sayılarının belirgin olarak azaldığı gözlendi. Pulmoner fonksiyonların spirometri ile değerlendirmesinde anlamlı düzelme saptanırken, arter kan gazı analizlerinde farklılık izlenmedi.
Sonuç: İnhale flutikason propionat tedavisi ile KOAH’lı hastaların endobronşiyal örneklerinde anlamlı anti-inflamatuar etkiler ve pulmoner fonksiyonlarında belirgin düzelmeler sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, inhale kortikosteroid, anti-inflamatuar etki, elektron mikroskopisi


Çağla Pınar Taştan, Kadriye Mine Erbil, Gülay Ulusal Okyay, Sadık Ardıç. Evaluation of Inhaled Corticosteroid Efficacy by Electron Microscopy in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 149-154

Corresponding Author: Çağla Pınar Taştan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale