Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
100 Sarcoidosis Patients: Clinical Features, Diagnosis And Prognosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 22-29

100 Sarcoidosis Patients: Clinical Features, Diagnosis And Prognosis

Muammer Bilir1, Sevtap Sipahi1, Tülin Çağatay1, Halil Yanardağı1, Ali Mert2, Sabriye Demirci1, Tuncer Karayel1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Anabilim Dalı, İstanbul

The clinical features and the distrubition of the radiologic stages of sarcoidosis varies according to the geographic regions. The diagnosis, clinical course and prognosis of 100 sarcoidosis patients followed by our clinic (72 females, 28 males; mean age 40 years; the range of age 15-66) were evaluated respectively. Sarcoidosis was diagnosed based on clinical, radiological and histopathological (non-caseating granulomas) findings. In all patients transbronchial biopsy specimens and bronchoalveolar lavage (BAL) fluid were obtained. The clinical and laboratory findings of our patients were as following: cough (24 %), dyspnea (21 %), erythema nodosum (20 %), arthralgia (20 %), skin involvement (15 %), fever (8 %), ronchi (16 %), lymphadenomegaly (LAM) (15 %), hepatomegaly (15 %), splenomegaly (10 %), uveitis (10 %), Lofgren's syndrome (10 %), anemia (17 %), lymphopenia (46%), high erythrocyte sedimentation rate (50 %), increased transaminase and alkaline phosphatase levels (7 %), hypercalcemia (2 %) and increased angiotensin-converting enzyme levels (8/16; 50 %). In 17% of the cases tuberculine skin test was positive. The distribution of the radiological stages were as following: in 64 % of patients stage I, 28 % of patients stage II and 5 % of patients stage III. In one case, isolated paratracheal enlargement was noted. In two cases with normal chest x-rays, intrathoracic LAM was diagnosed through computerized tomography examination of the thorax. In 36 of 100 sarcoidosis patients, lymphocyte subpopulation with flowcytometry in BAL fluid was studied and CD4+/CD8+ lymphocyte ratio was found aproximately 4.5/1. 70% (70/100) of lung biopsy specimens, 100% (22/22) of mediastinal lympy node biopsy specimens, 100% (20/20) of skin biopsy specimens, 100% (9/9) of peripheral lymph node biopsy specimens, 54% (20/37) of liver biopsy specimens, 7% (7/43) of bone marrow specimens reveaJed granulomas. 87% (34/39) of patients in radiological stage I showed spontaneous remission within 10 months after the diagnosis, whereas 85% (17/20) of patients in radiological stage II showed remission following steroid (prednisolone) treatment. One of the patients died from ovary cancer one year later after the diagnosis, an another patient died from lung cancer at five year following the diagnosis.

Keywords: Sarcoidosis, clinical findings, biopsy


Yüz Sarkoidoz Olgusu: Klinik, Tanı ve Prognoz

Muammer Bilir1, Sevtap Sipahi1, Tülin Çağatay1, Halil Yanardağı1, Ali Mert2, Sabriye Demirci1, Tuncer Karayel1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Anabilim Dalı, İstanbul

Sarkoidozun klinik özellikleri ve radyolojik evrelerinin dağılımı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Çalışmamızda kliniğimizde izlenen 100 sarkoidoz olgusunun (72 kadın, 28 erkek, ortalama yaş: 40, yaş aralığı: 15-66) kliniği, tanısı ve prognozu geriye dönük olarak değerlendirildi. Sarkoidoz tanısı; klinik, radyolojik ve histopatolojik (nonkazeöz granülom) uygunluğa göre konuldu. Tüm olgulara bronkoalveolar lavaj (BAL) ve transbronşiyal biyopsi yapıldı. Olgularımızın klinik ve iaboratuvar bulguları; öksürük (%24), dispne (%21), eritema nodozum (%20), artralji (%20), deri bulgusu (%15), ateş (%8), ronkus ve ral (%16), lenfadenomegali (LAM) (%15), hepatomegali (%15), splenomegali (%10),üveit (%10), Löfgren sendromu (%10), anemi (%17), lenfopeni (%46), sedimentasyon yüksekliği (%50), transaminaz ve alkali fosfataz yüksekliği (%7), kalsiyum yüksekliği (%2) ve anjiotensin- konverting enzim yüksekliği (%50;8/16) idi. Tüberkülin deri testi pozitifliği oranı %17 bulundu. Olguların %64'ünde evre I, %28'inde evre II ve %5'inde evre lll'e uyan radyolojik bulgular saptandı. Bir olguda izole sağ paratrakeal genişleme görüldü. Akciğer grafisi normal olan 2 olguda intratorasik LAM toraks BT ile belirlendi. Hastaların 36'sinda BAL sıvısında lenfosit alt grupları "flowcytometry" ile çalışıldı ve CD4+/CD8+ lenfosit oranı yaklaşık olarak 4.5/1 olarak bulundu. Biopsi örneklerinde granülomlara;akciğerde %70 (70/100), mediasten lenf düğümünde %100 (22/22), deride %100 (20/20), periferik ienf bezinde %100 (9/9), karaciğerde %54 (20/37) ve kemik iliğinde %7 (3/43) oranında rastlanıldı. Evre Pdeki olguların %87'si (34/39) ortalama 10 ay içinde spontan geriledi. Evre I Pdeki olguların %85'i (17/20) steroid (prednizolon) ile geriledi. Olgulardan biri tanıdan 1 yıl sonra över kanserinden, diğeri ise 5 yıl sonra akciğer kanserinden kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Klinik bulgular, biopsi


Muammer Bilir, Sevtap Sipahi, Tülin Çağatay, Halil Yanardağı, Ali Mert, Sabriye Demirci, Tuncer Karayel. 100 Sarcoidosis Patients: Clinical Features, Diagnosis And Prognosis. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 22-29

Corresponding Author: Muammer Bilir


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale