Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Interferon-level in pleural effuslions for the diagnosis of tuberculous pleurisy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 240-244

Interferon-level in pleural effuslions for the diagnosis of tuberculous pleurisy

Tülay AKARCA1, Kadri ÇIRAK2, Dursun TATAR2, Rıfat ÖZACAR2, Hüseyin HALİLÇOLAR2
1Ali Halim Bayer Verem Savaş Dispanseri, Konak, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hlastanesi, Yenişehir, İzmir

Despite histopathologic evaluation of pleural biopsy, acid-fast staining and culture of pleural fluid, at least 10% of pleural tuberculosis (PT) remain undiagnosed. T-lymphocytes are known to produce huge amounts of interferon- (IFN- ) in tuberculosis (TB). Therefore the purpose of the present study was to determine IFN- levels in pleural fluids of different etiology and the diagnostic sensitivity and specificity of pleural fluid IFN- levels for the diagnosis of PT. Relationship between presence of pulmonary TB and IFN- levels in pleural fluid was also evaluated. Of 89 patients studied, 32 had pleural tuberculosis. 17 had malignant, 15 had transudative, 12 had etiologically undiagnosed exudative, 7 had paramalign, and 6 had parapneumonic effusions. Pleural fluid IFN- level was found to have a sensitivity of 100% and a specificity of 94.7% in the diagnosis of PT. There was no relation between the level of pleural fluid and IFN- level. Patients with pulmonary TB had higher levels of IFN- in their pleural fluids comparing with those without parenchymal involvement (604±183 and 392±232 pg/ml respectively). A moderate linear relation was found between eritrocyte sedimentation rate and IFNlevels of patients with TB (r=0.5827, p=0.0005). In conclusion, determination of IFN- level in pleural fluid was very effective, reliable method with high sensitivity and specificity for the diagnosis of PT.

Keywords: Tuberculosis, interferon-gamma.


Tüberküloz plörezilerinde plevral sıvı gama- interferon düzeyinin tanısal değeri

Tülay AKARCA1, Kadri ÇIRAK2, Dursun TATAR2, Rıfat ÖZACAR2, Hüseyin HALİLÇOLAR2
1Ali Halim Bayer Verem Savaş Dispanseri, Konak, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hlastanesi, Yenişehir, İzmir

Plevral sıvıda homojenizasyon ve kültür yöntemiyle asidorezistan basil (ARB) aranması ve plevral biyopsi örneğinin histopatolojik incelenmesi sonrasında bile yaklaşık % 10 tüberküloz (Tb) plörezi olgusuna tanı konamamaktadır. Tüberküloz plörezide T lenfositlerin fazla miktarda -IFN ürettikleri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı etyolojilere bağlı oluşmuş plevral sıvılarda -IFN düzeyini ölçerek Tb plörezi için tanısal duyarlılık ve özgüllüğünü belirlemektir. Seksen dokuz olgunun 32'sinde Tb plörezi, 17'sinde malign, 15'inde transüdatif, 12'sinde etyolojisi belirlenemeyen eksudatif, yedisinde paramalign ve altısında parapnömonik plörezi saptandı. Tüberküloz plörezi tanısında plevral sıvı -IFN düzeyi ölçümünün duyarlılığı % 100, özgüllüğü % 94.7 olarak bulundu. Plevral sıvı miktarıyla -IFN düzeyi arasında ilişki bulunamadı. Pulmoner tutulumu da olan Tb plörezi olgularında -IFN düzeyi daha yüksek bulundu (604±183 ve 392±232 pg/ml). Tüberküloz plörezili olgularda eritrosit sedimentasyon hızıyla plevral sıvı -IFN düzeyi arasında orta derecede doğrusal ilişki bulundu (r=0.5827, p=0.0005). Sonuç olarak Tb plörezi tanısında plevral sıvıda -IFN düzeyi ölçümü oldukça etkin, yüksek duyarlılık ve özgüllükte güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz plörezi, gama interferon.


Tülay AKARCA, Kadri ÇIRAK, Dursun TATAR, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR. Interferon-level in pleural effuslions for the diagnosis of tuberculous pleurisy. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 240-244


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale