Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Role of PET-CT in Mediastinal Lymph Node Staging in Non-small Cell Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 13-20

The Role of PET-CT in Mediastinal Lymph Node Staging in Non-small Cell Lung Cancer

Ebru Bellek1, Salih Serdar Erturan1, Metin Hallaç3, Kerim Sönmezoğlu3, Kamil Kaynak2, Kürşat Bozkurt2, Canan Akman4, Büge Öz5, Mustafa Yaman1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Pulmonology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey
3Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Nuclear Medicine, Istanbul, Turkey
4Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey
5Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey

Aim: The aim of this study was to determine the overall accuracy, sensitivity and specificity of both CT and PET-CT in identifying and classifying the presence of metastatic intra-thoracic lymph nodes and their potential role in the treatment of lung cancer.
Material and methods: Forty four (mean age 60.7, male/female ratio: 37/7) patients with potentially resectable non-small cell lung cancer have been enrolled. All patients underwent flexibl bronchoscopy, CT scanning and PET-CT imaging prior to mediastinoscopy. Mediastinostomy was performed in two patients. Thirty three patients with negative mediastinoscopy and three patients after neoadjuvant chemotherapy, total of 37 patients went through thoracotomy.
Results: The overall sensitivity, specificity and accuracy of CT scan in preoperative staging were found 66.7%, 62.1%, 63.6%, respectively. The negative and positive predictive values of CT scan were 78.3% and 47.6%. CT imaging correctly identified 29 patients (65.9%). Seven patients (15.9%) were under-staged while eight patients (18.1%) were over-staged. Based on PET-CT findings, overall sensitivity, specificity and accuracy for staging mediastinal lymph nodes were 86.7%, 65.5% and 72.7%, respectively. The negative and positive predictive values of PET-CT were as follows; 90.5% and 56.5%. Overall, interpretations based on PET-CT staged 65.9% (29 patients) correctly, down-staged six patients (13.6%) and over-staged nine patients. The false-negative rate was 13.3% while the false-positive rate was 34.5%.
Conclusion: CT scan and PET-CT perform similarly in the mediastinal staging of non-small cell lung cancer (p=0.05, Mc Nemar test), both tests are conditionally dependent and provide complementary information, and their diagnostic value mainly resides on the negative results. Although, statistically insignificant, PET-CT has a superior sensitivity and better negative predictive value over CT scan. Based on the relationship between SUV-max value and characteristics of tumor, a significant increase in SUV-max value appeared to be correlated with the tumor size and squamous cell carcinoma sub-type.

Keywords: positron emission tomography (PET), standart uptake value (SUV)


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediasten Lenf Nodu Evrelemesinde PET-BT’nin Yeri

Ebru Bellek1, Salih Serdar Erturan1, Metin Hallaç3, Kerim Sönmezoğlu3, Kamil Kaynak2, Kürşat Bozkurt2, Canan Akman4, Büge Öz5, Mustafa Yaman1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, BT ve PET-BT’nin preoperatif evrelemedeki doğruluk, duyarlılık ile özgüllük oranlarının ve iki görüntüleme yönteminin negatif ile pozitif prediktif değerlerinin saptanarak, PET-BT’nin tedavi yönetimine katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 37’si erkek, 7’si kadın, 44 hasta alınmış olup olguların yaş ortalaması 60.7’dir. Tüm olgulara fleksibl bronkoskopi, toraks BT ve PET-BT uygulanmıştır. Bütün hastalara mediastinoskopi, iki hastaya ayrıca mediastinotomi yapılmıştır. Mediastinoskopisi negatif olan 34 olguya ve neoadjuvan kemoterapi sonrası üç olguya, yani toplam 37 olguya torakotomi ve sistematik mediastinal lenf nodu örneklemesi yapılmıştır.
Bulgular: Bu çalışmada, metastatik lenf nodlarının saptanmasında toraks BT’nin duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları sırasıyla, %66.7, %62.1, %63.6 bulunmuştur. BT’nin negatif ve pozitif prediktif değerleri ise %78.3 ve %47.6’dır. BT’ye dayanılarak 44 olgudan 29’una (%65.9) doğru evreleme yapılmış, yedi olgu (%15.9) düşük evre, sekiz olgu (%18.1) ise yüksek evre olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre mediastinal lenf nodu metastazlarının saptanmasında PET-BT’nin toplam duyarlılığı, özgüllüğü, doğruluk oranı ve pozitif ile negatif prediktif değerleri sırasıyla, %86.7, %65.5, %72.7, %56.5 ve %90.5 olarak saptanmıştır. PET-BT ile on olguda yalancı pozitiflik, iki olguda ise yalancı negatiflik saptanmıştır. Bu durumda, çalışma sonucuna göre PET-BT’nin yalancı negatiflik ve pozitiflik oranları sırasıyla %13.3 ve %34.5’tir. TNM evresine bakıldığında, PET-BT 44 olgudan 29’unu (%65.9) doğru evrelemiş, altı olguyu (%13.6) daha düşük evre, dokuz olguyu (%20.4) ise daha yüksek evre olarak değerlendirmiştir.
Sonuç: Mediastinal lenf nodu evrelemesinde, PET-BT ile BT’nin benzer oranlara sahip olduğu ve iki yöntem arasında anlamlı bir üstünlük olmadığı görülmüştür (p=0.05, Mc Nemar test). Ancak istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da mediastinal lenf nodu evrelemesinde PET-BT’nin duyarlılığı ve negatif prediktif değeri BT’den daha yüksektir. SUV değeri ile tümör büyüklüğü ve histopatolojik alt tip arasındaki ilişki incelendiğinde, skuamöz hücreli karsinom varlığında, tümör büyüklüğü arttıkça SUV-maks değerinde artış saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: pozitron emisyon tomografisi (PET), standart tutulum değeri (SUV)


Ebru Bellek, Salih Serdar Erturan, Metin Hallaç, Kerim Sönmezoğlu, Kamil Kaynak, Kürşat Bozkurt, Canan Akman, Büge Öz, Mustafa Yaman. The Role of PET-CT in Mediastinal Lymph Node Staging in Non-small Cell Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 13-20

Corresponding Author: Ebru Bellek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale