Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pneumomediastinum Cases Due to Non-traumatic Reasons [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 66-74

Pneumomediastinum Cases Due to Non-traumatic Reasons

Ufuk Çobanoğlu1, Mehmet Melek2, Yeşim Edirne2
1Department Of Chest Surgery, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

Aim: Pneumomediastinum due to non-traumatic reasons develops as a result of various etiologies. In this study, we aimed to compare the etiologies, clinical courses and the effectiveness of treatment modalities in pneumomediastinum cases resulting from non-traumatic reasons.
Materials and methods: The data of 19 cases with non-traumatic pneumomediastinum were evaluated retrospectively between 2001 and 2008. The effectiveness of treatment methods were evaluated by arterial blood gas and pulmonary function test. The data was analyzed by SPSS (version 16.0) using Friedman test to determine the change according to the time. Pulmonary function test (SFT) parameters on first, third and seventh days were compared with two group’s variance analysis (Repeated measurement ANOVA) and after variance analysis, Duncan multiple comparison test was performed to determine the different group means. In comparisons, a p value of <0.05 was considered to be statistically significant.
Results: The cases consisted of 12 male and 7 female patients. The most frequent reasons of pneumomediastinum were found to be mechanical ventilation and asthma. While tracheostomy, tube thoracostomy and subcutaneous catheterization were performed in 13 of the cases, conservative approach was preferred in 6 cases. Although pulmonary function test results of the patients with subcutaneous catheter and the ones followed conservatively showed statistically significant improvement at third and seventh days compared to the initial values (p<0.05), it was noticed that the patients with subcutaneous catheter showed a faster clinical improvement.
Conclusions: This study demonstrates that subcutaneous catheterization helps to improve the clinical status of the patient via rapid air decompression and tracheostomy application contribute to obtain normal ventilation by providing mediastinal decompression in cases with pneumediastinum due to the mechanic ventilation.

Keywords: pneumomediastinum, non-traumatic, subcutaneous catheter


Toraks Travması Dışı Nedenlerle Meydana Gelen Pnömomediastinum Olguları

Ufuk Çobanoğlu1, Mehmet Melek2, Yeşim Edirne2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

Amaç: Toraks travması dışı nedenlerle meydana gelen pnömomediastinum, değişik etiyolojilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, travma dışı nedenlerle pnömomediastinum gelişen olguların etiyolojileri, klinik seyirleri ve uygulanan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: 2001–2008 yılları arasında göğüs travması dışı nedenlerle pnömomediastinum gelişen 19 olgunun verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Uygulanan tedavi yöntemlerinin etkinlikleri arteryal kan gazı ve solunum fonksiyon testi ile değerlendirilmiştir. Veriler SPSS (versiyon 16.0) programında, zamana göre değişimi belirlemede Friedman testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 1., 3. ve 7. günlerdeki solunum fonksiyon testi (SFT) parametreleri iki grup varyans analizi (Repeated measurement ANOVA) ile karşılaştırılmış ve varyans analizi sonrasında farklı grup ortalamalarını belirleme amacıyla Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Olguların 12’si erkek, 7’si kadındı. En sık pnömomediastinum nedeni mekanik ventilasyon uygulaması ve astım olarak belirlenmiştir. Olguların 13’ünde trakeostomi, tüp torakostomi ve ciltaltı kateter uygulaması yapılırken, altı olguda konservatif yaklaşım tercih edilmiştir. Ciltaltı kateter uygulanan hastalarda olduğu gibi konservatif olarak izlenen hastaların solunum fonksiyon testlerinde de başlangıç değerlerine göre 3. ve 7. günlerdeki düzelme istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunsa da, ciltaltı kateter uygulanan hastaların klinik olarak daha hızlı bir düzelme gösterdikleri görülmüştür.
Sonuç: Bu çalışma, ciltaltı kateter uygulamasının hızlı hava dekompresyonu ile hastanın kliniğinin düzelmesine yardımcı olduğunu ve mekanik ventilasyona bağlı pnömomediastinum gelişen olgularda trakeostomi uygulamasının mediastinal dekompresyon yaratarak normal ventilasyon sağlanmasına katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: pnömomediastinum, travma dışı, ciltaltı kateter


Ufuk Çobanoğlu, Mehmet Melek, Yeşim Edirne. Pneumomediastinum Cases Due to Non-traumatic Reasons. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 66-74

Corresponding Author: Ufuk Çobanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale