Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The coexistence of COPD in patients with lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 20-24

The coexistence of COPD in patients with lung cancer

Aykut ÇİLLİ1, Tülay ÖZDEMİR1, Ömer ÖZBULAK1, Arzu YAKIŞAN1, Candan ÖĞÜŞ1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, ANTALYA

Both lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are common disorders in the population. Co-morbidity may become an important factor in both the choice of treatment and survival. The aim of this study was to investigate the prevalence of COPD in patients with lung cancer and its association with morphology, stage, treatment and prognosis. 225 patients with lung cancer between ages 27 and 81 were examined over the years 1998-2000. 204(90.6%)of the patients were male and 21(9.4%) were female. The most common concomitant disease was COPD (23.5%), followed by cardiovascular diseases (11.5%),hypertension (5.7%) and diabetes mellitus (1.3%).The most frequent lung cancer types histologically were squamous cell and small cell carcinoma in patients with and without COPD. Lung cancer was prone to develop in the major airways of the COPD patients (p<0.05). There was no significant difference between the two groups regarding the stages of the lung cancer. The median survival time was 14.9 months and 15.2 months in patients with and without COPD respectively, (p=0.461). We conclude that COPD is more prevalent in patients with lung cancer than in the general population and lung cancer tends to develop in the major airways of the patient with COPD. On the other hand, no significant difference was obtained in the patients with and without COPD regarding the histological type, stage of the disease and the treatment modality

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer.


Akciğer kanserli hastalarda KOAH birlikteliği

Aykut ÇİLLİ1, Tülay ÖZDEMİR1, Ömer ÖZBULAK1, Arzu YAKIŞAN1, Candan ÖĞÜŞ1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, ANTALYA

Akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sık olarak görülen iki hastalıktır. Komorbidite, hem tedavi seçiminde hem de yaşam süresi açısından önemli olabilir. Bu çalışmanın amacı, akciğer kanserli hastalarda KOAH prevalansını araştırmak ve bunun morfoloji, evre, tedavi ve prognoz ile olan ilişkisini değerlendirmektir. 1998-2000 yılları arasında akciğer tanısı alan 225 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 204'ü (%90.6) erkek, 21'i (%9.4) kadın idi. Çalışmaya alınan hastaların 53'ünde (%23.5) KOAH saptandı. Diğer komorbid hastalıklar sırasıyla, kardiyovasküler hastalıklar (%11.5), hipertansiyon (%5.7) ve diabetes mellitüs (%1.3) idi. KOAH'ı olan hastalarda ve KOAH'ı olmayan hastalarda en sık görülen histolojik tümör tipleri skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli akciğer karsinomu idi. KOAH'lı olgularda akciğer kanseri büyük hava yollarında gelişme eğiliminde idi (p<0.05). Her iki grup arasında hastalık evresi açısından bir farklılık saptanmadı. KOAH'lı grupta ortalama yaşam süresi 14.9 ay iken, KOAH'ı olmayan grupta 15.2 ay idi (p=0.461). Sonuç olarak, akciğer kanserli hastalarda KOAH prevalansı normal popülasyonda görülenden daha fazladır. KOAH'lı olgularda akciğer kanseri büyük hava yollarında gelişme eğilimindedir. Buna rağmen, histolojik tip, hastalık evresi ve uygulanan tedavi açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri.


Aykut ÇİLLİ, Tülay ÖZDEMİR, Ömer ÖZBULAK, Arzu YAKIŞAN, Candan ÖĞÜŞ. The coexistence of COPD in patients with lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 20-24


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale