Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Prospective Evaluation of Patients with Chronic Dyspnea in a Pulmonary Out-Patient Clinic Using an Algorithm [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 94-99 | DOI: 10.5152/solunum.2013.017  

Prospective Evaluation of Patients with Chronic Dyspnea in a Pulmonary Out-Patient Clinic Using an Algorithm

Serpil Göçmen Öcal1, Mine Durusu Tanrıöver2, Öznur Akkoca Yıldız3, Arzu Topeli İskit2, Lütfi Çöplü1
1Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the causes of chronic dyspnea in patients of an outpatient clinic prospectively and to implement an efficient diagnostic approach.
Methods: A prospective study was performed with an algorithm for chronic dyspnea. After the patients were evaluated by the history and physical examination, blood tests, chest X-ray (CXR), and spirometry were performed in all cases. The methacholine inhalation challenge test was proposed as a diagnostic test in situations where clinical asthma is suspected and spirometric findings are non-obstructive. All patients whose basic tests were normal, high resolution computed tomography (HRCT), computed tomography (CT), pulmonary angiography, and transthoracic echocardiography (TTE) were performed as second step tests.
Results: As basic tests were non-diagnostic in 58 patients, second step tests were performed. Twelve patients with high clinical probability of asthma were positive on the methacholine inhalation challenge test and responded to asthma treatment. With this algorithmic approach, a final diagnosis was reached in 90% of the patients. The most frequent diagnoses were asthma (27%), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (17%), bronchiectasis (13%), and heart failure (10%).
Conclusion: As a result of this comprehensive protocol, most causes of chronic dyspnea were found to be airway and heart diseases. We would suggest that CXR and spirometry can be performed as first step tests. We consider that when the results of the basic tests are normal, both TTE and HRCT are very useful tests.

Keywords: Asthma, bronchiectasis, COPD, dyspnea, heart failure


Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Kronik Dispneli Hastaların Bir Algoritma Işığında Prospektif Değerlendirilmesi

Serpil Göçmen Öcal1, Mine Durusu Tanrıöver2, Öznur Akkoca Yıldız3, Arzu Topeli İskit2, Lütfi Çöplü1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Poliklinikte kronik dispne nedenlerinin prospektif değerlendirilmesi ve etkili tanısal yaklaşım oluşturulması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Kronik dispne için bir algoritma kullanılarak prospektif çalışma yapıldı. Tüm hastalar anamnez ve fizik muayeneyle değerlendirildikten sonra kan testleri istendi, spirometri yapıldı ve akciğer filmi çekildi. Klinik olarak astım şüphesi olan ancak spirometride non-obstrüktif olan hastalarda metakolin provoakasyon testi yapıldı. Birinci basamak testler normal olan hastalarda yüksek rezolüsyonlu bilgisayar tomografi (YRBT), bilgisayar tomografi (BT), pulmoner anjiyografi ve transtorasik ekokardiyografiyle (TTE) ikinci basamak testler yapıldı.
Bulgular: Birinci basamak testlerle tanı konulamayan kronik dispneli hastaların 58’ine ikinci basamak testler uygulandı. Klinik olarak astım şüphesi olan 12 hastada metakolin provoakasyon testi pozitifti ve astım tedavisine başarılı yanıt verdi. Bizim kullandığımız algoritma ile hastaların yaklaşık %90’ına tanı konuldu. Kronik dispnenin en sık nedenleri astım (%27), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (%17), bronşiektazi (%13) ve kalp yetmezliği (%10) olarak izlendi.
Sonuç: Uyguladığımız basamaklı tanısal algoritma sonucu, kronik dispnenin sıklıkla nedeni havayolu ve kalp hastalıkları olarak saptandı. Göğüs hastalıkları polikliniğinde kronik dispneli hastalarda akciğer filmi ve spirometri birinci basamak testler olarak kullanılabilir. Birinci basamak testler normal olduğu zaman, ikinci basamak testler olarak YRBT ve TTE’den yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Astım, broşektazi, dispne, kalp yetmezliği, KOAH


Serpil Göçmen Öcal, Mine Durusu Tanrıöver, Öznur Akkoca Yıldız, Arzu Topeli İskit, Lütfi Çöplü. Prospective Evaluation of Patients with Chronic Dyspnea in a Pulmonary Out-Patient Clinic Using an Algorithm. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 94-99

Corresponding Author: Serpil Göçmen Öcal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale