Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Interstitial Lung Diseases Coexisting with Autoimmune Thyroid Diseases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 88-93 | DOI: 10.5152/solunum.2013.016  

Interstitial Lung Diseases Coexisting with Autoimmune Thyroid Diseases

Elif Tanrıverdi1, Emine Argüder2, Hatice Canan Hasanoğlu3, Cevdet Aydın4, Ayşegül Karalezli2, Bekir Çakır5
1Clinic Of Chest Diseases, Duzce Ataturk Government Hospital, Duzce, Turkey
2Clinic Of Chest Diseases, Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic Of Chest Diseases, Yıldırım Beyazıt Unıversity Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
4Clinic Of Endocrinology Department, Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
5Clinic Of Endocrinology Department, Yıldırım Beyazıt Unıversity, Ankara, Turkey

Objective: Autoimmune diseases invlolve immune reactions to a particular organ or cell type and may lead to multisystemic diseases. The prevalance of autoimmune thyroiditis is 13.4% and it can exist together with other autoimmune diseases. In this study, we aimed to evaluate the association of interstitial lung disease (ILD) with autoimmune thyroid diseases.
Methods: In this study, 24 cases with the diagnosis of ILD were included. Thyroid function tests, thyroid auto-antibodies and thyroid ultrasonography were carried out on all cases. Thyroid fine needle biopsy was performed in some patients, with the indication of the endocrinology department, to confirm the diagnosis. On the other hand, 19 patients who were diagnosed with autoimmune thyroiditis were evaluated in terms of ILD with chest radiography, thorax high-resolution computed tomography, pulmonary function tests and diffusion test.
Results: The mean age of 24 patients diagnosed as ILD (19 females, 5 males) was 47.8±15.1 years. ILD diagnoses of patients were sarcoidosis (n=10), non-diagnostic (n=8), pulmonary Langerhans cell histiocytosis (n=2), pulmonary involvement of rheumatoid arthritis (n=2) and pneumoconiosis (n=2). Chronic thyroiditis (n=8), chronic thyroiditis with multinodular goiter (n=7), diffuse goiter (n=2) and multinodular goiter (n=4) were detected in cases with ILD. Only 3 patients’ thyroid findings were normal. Fifteen patients (62.5%) had autoimmune thyroiditis. On the other hand, the mean age of 19 patients with autoimmune thyroiditis (all patients were female) was 41.84±12.49 years. None of the patients had clinical, physiological or radiological findings for ILD.
Conclusion: In our study, we identified that the prevalence of autoimmune thyroiditis was significantly higher than normal in patients with ILD. We consider that detailed assessment in terms of thyroid disease will achieve early recognition of possible thyroid pathology for ILD diagnosed patients.

Keywords: Autoimmune thyroiditis, lung disease, interstitial


İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Otoimmün Tiroidit Birlikteliği

Elif Tanrıverdi1, Emine Argüder2, Hatice Canan Hasanoğlu3, Cevdet Aydın4, Ayşegül Karalezli2, Bekir Çakır5
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Düzce
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
4Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, Ankara
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Otoimmün hastalıklar belli bir organ veya hücre tipine yönelik immün reaksiyonları içerebilen, multisistemik hastalıklara yol açabilen durumlardır. Otoimmün tiroiditin prevalansı %13,4 civarındadır ve çeşitli otoimmün hastalıklarla birlikte görülebilir. Biz de bu çalışmamızda interstisyel akciğer hastalığı (İAH) ile otoimmün tiroid hastalıklarının birlikteliğini değerlendirmeyi planladık.
Yöntemler: Çalışmamıza İAH tanısı ile takip edilen 24 olgu dahil edildi. Tüm olgulara tiroid fonksiyon testleri (TFT), tiroid otoantikorları ve tiroid ultrasonu ile değerlendirme yapıldı. Endokrin Bölümü tarafından gerekli görülen olgulara tiroid iğne aspirasyon biyopsisi (TİAB) yapıldı. Ayrıca diğer bir kolda otoimmün tiroidit tanısı olan 19 hastaya da İAH yönünden değerlendirilmesi için, akciğer grafisi, toraks yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT), solunum fonksiyon testi (SFT) ve diffüzyon testi yapıldı.
Bulgular: İAH tanısı olan 24 hastanın yaş ortalaması 47,82±15,1 yıl idi (kadın: 19, erkek: 5). İAH tanıları sırasıyla sarkoidoz (n=10), tiplendirilemeyen (n=8), pulmoner langerhans hücreli histiyositozis (n=2), romatoid artrit akciğer tutulumu (n=2), pnömokonyoz (n=2) idi. Olgulardan 8 kişide kronik tiroidit, 7 kişide kronik tiroiditle birlikte multinodüler guatr (MNG), 2 kişide diffüz guatr, 4 olguda MNG saptanırken 3 kişinin ise tiroid bulguları normaldi. Mevcut bulgularla 15 hastada (%62,5) otoimmün tiroidit saptandı. Diğer kolda değerlendirilen otoimmün tiroiditi olan 19 hastanın tümü kadındı ve yaş ortalaması 41,84±12,49 idi. Olguların hiçbirinde klinik, fizyolojik ve radyolojik olarak İAH ile uyumlu olabilecek bulgu yoktu.
Sonuç: Çalışmamızda İAH olan hastalarda otoimmün tiroidit birlikteliğini toplum prevalansına göre anlamlı derecede yüksek tespit ettik. İAH tanısı olan hastaların tiroid yönünden detaylı değerlendirmelerinin yapılmasının olası tiroid patolojisinin erken fark edilmesini sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hastalığı, interstisyel, otoimmün tiroidit


Elif Tanrıverdi, Emine Argüder, Hatice Canan Hasanoğlu, Cevdet Aydın, Ayşegül Karalezli, Bekir Çakır. Interstitial Lung Diseases Coexisting with Autoimmune Thyroid Diseases. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 88-93

Corresponding Author: Elif Tanrıverdi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale