Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Brainstem auditory evoked potentials in chronic obstructive pulmonary disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 104-107

Brainstem auditory evoked potentials in chronic obstructive pulmonary disease

Pınar ÇELİK1, Hatice MAVİOĞLU2, Arzu YORGANCIOĞLU1, Serpil KARACA2, Tülay KESKİN1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, MANİSA

Acute and chronic hypoxaemia and hypercapnia in COPD affect various cerebral functions. Brainstem auditory evoked potential (BAEP) is an electrophysiologycal test showing dysfunction of brainstem due to different etiologies. BAEP pathologies due to focal and systemic ischemia were reported in various diseases. This study is aimed to evaluate the influence of brainstem in COPD patients. 35 stable COPD patients in Stage I, confirmed with the criteria of American Thoracic Society, and 25 healthy controls matched in age and sex were evaluated in respect of clinical evaluation, pulmonary function parameters, blood gas analysis and BAEP. I-III, III-V, I-V interpeac latencies were evaluated in BAEP and their relation with pulmonary parameters were investigated using Mann- Whitney U and Pearson correlation tests. No significant difference was found between the BAEP values of the groups (p>0.05) and also any significant difference was not found between the pulmonary parameters and the BAEP values (p>0.05). But as slight poor correspondence between cigarette pocket year and I-V interpeak latency were also shown(p=0.03, r=0.38). This might be due to the fact that patients in this study were in early stage not having severe hypoxemia and hypercapnia and similar studies which would be planned in more advanced stages of disease may give more information about this.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, BAEP


Kronik obstrüktif akciğer hastalarında beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyeller

Pınar ÇELİK1, Hatice MAVİOĞLU2, Arzu YORGANCIOĞLU1, Serpil KARACA2, Tülay KESKİN1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, MANİSA

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH), oluşturduğu akut ve kronik hipoksi ve hiperkapni ile çeşitli serebral fonksiyonları etkilemektedir. Beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyeller (BAEP), çeşitli etyolojilere bağlı olarak ortaya çıkan beyinsapı disfonksiyonunu gösteren bir elektrofizyolojik tetkik yöntemidir. Fokal ve sistemik iskemiye bağlı BAEP patolojileri birçok hastalıkta bildirilmiştir. Bu çalışmada, KOAH'lı hastalarda iskemik beyinsapı etkilenmesini araştırmak amaçlandı. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği tarafından izlenen, 11'i kadın, 24'ü erkek 35 stabil Evre I KOAH' lı hasta ve 9 kadın, 16 erkek 25 sağlıklı kontrol olgusuna BAEP kayıtlaması, hastalara ayrıca klinik değerlendirme, solunum fonksiyon testleri, arteriyel kan gazları analizi yapıldı. Hasta ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet yönünden benzer olgulardan seçildi. BAEP' de I-III, III-V, I-V interpik latanslar değerlendirildi, bu değerler ile kan gazları, solunum fonksiyon parametreleri arasında bir ilişkinin varlığı araştırıldı. Hasta ve kontrol grubunun BAEP değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Bu değerlerle solunum parametreleri ve kan gazları arasında da herhangi bir korelasyon saptanmadı (p>0.05). Sadece sigara paket yılı ile I-V interpik latansı arasında doğru orantılı ancak zayıf bir ilişki gözlendi (p=0.03, r=0.38). Bu çalışmada anlamlı bozukluk saptanmaması hasta grubumuzun erken evrede bulunması ve ciddi hipoksemi ve hiperkapninin olmamasına bağlanabilir. Daha ileri evre KOAH' lılarda benzer çalışma yapılması bu konuda daha fazla bilgi verecektir.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, BAEP


Pınar ÇELİK, Hatice MAVİOĞLU, Arzu YORGANCIOĞLU, Serpil KARACA, Tülay KESKİN. Brainstem auditory evoked potentials in chronic obstructive pulmonary disease. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 104-107


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale