Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The frequency of calcific pleural plaque in Yukaribogaz villagers [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 25-29

The frequency of calcific pleural plaque in Yukaribogaz villagers

Sibel ÖZKURT1, Göksel KITER1, Sevin BAŞER1, Seren ARPAZ2, Murat HACIOĞLU1, Fatma FİŞEKCİ1, Uğur KÖKTÜRK3, H. Arif ÇIMRIN4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Nazilli Verem Savaş Dispanseri, Denizli
3Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Upon detection of bilateral pleural plaques (CPP) in a female patient evaluated in the outpatient clinic of our Chest Diseases Department, we planned to investigate the prevalence of pleuropulmonary disease and the presence of fibrous mineral in Yukarıboğaz Village where our patient resided in. The villagers older than 10 years of age were enrolled in the study. Questionnaires were administered and descriptive statistics pertaining to demographic characteristics and respiratory symptoms were obtained. Chest microfilms were provided. 139 villagers, 21 ( 15%) children and 118 (85%) adults were recruited in the study. Of the adults 64 (54%) were female and 54 (46%) were male, the mean age being 57.21±15.85 years. The personal medical history of the villagers revealed tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease(COPD) and atopy with the frequencies of 3.6%, 4.3%, and 7.9% respectively. Their family history showed 22.3%of them having cancers and the rate of male parent death being 10.1%. The frequencies of cough, sputum expectoration, dyspnea, wheezing and finger clubbing were 25%, 15%,32%,25% and 3.5% respectively. The mean time of years the villagers resided n the village was 43.46± 18.71 years. When chest microfilms of the 107 villagers were evaluated according to the ILO classification, CPP was detected in 8(7.5%), their mean age being 70.37±76.13. The cases with CPP were significantly older than those without CPP, (p<0.001). There was no significant difference between female and male genders regarding the rate of CPP detection.The minerologic analysis of soil and stone taken from the village showed dolomite, calcite, feldspat, quartz, chlorite and montmorillinite. Our data validates that Yukarıboğaz village is exposed to enviromental fibrous material therefore further studies investigating the relationship between dolomite and CPP development should be planned.

Keywords: Pleural Calcification , environmental, dolomite, calcite, asbestos.


Yukarıboğaz köylülerinde kalsifik plevral plak sıklığı

Sibel ÖZKURT1, Göksel KITER1, Sevin BAŞER1, Seren ARPAZ2, Murat HACIOĞLU1, Fatma FİŞEKCİ1, Uğur KÖKTÜRK3, H. Arif ÇIMRIN4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Nazilli Verem Savaş Dispanseri, Denizli
3Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Göğüs Hastalıkları Kliniğimize müracaat eden bayan hastada bilateral kalsifik plevral plakların (KPP) görülmesi üzerine yaşadığı Tavas-Yukarıboğaz köyünde plevra-pulmoner hastalık ve çevresel fibröz mineral sıklığını araştırmayı amaçladık. Köyde yaşayanlardan 10 yaş ve üzerinde olanlar çalışmaya alındı. Demografik özellikler, solunumsal yakınmaları sorgulayan anket uygulandı ve olguların mikrofilmleri temin edildi. Çalışmaya 139 kişi katıldı, bunlardan 21'i çocuk (%15), 118'i erişkin (%85) idi. 64 (%54) kadın, 54 (%46) erkek erişkinde yaş ortalaması 57.21±15.85 yıldı. Olguların özgeçmişlerinde; tüberküloz, KOAH ve atopi oranları sırasıyla %3.6, %4.3 ve %7.9 olarak tespit edildi. Soygeçmişlerinde; olguların %22.3'ünün akciğer kanser öyküsü vardı ve bu nedenle erkek ebeveyn ölümü %10.1 oranındaydı. Olgularda öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve parmak çomaklaşması sırasıyla %25, %15, %32, %25 ve %3.5 olarak bulundu. Olguların köyde yaşadıkları süre ortalama 43.46±18.71 yıldı. Radyogramı elde edilebilen 107 olgunun grafileri ILO sınışamasına göre değerlendirildiğinde; sekiz olguda (%7.5) KPP saptandı. Bu olguların yaş ortalamaları (70.37±6.13 yıl), normal grafiye sahip olanlarınkinden (36.90±18.20 yıl) anlamlı derecede daha büyüktü (p<0.001). KPP saptanma oranı açısından, kadın-erkek cinsiyetleri arasında fark bulunmadı (6/59 karşı 2/48; p=0.29). Köyden alınan toprak ve taş örneklerinin mineralojik analizinde dolomit, kalsit, feldispat, kuvars, klorit ve montmorillonit içerdiği saptandı. Verilerimiz çevresel fibröz mineral maruziyetinin Yukarıboğaz köyü için de geçerli olduğunu düşündürmektedir. Dolomitin KPP'ye neden olabileceği ile ilgili araştırmaların yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Plevral kalsifikasyon, çevresel, dolomit, kalsit, asbest.


Sibel ÖZKURT, Göksel KITER, Sevin BAŞER, Seren ARPAZ, Murat HACIOĞLU, Fatma FİŞEKCİ, Uğur KÖKTÜRK, H. Arif ÇIMRIN. The frequency of calcific pleural plaque in Yukaribogaz villagers. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 25-29

Corresponding Author: Sibel ÖZKURT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale