Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Assessment of The Relationship Between Pulmonary Functions, Duration and Severity of Disease With Walking and BODE Index in COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 22-25

Assessment of The Relationship Between Pulmonary Functions, Duration and Severity of Disease With Walking and BODE Index in COPD

Gökşen Kuran1, İpek Yeldan2, Halim İşsever3, Feyza Erkan1, Hülya Nilgün Gürses4
1Department Of Chest Diseases, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department Of Cardiopulmonary Physiotherapy And Rehabilitation, Istanbul University, Cardiology Institute, Istanbul, Turkey
3Department Of Public Health, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
4Department Of Cardiopulmonary Physiotherapy And Rehabilitation, Istanbul Bilim University, Istanbul

Aim: The aim of our study was assessment of pulmonary functions, walking and
BODE index and evaluation of relationship with duration and severity of disease
in COPD.
Material and method: Twenty-five male patients with stable COPD participated in
the study. Patients performed pulmonary function tests (PFT) and six minute
walking test (6 MWT). Dyspnea of patients was estimated by “Modified Medical
Research Dyspnea Scale”, visual analog dyspnea scale (VAS) and Borg scale. BODE
index, myocardial oxygen consumption (MVO2) and six minute walking work
were calculated.
Results: Body mass index (BMI) were 28.2±2.7 kg/m2, predicted forced expiratory
volume in first second (FEV1) were %56.8±22.7 (1.45±0.55 lt), maximal inspiratory
pressures (PImax) were 71.7±26.6 cm H2O, maximal expiratory pressures were
74.7±40.5 cm H2O in PFT. Six minute walking distance was 366±65 m. MVO2,
dyspnea (VAS and Borg) and oxygen saturation were significantly changed after
the 6 MWT (p< 0.001). Severity of disease has shown significantly relationship with
%FEV1, %FVC, FEV2/FVC, dyspnea (MMRC), BODE index (rs=-0.955, p<0.001;
rs=0.793, p<0.001; rs=-0.556, p=0.04; rs=0.527, p=0.007; rs=0.775, respectively;
p<0.001 for all ), dyspnea (VAS) and MVO2 in 6 MWT (rs=0.609, p=0.001; rs=0.453
respectively; p=0.02 for all). Multiple lineer regression model was developed for
this relationship. y=-0.03 FEV1 (%)+0.15 dyspnea (VAS)+0.08 BODE (F=93.38,
p<0.001; R=0.96, R2=0.93) was found. Duration of disease was significantly related
with BODE index (rs=0.525, p=0.007), dyspnea (MMRC) (rs=0.571, p=0.003), 6
MWD (rs=- 0.635, p= 0.001), and dyspnea change (VAS) in 6 MWT (rs=0.533, p=
0.006). Duration of disease=0.38 dyspnea (MMRC) -0.30 (F=7.78, p=0.01, R=0.50,
R2=0.25) was found in multiple lineer regression analyses.
Conclusion: Both severity and duration of diseases have been found to be related
with dyspnea and BODE index and this reveals that physiological measurement as
well as symptoms quantified assessment are necessary to take part in the following
of patients.

Keywords: COPD, duration and severity of disease, BODE index, walking capacity


KOAH’lı Hastalarda Hastalık Süresi ve şiddeti ile Solunum Fonksiyon Testleri, Yürüme ve BODE İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gökşen Kuran1, İpek Yeldan2, Halim İşsever3, Feyza Erkan1, Hülya Nilgün Gürses4
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,istanbul
4İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı KOAH’lı hastalarda solunum fonksiyonları, yürüme ve
BODE indeksini değerlendirerek bu verilerin hastalık süresi ve şiddeti ile aralarındaki
ilişkiyi araştırmaktı.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya gönüllü, 25 stabil KOAH’lı erkek hasta alındı. Hastalara
solunum fonksiyon testi (SFT), 6 dakika yürüme testi (6DYT) yapıldı. Hastaları
n dispneleri “Modifiye Medical Research Council” (MMRC), vizüel analog skala
(VAS) ve Borg skalası ile belirlendi. BODE indeksi, miyokardial oksijen tüketimi
(MVO2) ve 6 dakika yürüme işi (6DYİ) hesaplandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66.8±9.2 yıldı. Beden kitle indeksleri (BKİ)
28.2±2.7 kg/m2, SFT’nde FEV1 ortalaması %56.8±22.7 (1.45±0.55 L), maksimal inspiratuar
basınç (PImaks) ortalama 71.7±26.6 cm H2O, maksimal ekspiratuar basınç (PEmaks)
ortalama 74.7±40,5 cm H2O idi. Altı dakika yürüme mesafesi (6DYM) ortalama
366±65 m idi. Altı DYT sonunda MVO2, dispne (VAS ve Borg) ve oksijen satürasyonu
(SaO2) anlamlı derecede değişti (p<0.001). Hastalık şiddeti; %FEV1, %FVC,
FEV1/FVC, dispne (MMRC), BODE indeksi ile (sırasıyla; rs=-0.955, p<0.001;
rs=0.793, p<0.001; rs=-0.556, p=0.04; rs=0.527, p=0.007; rs=0.775, p<0.001) ve 6DYT
sırasındaki dispne (VAS) ve MVO2 değişimleriyle (sırasıyla; rs=0.609, p=0.001;
rs=0.453, p=0.02) anlamlı ilişki göstermekteydi. Bu ilişkilere yönelik çoklu lineer
regresyon modeli oluşturuldu: y=-0.03 FEV1 (%)+0.15 dispne (VAS)+0.08 BODE
(F=93.38, p<0.001; R=0.96, R2=0.93) olarak bulundu. Hastalık süresi; BODE indeksi
(rs=0.525, p=0.007), dispne (MMRC) (rs=0.571, p=0.003), 6DYM (rs=-0.635, p=
0.001), 6DYT sırasındaki dispne değişimi (VAS) (rs=0.533, p=0.006) ile anlamlı olarak
ilişkiliydi. Bu ilişkilere yönelik çoklu regresyon modeli oluşturuldu. Hastalık süresi=
0.38 dispne (MMRC) -0.30 (F=7.78, p=0.01, R=0.50, R2=0.25) olarak bulundu.
Sonuç: Hem hastalık şiddeti hem de hastalık süresinin dispne (MMRC ve VAS) ve
BODE indeksi ile ilişkili bulunması, fizyolojik ölçümlerin yanı sıra semptomların da
nicel olarak değerlendirilmesinin takipte yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, hastalık süresi ve şiddeti, BODE indeksi, yürüme kapasitesi


Gökşen Kuran, İpek Yeldan, Halim İşsever, Feyza Erkan, Hülya Nilgün Gürses. Assessment of The Relationship Between Pulmonary Functions, Duration and Severity of Disease With Walking and BODE Index in COPD. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 22-25

Corresponding Author: Gökşen Kuran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale