Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Serum matrix metalloproteinase-9 levels in pulmonary tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 147-152

Serum matrix metalloproteinase-9 levels in pulmonary tuberculosis

Ahmet Ertuğrul1, Ömer Deniz1, Halil Yaman2, Hayati Bilgiç1, Kudret Ekiz1
1Department Of Chest Diseases And Tuberculosis, Gülhane Military Medical Academy, Ankara
2Department Of Biochemistry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara

AIM: We planned this study to determine the diagnostic yield of serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) levels in the pulmonary tuberculosis (TB) patients.
METHODS: Twenty four pulmonary TB patients, who were hosptalized in our clinic between August 2005 and March 2006. As control groups were enrolled into this study. Group consisting of twenty four community acquried pneumonia (CAP) patients and another group consisting of twenty four healthy people were also included into the study. MMP-9 measured by ELISA method in the serums of all patients. RESULTS: When we compared 3 groups in terms of serum MMP-9 levels, we noticed that there was a statistically significant difference between the three groups (p=0.001). In pulmonary TB patients, serum MMP-9 level were statistically lower than that in healthy control group (p=0.009). There was no difference between CAP and pulmonary TB patients. CONCLUSION: Our results suggest that, in active pulmonary TB patients serum MMP-9 levels might be lower than that in the healthy people. Since the difference was statistically significant, our results also suggest that serum MMP-9 levels may have some contribution to the diagnosis of pulmonary TB. On the other hand, it seems MMP-9 have no diagnostic value in distinguishing CAP, leading cause of the differential diagnosis, from pulmonary TB.

Keywords: matrix metalloproteinase-9, pulmonary tuberculosis


Akciğer tüberkülozunda serum matriks metalloproteinaz-9 düzeyleri

Ahmet Ertuğrul1, Ömer Deniz1, Halil Yaman2, Hayati Bilgiç1, Kudret Ekiz1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Aktif akciğer tüberkülozlu (TB) hastaların serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) düzeylerinin hastalığın tanısına katkısını saptamak için bu çalışmayı planladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ağustos 2005-Mart 2006 tarihleri arasında kliniğimizde hospitalize edilen yirmidört akciğer TB’lu hasta alındı. Kontrol grupları olarak, yirmi dört kişiden oluşan bir toplum kökenli pnömonili (TKP) hasta grubu ve yirmi dört kişilik başka bir sağlıklı grup çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların serum örneklerinde MMP-9 ELISA yöntemiyle ölçüldü. BULGULAR: Serum MMP-9 düzeyleri yönünden 3 grup karşılaştırıldığı zaman aralarında istatiksel olarak anlamlı fark olduğunu saptadık (p=0.001). Akciğer TB’lu hastaların serum MMP-9 düzeyleri sağlıklı kontrol grubundan istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.009). Toplum kökenli pnömoni hastaları ile pulmoner TB’lu hastalar arasında fark tespit edilmedi. SONUÇ: Bizim bulgularımız akciğer tüberkülozlu hastalarının serum MMP-9 düzeylerinin sağlıklı kişilerden düşük olabileceğini göstermektedir. Bu fark istatiksel olarak anlamlı olduğu için yine bizim bulgularımız serum MMP-9 düzeylerinin akciğer tüberkülozunun tanısına bir miktar ek katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir. Diğer yandan MMP-9’un akciğer tüberkülozunun ayırıcı tanısında ön sıralarda yer alan toplum kökenli pnönonilerle ayrımında tanısal öneminin olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer tüberkülozu, matrks metalloproteinaz-9


Ahmet Ertuğrul, Ömer Deniz, Halil Yaman, Hayati Bilgiç, Kudret Ekiz. Serum matrix metalloproteinase-9 levels in pulmonary tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 147-152

Corresponding Author: Ahmet Ertuğrul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale