Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of chemotherapy on cellular and humoral immunity in lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 229-233

The effect of chemotherapy on cellular and humoral immunity in lung cancer

Ali Nihat ANNAKKAYA, Mustafa YAMAN, Serdar ERTURAN, Günay AYDIN, Benan MÜSELLİM, Elif ALTUĞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

We investigated the effect of chemotherapy on the immune system by the advanced lung cancer. The relationship between the immune system and the response to chemotherapy, as well as the incidence of the neutropenic infections occurring as the most important complication of chemotherapy was evaluated. 4 male patients with SCLC and 20 male patients with NSCLC (total 24 male patients) were recruited in the study. Using flowcytometry, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 lymphocyte subgroups and IgA, IgG and IgM percentages were measured in the peripheral blood samples of patients. The patients with lung cancer had 2 courses of chemotherapy within 21 days interval. Then, the same immunological parameters were remeasured. After the 2nd course of chemotherapy, a decrease in CD16% and an increase in CD19% were detected when compared to the initial levels (p<0,05). CD8 (+) level was higher in chemotherapy responsive cancer patients (n=12) compared to unresponsive ones (n=11) and the difference was statistically significant (p<0,05). Initial CD4 and CD19 levels of patients who developed neutropenic infections were significantly less than the patients with not having this complication. As a result, systemic chemotherapy effects some lymphocyte subgroups. Therefore, lymphocyte subgroups analysis may be guiding in predicting the neutropenic infection complication which is the leading cause of mortality of chemotherapy and the response to chemotherapy.

Keywords: Lung cancer; chemotherapy; lymphocyte subsets; cancer immunology.


Akciğer kanserinde kemoterapinin hücresel ve hümoral immuniteye etkisi

Ali Nihat ANNAKKAYA, Mustafa YAMAN, Serdar ERTURAN, Günay AYDIN, Benan MÜSELLİM, Elif ALTUĞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmada ileri evre akciğer kanserinde kemoterapinin immun sistem üzerine etkisini, kemoterapi yanıtı ve en önemli kemoterapi komplikasyonu olan nötropenik enfeksiyonlar ile immun sistem ilişkisini incelemeyi amaçladık. 4'ü KHAK, 20'si KHDAK toplam 24 akciğer kanserli erkek hasta çalışmaya alındı. Periferik kanda şowsitometrik yöntemle CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 lenfosit alt gruplarına ve IgA, IgG ve IgM yüzdelerine bakıldı. Olgulara 21 gün ara ile 2 kür sistemik kemoterapi uygulandıktan sonra aynı immunolojik parametrelere tekrar bakıldı. Kanserli olgularda KT ile CD16 yüzdesinin azaldığı ve CD19 yüzdesinin ise arttığı tespit edildi (p<0,05). Kemoterapiye yanıt veren olgularda (n=13) CD8+'liği kemoterapiye yanıtsız olan olgulara (n=11) göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Kemoterapi ile nötropenik enfeksiyon komplikasyonu gelişen olguların, KT öncesi CD4 ve CD19 düzeyleri diğer hastalardan anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Sonuç olarak akciğer kanserinde uygulanan sistemik kemoterapi bazı lenfosit alt gruplarını etkilemektedir. Lenfosit alt gruplarına bakılarak kemoterapiye yanıt ve kemoterapiye bağlı nötropeni gelişme olasılığı önceden tahmin edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri; kemoterapi; lenfosit subgrupları; kanser immunolojisi.


Ali Nihat ANNAKKAYA, Mustafa YAMAN, Serdar ERTURAN, Günay AYDIN, Benan MÜSELLİM, Elif ALTUĞ. The effect of chemotherapy on cellular and humoral immunity in lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 229-233

Corresponding Author: Ali Nihat ANNAKKAYA


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale