Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of pulmonary function tests in end stage liver diseases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 117-120

Evaluation of pulmonary function tests in end stage liver diseases

Ahmet TÜZÜN1, Kürşat UZUN2, İsmail YÜKSEKOL3, Dilaver TAŞ2
1Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, DİYARBAKIR
2Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, DİYARBAKIR
3GATA Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

The lung tissue and bronchioles are mechanically compressed by interstitial edema and dilated pulmonary arteries, and also by increased intrathoracic pressure due to ascites formation, leading to prominent restrictive ventilatory disorders and obstructive disorders. Pulmonary function tests and arterial blood gases were performed in 26 cirrhotic patients, and these were compared with 24 normal controls. The average of age were 49.2±13.2 (18 male, 8 female) in patients and 47.6±9.1 (14 male, 10 female)in control group, respectively. We determined spirometry including lung volumes, flow rates, carbon monoxide diffusing capacity by the single breath method. The patients were divided into three groups (all patients, with ascite, without ascite patients). These groups were compared with control group FEF25, FEF25-75 and FEV1/FVC were lower in all cirrhotic patients and patients with ascite than control group. But, FEV1/FVC was normal in all cirrhotic patients. There was abnormallity in 15.3% of cirrhotic patients, but there was not difference between the patient and control group. The most commonly affected test of lung function was FEF75, which was abnormal in 66.6% of patients. Hypoxemia was observed in 46.1% of cirrhotic patients, but there was not difference between each group. In addition, there was not difference between patients with and without ascite. In conclusion, our data suggest that the most affected test of lung function was FEF25-75 and FEF75, respectively.

Keywords: cirrhosis, pulmonary function test.


İleri dönem karaciğer hastalığında solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Ahmet TÜZÜN1, Kürşat UZUN2, İsmail YÜKSEKOL3, Dilaver TAŞ2
1Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, DİYARBAKIR
2Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, DİYARBAKIR
3GATA Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Solunum fonksiyonları karaciğer sirozunda akciğer ve bronşiollerde interstisyel ödem, genişlemiş pulmoner arterler ve asit oluşumuna bağlı olarak restriktif veya obstrüktif tipte bozulabilir. Bu amaçla 26 sirozlu ve kontrol grubu olarak 24 sağlıklı kişinin solunum fonksiyonları ve arteriyel kan gazları ölçülerek ileri dönem karaciğer yetmezliğinin solunum fonksiyonlarına etkisi araştırıldı. Sirozlu olguların yaş ortalaması 49.2±13.2 (E:18, K:8), kontrol grubunun ise 47.6±9.1 (E:14, K:10) idi. Tüm olguların spirometri ile akciğer hacimleri, akım hızları, tek soluk metoduyla karbonmonoksit difüzyon kapasitesi ölçüldü. Tüm olgular, asit olan-olmayan ve birlikte olmak üzere 3 gruba ayrılarak solunum fonksiyon test parametreleri ve kan gazları kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Buna göre sadece FEF25, FEF25-75 ve FEV1/FVC sirozlu olgularda kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü. Asit olan ve olmayanları kontrol grubu ile karşılaştırdığımızda, asit olanlarda FEF25, FEF25-75 ve FEV1/FVC parametrelerinin kontrol grubundan düşük olduğu gözlendi. Fakat FEV1/FVC tüm sirozlu olgularda normaldi. Kontrol grubu asit olmayan sirozlu olgular ile karşılaştırıldığında ise solunum fonksiyon testleri ve kan gazları yönünden farklılık yoktu. Difüzyon kapasitesi sirozlu olguların %15.3'ünde anormal olup kontrol grubu ile aralarında anlamlılık yoktu. FEF75 sirozlu olguların %66.6'sında normalden düşüktü ve en fazla bozulan solunum fonksiyon parametresini oluşturuyordu. Kan gazları açısından tüm olguların %46.1'inde hipoksi olup hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlılık yoktu. Sonuç olarak tüm sirozlu olgularda en sık periferik hava yolu hastalığı göstergesi olan FEF25-75 ve FEF75'in bozulduğuna ve bu olgularda asit oluşumunun solunum fonksiyonlarını bozmada önemli bir etkisinin olabileceği kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Siroz, solunum fonksiyon testi


Ahmet TÜZÜN, Kürşat UZUN, İsmail YÜKSEKOL, Dilaver TAŞ. Evaluation of pulmonary function tests in end stage liver diseases. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 117-120


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale