Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Relationship Between Amount of Pleural Effusion and Etiology [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 97-101

Relationship Between Amount of Pleural Effusion and Etiology

Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Elif Torun, Muharrem Tokmak, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital Department Of Chest Diseases, İstanbul, Turkey

We compared etiological factors and fluid properties in massive and nonmassive pleural effusions. Study population consisted of 159 cases having pleural effusion in chest-X-ray diagnosed between 2004-2006. 32(20.1%) cases had massive pleural effusion(fluid in more than 2/3 of a hemithorax) whereas 127(79.9%) had nonmassive effusion(fluid in 1/3 or 2/3 of a hemithorax). Massive effusions were found to have exuda dominancy, however amount of effusion was not significantly correlated with fluid characteristics (p>0.05). Amount of effusion was not correlated with cell type (p>0.05). In massive effusions pH and glucose levels were lower and LDH levels were higher with statistical significance (p<0.05). 44.4% of massive and 17.6% of nonmassive effusions were hemorrhagic (p=0.004). The predominant diagnosis was malignancy in massive effusions (%46.9). TB effusions were nonhemorrhagic with statistically significant difference (p=0.004). 30% of malignant cases and 14.4% of benign cases were massive (p=0.025). None of the effusions due to systemic disease were massive. As a conclusion, first diagnosis to be considered in massive effusions are malignancy. The probability of malignancy significantly increases when fluid is hemorrhagic.

Keywords: Pleural effusion, massive effusion, malignant effusion, tuberculosis, parapneumonic effusion.


Plevral Efüzyonlarda Sıvı Miktarı ile Etyolojinin İlişkisi

Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Elif Torun, Muharrem Tokmak, Benan Çağlayan
Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul.

AMAÇ: Çalışmamızda masif plevral efüzyonlar ile masif olmayan plevral efüzyonların etyolojisini ve sıvı özelliklerini karşılaştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: 2004-2006 yılları arasında PA Akciğer Grafisinde efüzyon saptanan 159 olgu retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 32 (%20.1) olguda masif plevral efüzyon (hemitoraksın 2/3’ünden fazlasını kaplayan opasite), 127 (%79.9) olguda masif olmayan efüzyon (hemitoraksın 1/3 ve 2/3’nü kaplayan opasite) saptandı. Masif efüzyonu olan olgularda eksüda oranı daha yüksek bulunmasına rağmen, sıvı miktarı ile transüda eksüda olma arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Efüzyon miktarı ile hücre tipi dağılımı arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Masif efüzyonların masif olmayanlara göre pH ve glukoz düzeyleri daha düşük, LDH düzeyleri ise daha yüksek bulundu ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Masif efüzyonların %44.4’ü hemorajik iken masif olmayanların %17.6’sı hemorajikti (p=0.004). Masif efüzyonlarda en sık sebep malignite (%46.9) idi. Malign efüzyonların %39.4’ü, benign olguların ise %14.5’i hemorajik bulundu (p=0.004). Tüberküloza bağlı efüzyonların hemorajik olmaması anlamlıydı (p=0.004). Malign olguların %30’unda, benign olguların %14.4’ünde masif sıvı saptandı (p=0.025). Sistemik hastalıkların hiçbirinde masif sıvı gözlenmedi.
SONUÇ: Masif efüzyonlarda öncelikle malignitenin düşünülmesi gerektiği ve özellikle sıvı hemorajik olduğunda malignite olasılığının arttığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, masif efüzyon, malign efüzyon, tüberküloz, parapnömonik efüzyon.


Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Elif Torun, Muharrem Tokmak, Benan Çağlayan. Relationship Between Amount of Pleural Effusion and Etiology. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 97-101

Corresponding Author: Nesrin Kıral, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale