Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Giant hydatid cyst of lung: analysis of 24 cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 119-125

Giant hydatid cyst of lung: analysis of 24 cases

Ufuk Çobanoğlu1, İrfan Yalçınkaya2
1Department Of Thoracic Surgery, Yyu University, Vanl, Turkey
2Hm. Pd. And Ts. Education And Research Hospital Of Sureyyapasa,ıstanbul,turkey

Hydatid disease is the most widespread, serious human cestode infection in the world and may produce chest pain, cough, or hemoptysis when involved the lungs.
Presentation of 24 Cases Of the 157 hydatid lung cyst cases operated at Elazığ State Hospital and Research Hospital of Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine between 1995 and 2007, 24 cases with a cyst diameter of more than 10 cm in any axis were studied retrospectively.
Of the 24 cases, seven were female and seventeen were male. They were aged seven to 38 years and the mean was found to be 20,2 years. The mean age for giant hydatid disease of the lung was smaller than other hydatid disease of the lung.
It was observed to be more frequent in the right hemithorax than in the left. In all the cases, the common complaints were chest pain, cough, sputum production and shorthness of breath. In two patients the hydatid cysts were bilateral, in one patient the cysts was multiple.
22 patients underwent cystotomy and capitonnage, two patients underwent lobectomy.
There were no early or late mortalities. Three patients (12,5%) had postoperative complication. No operative mortality was encountered. There were no recurrences in these cases for two years.
As in the hydatid cysts, in the treatment of giant hydatid cysts as well, the treatment to be chosen should be surgical. It should also be considered that the risks of surgical treatment are greater than those of the normal hydatid cysts.

Keywords: Giant hydatid cyst, diagnosis, teratment


Akciğerin Dev Hidatik Kisti: 24 Olgunun Analizi

Ufuk Çobanoğlu1, İrfan Yalçınkaya2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
2Sb. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Kist hidatik dünyada en yaygın ve ciddi insan sestod enfestasyonudur. Akciğer tutulduğu zaman göğüs ağrısı, öksürük ve hemoptizi yapabilir.
1995–2007 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Elazığ Devlet hastanesinde kist hidatik tanısı ile opere edilen 157 kist hidatik olgusundan, herhangi bir eksende çapı 10 cm’nin üstünde olan 24 olgunun sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir.
Olguların yedisi bayan, onyedisi erkekdir. En genci yedi, en yaşlısı 38 yaşında olup, ortalama yaş 20,2 olarak bulunmuştur. Akciğerin dev hidatik kistlerinin ortaya çıkış yaşları akciğerin diğer kistlerine göre daha erken bulunmuştur.
Dev kist hidatiklerin sağ akciğerde, sola göre daha sık ortaya çıktığı görülmüştür. Olguların hepsinde ortak yakınma; göğüs ağrısı, öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı idi. 2 olguda hidatik kist bilateral, 1 olguda multipl olarak tespit edilmiştir.
22 hastaya kistotomi + kapitonaj uygulanırken, 2 olguya lobektomi uygulanmıştır. Seride erken ve geç ölüm oluşmamıştır. Postoperatif 3 olguda (%12,5) komplikasyon gelişirken, operatif mortalite gözlenmemiştir. Olguların hiçbirinde 2 yıllık izlemde nüks oluşmamıştır.
Kist hidatiklerde olduğu gibi, dev kist hidatiklerin tedavisinde de, seçilecek ilk yöntem cerrahi tedavi olmalıdır. Ancak, cerrahi tedavi risklerinin, dev kist hidatiklerde daha fazla olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dev kist hidatik, tanı, tedavi


Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya. Giant hydatid cyst of lung: analysis of 24 cases. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 119-125

Corresponding Author: Ufuk Çobanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale