Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of localization on survival of the patients with resected t3 non-small cell lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 207-212

The effect of localization on survival of the patients with resected t3 non-small cell lung cancer

Akif TURNA1, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Okan SOLAK1, Muzaffer METİN1, Nur ÜRER2, M. Ali BEDİRHAN1, Bahar BEDİRHAN1, Dr. Atilla GÜRSES1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

T3 non-small cell lung cancer can be divided into several subgroups: central T3 tumors can be defined as tumors distal to less than 2 cm to tracheal carina whereas peripheral T3 tumors can be characterized as those invade parietal pleura and/or chest wall. Our aim was to evaluate the survival of the resected patients with T3 tumors located in two different location. Forty-four T3 out of 349 non-small cell lung cancer patients who underwent resection between January 1994 and July 2000 in our center were retrospectively evaluated. Those patients who underwent incomplete resection, had diaphragmatic or pericardial involvement or Pancoast tumor were excluded from the study. Four (10%) female and 40 (90%) male patients with mean age of 55 years (from 37 to 73 years) were analyzed. There were 22 central and 22 peripheral T3 patients. Pathologic evaluation of the resected specimens disclosed T3N0 in 26, T3N1 in 4 and T3N2 in 14 cases. Kaplan-Meier test was used for actuarial survival, log-rank test was used to compare survival curves. The mean survival in patients with peripheral T3N0 tumors was found to be 24±5 months, while 59±3 months in those with central T3N0 tumors (p=0.04). Although, the mean survival of the patients with peripheral T3N1+2 tumors was 14 ± 10 months and the survival of those with central T3N1+2 tumors was 24±7 months. The difference was not statistically significant. Overall survival in patients with all types of T3 tumors, T3N0 and T3N2 patients were 49±9, 47±10 and 30±8 months respectively. The survival of the patients with resected central T3N0 patients was found to be nearly 2.5 times greater than that of those with parietal pleura and/or chest wall invasion. Further studies with larger series is needed to unveil the mechanism of action of the effect such as the different lymphatic network involving the chest wall.

Keywords: Non-small cell lung cancer, surgical resection, survival, T3


Rezeke edilmiş T3 küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde lokalizasyonun sağkalıma etkisi

Akif TURNA1, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Okan SOLAK1, Muzaffer METİN1, Nur ÜRER2, M. Ali BEDİRHAN1, Bahar BEDİRHAN1, Dr. Atilla GÜRSES1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

T3 küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK), lokalizasyonlarına göre 2 alt gruba ayrılabilir: Santral T3, karinaya 2 cm'den daha yakın olanlar; periferik T3 ise paryetal plevra ve göğüs duvarını tutanlar olarak tanımlanabilir. Çalışmadaki amacımız; her iki lokalizasyondaki T3 tümörlerin sağkalımlarını irdelemektedir. Merkezimizde, Ocak 1994 ila Temmuz 2000 tarihleri arasında opere edilen 349 KHDAK olgusundan, postoperatif evresi AJCC sınışamasına göre T3 olanların dosyaları retrospektif olarak gözden geçirildi. İnkomplet rezeksiyon yapılanlar, diafragma ve perikard tutulumu olanlar ve 'Pancoast' olguları çalışmadan çıkartıldı. Komplet rezeksiyon yapılan ortalama yaşları 55 (37-73), 40'ı (%90) erkek, 4'ü (%10) kadın 44 olgu incelendi. Olguların 22'sinde santral T3, 22'sinde periferik T3 bulunmaktaydı. Lenf nodu tutulumuna göre olguların dağılımı ise, 26 olgu T3N0, 4 olgu T3N1, 14 olgu T3N2 şeklindeydi. Sağkalım analizi için Kaplan- Meier, karşılaştırma için log-rank testleri kullanıldı. Periferik T3N0 tümörlerde ortalama sağkalım 24±5 ay, santral T3N0 tümörlerde 59±3 ay olarak hesaplandı(p=0.04). Buna karşın periferik T3N1+2 tümörlerde ortalama sağkalım 14±10 ay, santral T3N1+2 tümörlerde sağkalım 24±7 ay olarak kaydedildi. Tüm T3 tümörlerde sağkalım 49±9 ay, T3N0 ortalama sağkalım 47±10 ay, T3N2 ortalama sağkalım ise 30±8 ay bulundu. T3N0 küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda ortalama sağkalım açısından santral tümörlü olgular ile periferik tümörler arasında, santral olanlar lehine 2.5 kata yakın fark vardır. Bu farkın göğüs duvarındaki lenfatik ağ nedeni ile mi yoksa başka bir sebepten mi olduğu tartışmalıdır. Bunun için daha geniş vaka serilerinin olduğu çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi rezeksiyon, küçük hücreli dıflı akciğer kanseri, sağkalım, T3


Akif TURNA, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Okan SOLAK, Muzaffer METİN, Nur ÜRER, M. Ali BEDİRHAN, Bahar BEDİRHAN, Dr. Atilla GÜRSES. The effect of localization on survival of the patients with resected t3 non-small cell lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 207-212


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale