Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 4 (1)
Volume: 4  Issue: 1 - January 2002
Hide Abstracts | << Back
1.The effect of interferon in the survival of malignant mesothelioma patients
Ferah ECE, Nuray ERDAL, Mesut KOSKU, Gökay GÜNGÖR
Pages 3 - 6
Bu çalışmada malign plevral mezotelyoma (MPM) tanısı alan 35 hasta (11 kadın, 24 erkek) prospektif olarak incelendi. MPM tanısı için plevra biyopsisi (%57.1), torakotomi (%34.3), subkutan nodül biyopsisi (%5.7) ve transtorasik iğne aspirasyonu (%2.9) yapıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1'e dahil edilen 22 hastaya cisplatin + mitomycine-C ve grup 2'e dahil edilen 13 hastaya cisplatin + mitomycine-C + interferon ?2b(IF) tedavi protokolu (cisplatin 28 günlük kürün 1. gününde 60mg/m2 IV, mitomycine-C 28 günlük kürün 1. gününde 6mg/m2 IV, IF?2b kürler arasında haftada 3 kez 6x106 ünite sc) uygulandı. Bütün hastalarda KT sonrası semptomatik cevap, toraks bilgisayarlı tomografisinde objektif cevap ve sağkalım araştırması yapıldı. Her iki grup karşılaştırıldığında semptomatik cevapta ve objektif cevapta istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Dört hastada IF alımına bağlı olan nezle benzeri semptomlar ve hafif ateş görüldü. Grup 1'de median survi 10 ay olarak bulundu (%95 güvenilirlik aralığı [CI], 8.13-11.87), grup 2'de ise 14 ay idi (%95 [CI], 8.27-19.73). İstatistiksel olarak Log-Rank testi ile karşılaştırılan iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (z=0.23, p>0.005). Sonuç olarak; cisplatin + mitomycin-C rejimine IF?2b eklenmesinin, IF?2b olmaksızın bu rejimi alan hastalar da incelendiğinde, sağkalıma anlamlı bir katkıda bulunmadığı saptanmıştır.
Thirty five patients (11 female, 24 male) with malignant pleural mesothelioma (MPM) were examined prospectively. Diagnosis of MPM was achieved via pleural biopsy (57.1%), thoracotomy (34.3%), biopsy of subcutaneous nodule (5.7%), or transthoracic needle aspiration (2.9%). Patients were divided randomly into group 1 and 2. Group 1 consisted of 22 patients who received cisplatin+mitomycine-C and group 2 consisted of 13 patients who received cisplatin+mitomycine-C+IF-?2b (cisplatin 60 mg/m2 IV on day 1 of 28 day cycle; mitomycine-C 6 mg/m2 IV on day 1 of 28 day cycle; and IF-?2b 6x106 units sc three times a week between cycles). Objective response in computerized chest tomograph, symptomatic response, and survival rate have been examined in all patients. When we compared both groups, there were not statistically significant differences in symptomatic response and objective response to chemotherapy. We observed flu-like symptoms and mild fever in 4 patients which were related to IF administration. Median survival was 10 months (95% confidence interval [CI], 8.13 to11.87) in group 1 and 14 months in group 2 (95% CI, 8.27 to 19.73). There was not statistical significance between two groups according to Log-Rank test (z=0.23, p>0.005). As a conclusion, addition of IF to cisplatin and mitomycine-C regimen did not show a significant improvement in median survival when compared with cisplatin+mitomycine-C regimen alone.

2.A questionnaire study investigating prevalences of the symptoms of obstructive sleep-apne syndrome
Arzu MİRİCİ, Kazım BİNGÖL, Hasan KAYNAR, Metin AKGÜN, Ümit TUTAR
Pages 7 - 10
Obstrüktif uyku apne sendromu; horlama, apne ve gün boyu uyku hali gibi semptomlarla seyreden zaman zaman tüm organ ve sistemleri etkileyebilen bir solunumsal uyku bozukluğudur. Çeşitli genetik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi nedeniyle toplumdan topluma sıklığının değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle her toplumda prevalans çalışmaları yapılması, hem varolan durumu ortaya koymak hem de tanı için gerekli polisomnografi ünitelerine olan ihtiyacı belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada Erzurum'da Obstruktif Sleep-Apne Sendromu (OSAS) ile ilişkili semptom prevalansı araştırılmış ve horlama için %37, apne için % 10.4, hipersomnolans için % 36'lık prevalans saptanmıştır. OSA sendromu için risk faktörü kabul edilen yaş, cins, obesite ile semptomlar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Her üç semptomun birarada bulunma yüzdesi %4.3 olarak hesaplanmıştır.
Obstructive Sleep Apnea syndrome is a respiratory sleep disorder characterised by snoring, apnea and day time sleepiness and may some times affect all systems and organs since it is in fluenced by various genetic and enviromental fctors, prevalance may change from one population to another. That’s why prevalance studies is important in both displaying the current status and determining the needs for establishing new polysomnography units. In this study we investigated the symptom prevalance of obstructive sleep aprea syndrome (OSAS) and found the prevalances of snoring 37%, apnea 10.4% and hypersomnoloscence 36% respectively. We found a significant relationship between symptoms and age, gender, obesity, Frequency of existing three symptoms together was detected in 4-3% of the population.

3.Assessment of effect of inhaled steroid therapy on asthma by eosinophilic cationic protein levels in induced sputum
Münevver ERDİNÇ, Sibel ÖKTEM, Bilgül KIRAN, Ali VERAL, Ali KOKULUDAĞ
Pages 11 - 14
Bu çalışmada; inhale steroidin (800mcg/gün budesonid turbuhaler) bronş astması olgularında akciğer fonksiyonları, serum ECP, indükte balgam eozinofil ve eozinofilik katyonik protein (ECP) düzeyleri gibi, bazı enşamasyon göstergelerine etkisi araştırılmıştır. En az 3 aydır gereğinde kısa etkili betamimetik dışında tedavi almayan, stabil, hafif astmalı 15 (11K,4 E) olgudan indükte balgam elde edilmiş, elde edilen balgama gerekli işlemler uygulandıktan sonra süpernatantında ECP bakılmış, altta kalan kısım hücre ayırımı için kullanılmıştır.Olguların tümüne 3 ay süre ile 800 mcg/gün inhale steroid (BUD) verilmiş, 3 aylık tedavi sonrası serum ECP, indükte balgam ve SFT tekrarlanmıştır. Hastalar bu süre içinde tedavi değiştirmeyi gerektirecek bir atak geçirmemiştir. Tedavi öncesi serum ECP düzeyi 25 ng/mL, tedavi sonrası 14.9 ng/mL olarak saptanmış (p<0.05), tedavi öncesi indükte balgamda ECP düzeyi 121.73±66.32 ng/mL (25-200) iken, tedavi sonrası 35.40±47.24 ng/mL (5-196) olarak bulunmuştur (p<0.05). Eozinofiller ise tedavi öncesi %8.40±8.07, tedavi sonrası % 6.92±4.70 olarak saptanmış, azalma olmasına rağmen değişkenlik anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Tedavi öncesi 2536±196 mL olan FEV1, tedavi sonrası 2817±149 mL ye çıkmış, artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Aynı şekilde FEV1/FVC değerlerindeki artış da anlamlıdır (p<0.05). Balgam ECP düzeyi ile eozinofil yüzdesi arasında paralellik saptanmamıştır (p>0.05). Budesonidin indükte balgam ECP değerlerini belirgin olarak azalttığı, FEV1'de anlamlı düzelme sağladığı görülmüştür.Sonuç olarak; astmalı hastalarda tedavi etkinliğinin izleminde ve astmanın kontrol altında olup olmadığının belirlenmesinde indükte balgamda ECP oldukça duyarlı bir parametredir.
In this study, we examined the effect of inhale budesonide (800mcg daily via turbohaler) on lung function and various markers of airway inflammation including peripheral blood eosinophilic cationic protein (ECP), eosinophils and ECP levels in induced sputum from 15 patients (11 female, 4 male) with mild stabl asthma needing short acting betamimetic therapy only at least for three months. Induced sputum was obtained from all patients and all off it was used for investigation.The collected sputum was processed immediately and supernatant of this was protected for ECP level and the portion under the supernatant was used for cell differentation. After three months of treatment with inhaled steroid all parameters were repeated. Peripheral blood ECP level was found 25 ng/mL and it was found 14.9 ng/mL after treatment (p<0.05). At baseline, mean ECP level in induced sputum was found 121.73±66.31 ng/mL and 35.40±47.24 ng/mL after therapy with inhaled steroid (p<0.05). The percentage of eosinophils in induced sputum decreased slightly from baseline to the end of treatment (8.40% to 6.92%) but this decrease was not statistically significant (p>0.05). Significant correlation was observed between FEV1 measurements before and after treatment (p<0.05). No correlation was found between ECP levels and percentage of eosinophils in induced sputum (p>0.05). We concluded that treatment with inhaled budesonide was associated with significant improvements in forced expiratory volume in one second and ECP levels. The ECP concentration in induced sputum could serve as useful and highly sensitive marker for evaluating the severity of asthma and monitoring airway inflammation to achieve the optimal control of asthma.

4.The role of various bronchodilators in the assessment of early reversibility in COPD
Tunçalp DEMİR, Tansu CENGİZ, Gonca VARDAR, Günseli KILINÇ
Pages 15 - 18
KOAH'ta bronkodilatörlerin erken reversibiliteye etkilerini incelemek amacıyla, 15 KOAH'lı olguda salbutamol (2x100 mcg), ipratropium bromür (İB) (2x 20mcg), salbutamol ile ipratropium bromür kombinasyonu ( 2x100mcg + 2x20mcg) ve plasebo ile değişik günlerde reversibilite testi yapılmıştır. Son 12 saattir inhale ya da oral bronkodilatör, son 24 saattir uzun etkili teofilin tedavisi almayan ve stabil dönemdeki KOAH'lı hastalara yapılan reversibilite testlerinde bronkodilatör ve plasebo sonrası 20. ve 60. dakikalarda FEV1 düzeyleri incelenmiş ve reversibilite düzeyleri FEV1'de mutlak değişim ( ? abs), inisiyal döneme göre değişim (? %ini) ve predikte değere göre değişim (? %pred) değerlendirilmiştir. Olgularda en yüksek reversibilite salbutamol ile İB kombinasyonu sonrası 60. dakikada saptanmıştır (140±109 mL). Yirminci ve 60. dakikalar arasında tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına karşın İB ve salbutamol ile İB kombinasyonu sonrası 60. dakikada reversibilite düzeyleri (109±138mL, 140±109mL) 20. dakikaya göre (98.4±119mL, 132±96mL) daha yüksek bulunmuştur. Yine istatistiksel olarak anlamlı olmamasına karşın İB ve salbutamol ile birlikte İB sonrası reversibilite düzeyleri tek başına salbutamolden (71±99mL, 62.1±102mL ) daha yüksek saptandı.
To evaluate the early reversibility effects of inhaled bronchodilators, 15 COPD patients were given salbutamol (SB) (2x100mcg), ipratropium bromide (IB) (2x20mcg), SB+IB (200mcg+ 40mcg) and placebo on different study days. Stable COPD patients included in the study refrained from inhaled steroids, theophylline and bronchodilators for at least 12 hr before the study. FEV1 was measured at 20 and 60 min after inhalation of bronchodilators and placebo. Reversibility was expressed as absolute change (abs), %of initial FEV1 (%ini), and % of predicted (%pred). The maximum reversibility was with salbutamol and IB combination at the 60 min(140±109 mL) with all 3 means of assessment. Although the 20 and 60 min evaluations in the groups did not disclose any statistically significant differences, 60 min reversibility tests with IB and salbutamol and IB combination (109±138mL, 140±109mL) were higher compared to the 20 min results (98.4±119mL, 132±96mL). Again IB and salbutamol and IB combination yielded the highest reversibility compared to salbutamol (71±99mL, 62.1±102mL) alone.

5.External polytetraflouroethylene (PTFE) stenting in tracheal reconstruction (experimental study)
Serhat YALÇINKAYA, Ulviye YALÇINKAYA, Selçuk BİLGİ
Pages 19 - 22
Trakeal rezeksiyon sonrası oluşan stenozu azaltmak amacıyla kullanılan cerrahi yöntemlerin karşılaştırıldığı bir deneysel çalışma yapıldı. Çalışmada 30 adet Yeni Zelanda beyaz tavşanı rastgele 5 gruba bölündü. Grup I kontrol grubu, Grup II rezeksiyon yapılmaksızın trakeal tam kesi ve yerinde primer anastomoz uygulanan cerrahi kontrol grubu, Grup III rezeksiyon sonrası primer anastomoz uygulanan, Grup IV rezeksiyon sonrası primer anastomozun dıştan politetraşoroetilen (PTFE) ile desteklendiği ve Grup V ise trakea yerine PTFE konan gruplardı. Anastomoz yerinde en şiddetli stenoz Grup III ve Grup V'te izlendi (sırasıyla % 28.77 ve % 39.34). Grup IV'te ise daha düşük derecede stenoz gelişti (% 13.17). Grup III, Grup IV ve Grup V stenoz yönünden karşılaştırıldığında aralarındaki farkların istatistiksel anlamlı olduğu bulundu (sırasıyla III ve IV için z=2.887; p=0.004; IV ve V için z=2.882; p=0.004). Buna göre greft konmasını gerektirmeyecek boyutlarda trakea rezeksiyonu yapıldıktan sonra uygulanacak olan primer rekonstrüksiyonda anastomoz hattının dıştan PTFE ile desteklenmesinin stenozu azaltabileceği ve bu nedenle tercih edilebilecek cerrahi yöntem olduğu düşüncesindeyiz.
An experimental study was setup to compare various surgical technics used to reduce stenosis following tracheal surgery. Thirty New Zealand white rabbits were randomly divided into 5 groups. Group I was control group whereas Group II was surgical control group, with complete tracheal insicion without resection followed by primary anastomosis. In Group III, tracheal resection followed by primary anastomosis; in Group IV, tracheal resection followed by primary anastomosis with an external polytetraflouroethylene (PTFE) stent; and in Group V, tracheal resection followed by PTFE interpositioning were performed. In Group III and Group V, stenosis was prominent (28.77 % and 39.34 %, respectively). In Group IV, the degree of stenosis was low (13.17 %). When the stenosis degrees encountered in Group III, Group IV, and Group V were considered, statistically significant differences were found (for III and IV z=2.887; p=0.004; for IV and V z=2.882; p=0.004, respectively). Considering these facts, we conclude that in tracheal resections without the need of greft interpositioning, external PTFE stenting of the primary anastomosis line may result in low stenosis degree and thus may be the surgical technic of choice.

6.The comparison of videothoracosopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease
Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, Muharrem ÇELİK, Canan ŞENOL, Alpay ÖRKİ, Bülent ARMAN
Pages 23 - 25
Çalışmanın amacı büllöz akciğer hastalıklarının tedavisinde torakotomi ile videotorakoskopik cerrahinin (VATS) sonuçlarını karşılaştırmaktır. Kliniğimizde Aralık 1993-Mayıs 1998 tarihleri arasında büllöz akciğer hastalığı tanısı almış toplam 40 hastaya operasyon uygulandı. Bu hastaların 26'sı torakotomi, 14'ü VATS ile opere edildi. Tüm hastalara büllektomi ve bunu takiben cerrahi plöredesis uygulandı. Torakotomi grubunda ortalama yaş 37.3(7-57 yaş), VATS grubunda ise 36.2(23-57 yaş) olarak bulundu. Torakotomi grubunda operasyon süresi 85.12±15.25dak., VATS grubunda ise 115.25±22.14 dak. bulundu(p=0.0001). Post-op. komplikasyonlar; torakotomi grubunda 10 hastada, VATS grubunda ise 3 hastada uzayan hava kaçağı (p=0.001) ve torakotomi ve VATS gruplarında ise 1 hastada ampiyem (p=0.07) görüldü. Post-op. ilk 12 saatteki analjezik kullanımı(Diclofenac Na-mg) ; torakotomi grubunda 167.25±74.35 mg, VATS grubunda 87.10±35.25 mg bulundu(p=0.00001). Drenaj süreleri torakotomi grubunda 10.20±8.65 gün, VATS grubunda 8.60±4.65 gün (p=0.09) saptandı. Hastanede kalış süresi(gün); torakotomi grubunda 14.50±8.25, VATS grubunda 10.60±3.40 bulunmuştur(p=0.0001). VATS düşük komplikasyon oranı, kısa hastanede kalış süresi, düşük doz analjezik gereksinimi, erken post-operatif dönemdeki solunum fonksiyonlarında hafif azalma ve kozmetik açıdan torakotomiye alternatif ve uygun endikasyonlar konduğunda üstün bir yöntemdir
In this prospective study, the comparison of videothoracoscopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease was made. In the last 4 years, 40 patients with bullous lung disease underwent surgical intervention. Thoracotomy was performed in 26 patients(Group T) and videothoracoscopy in 14 (Group V). We performed bullectomy followed by pleurodesis to all the patients. The duration of operation was 85.12±15.25 minutes in the thoracotomy group, 115.25±22.14 minutes in the VATS group(p=0.00001). The postoperative complications were prolonged air leaks(T group n:10, V group n:3 patients, p=0.001), and empyema(T and V groups n:1 patient, p=0.05). The time of drainage was 10.20±8.65 day in the thoracotomy group, 8.60±4.65day in the VATS group(p=0.09). The hospital stay was 14.50±8.25 day in the thoracotomy group, 10.60±3.40 day in the VATS group(p=0.0001). VATS is performed as an alternative to thoracotomy in the treatment of bullous lung disease. VATS is found to have the following advantages compared to thoracotomy: complications, postoperative use of analgesic, the period of hospital stay, and cosmetic. However, thoracotomy allow easy exploration, short operation time, low cost. As a result of all these fact, it can be said that the method to be used has to be decided on according to the surgeons initiative.

7.Transbronchial needle aspiration in diagnosis of intrathoracic lymphadenopathies
Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Ali TEKİN, Füsun SOYSAL, Senem ELİBOL, Veysel YILMAZ
Pages 26 - 29
İntratorasik lenfadenopatileri olan bronş karsinomlu hastaların tanısında ve evrelendirilmesinde transbronşial iğne aspirasyonu (TBİA)'nun yararlı olduğu gösterilmiştir. TBİA'nın sarkoidoz dışındaki, diğer benign hastalıklarda yaygın olarak kullanımı araştırılmamıştır. Çalışmamızda hastanemize başvuran ve mediastinal ve / veya hiler lenfadenopatisi olan hastalarda 19-gauge histoloji iğnesiyle yapılan TBİA'nın tanı değeri araştırıldı. Yirmisekiz hastaya toplam 29 işlem yapıldı. Yirmidokuz TBİA işleminin 23(%79)'ünde yeterli lenf bezi materyali alındı. Yirmidokuz işlemin 20(%69)' sinde, yeterli materyal alınan 23 TBİA işleminin 20(%87)' sinde tanısal başarı sağlandı. TBİA 28 hastanın 13(%46)'ünde tek tanı aracıydı. On tüberküloz olgusunun hepsinde (%100), 8 sarkoidozlu olgunun 7(%87.5)'sinde, 2 lenfoma olgusunun 1 (%50)'ine TBİA ile tanı konuldu. Bir olguda küçük hücreli akciğer karsinom metastazı ve 1 olguda nonspesifik lenfadenit tanısı konuldu. Yetersiz materyal alınan 5 olgunun 2'sinin son tanısı sarkoidoz, 1'nin (TBİA işlemi 2 kez yapılan) lenfoma olup, 2 olgunun ise son tanıları konulamamıştı. Hiç bir olguda, TBİA yapılan yerde sızıntı şeklinde kanama dışında komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak şeksible bronkoskopi eşliğinde 19-gauge histoloji iğnesiyle yapılan TBİA' nun intratorasik lenfadenopatilerde tanısal başarısının yüksek olduğu saptandı.
Transbronchial needle aspiration of intrathoracic lymph nodes has been shown to be useful in the diagnosis and staging of bronchogenic carcinoma. With the exception of sarcoidosis, the usefulness of TBNA has not been widely investigated in other benign diseases. In our study, we investigated the value of TBNA done by 19-gauge histology needle, in patients who had admitted to hospital because of mediastinal and/or hilar adenopathy. We performed 29 procedures in 28 patients. Adequate lymph node sampling was obtained in 23 of 29 (79 %), and diagnostic material was obtained in 20 of 29 procedures (69%). Twenty of 23 patients (87%) who had enough materials for hystologic means by TBNA, we succeded to make diagnosis. The tecnique was the only diagnostic procedure for 13 of 28 patients (46%). Ten of 10 tuberculosis patients(100%), 7 of 8 sarcoidosis patients (87.5%), 1 of 2 lymphoma patients (50%), one metastatic small cell carsinoma patient, and one nonspesific lymphadenitis patient, were diagnosed by TBNA. For two of 5 patients who had not enough hystologic materials the final diagnosis were sarcoidosis, for one patient (TBNA was made 2 times) lymphoma, and for 2 patients there were no diagnosis. No complications occured except minimal bleeding. As a conclusion; this study showed that, TBNA done by 19-gauge hystologic needle in the guide of fiberoptic bronchoscopy, is a successful diagnostic method in diagnosis of intrathoracic lymph nodes.

8.Pulmonary resections due to lung trauma
Akın Eraslan BALCI, Nesimi EREN, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ
Pages 30 - 33
Travma nedeniyle yapılan akciğer rezeksiyonlarını irdelemek amacıyla otuz yılda, göğüs travmalı 4166 hastadan, akciğer rezeksiyonu geçiren 48'i değerlendirildi. Yaralanma mekanizması % 37.5 (n: 18) ateşli silah, % 33.3 (n: 16) kesici - delici alet, % 29.2 (n: 14) künt travmaydı. Ortalama Yaralanma Ağırlık Skoru (YAS) 22.5 olup, künt travmada daha yüksekti (30.7) (p<0.05). Hastaların % 43.75'inde (n: 21) yandaş yaralanma vardı. Acil servis torakotomisi yoktu. En sık torakotomi endikasyonları kanama (n: 36) ve trakeobronşial yaralanmaydı (n: 7). Başlıca rezeksiyon endikasyonları ise kontrol edilemeyen kanama ve parankim hasarıydı. Rezeksiyon oranı % 1.15 (48/4166) oldu. Rezeksiyonların % 54.2'si (26/48) anatomik olmayan (wedge) rezeksiyon, % 35.4'ü (17/48) lobektomi ve % 10.4'ü (5/48) pnömonektomiydi. Morbidite % 36.6 (15/41) idi ve nedenleri şunlardı: yara enfeksiyonu 4, uzamış hava kaçağı 3, atelektazi 2, ampiyem 2, monopleji 1, kanama 1, yaygın ödem 1 ve pnömoni 1. Toplam mortalite % 14.6 (7/48), pnömonektomide ise % 60 (3/5) oldu. Pnömonektomi mortalitesi, daha küçük rezeksiyonlara göre yüksekti (p<0.05). Künt ve penetran travma nedeniyle yapılan rezeksiyonların mortalitesi arasında fark yoktu (% 17.4'e karşılık % 12) (p=0.597). Kaybedilen hastalarda YAS, sağ kalanlardan yüksekti (41.4'e karşılık 23.9) (p<0.05). Sonuç olarak travmada akciğer rezeksiyonu, doğru endikasyon konduğunda hayat kurtarıcı olmaktadır.
To explore lung resections due to lung trauma, of the 4166 patients with chest trauma in 30 years period, 48 underwent pulmonary resection were reviewed. Mechanism of injury was gunshot wound with 37.5 % (n: 18), stab wound with 33.3 % (n: 16) and blunt with 29.2 % (n: 14). Mean Injury Severity Score (ISS) was 22.5 and higher in blunt trauma (30.7) (p<0.05). Associated injuries were present in 43.75 % of patients (n: 21). No emergency service thoracotomy was present. Most frequent thoracotomy indications were bleeding (n: 36) and tracheobronchial injury (n: 7). Uncontrolled bleeding and parenchymal damage were main resection indications. Resection ratio was found 1.15 % (48/4166). Of resections, 54.2 % (26/48) was non – anatomic, 35.4 % (17/48) lobectomy and 10.4 % (5.48) pneumonectomy. Morbidity was 36.6 % (15/41) and causes: wound infection 4, prolonged air leak 3, athelectasis 2, empyema 2, monoplegia 1, bleeding 1, extensive edema 1 and pneumonia 1. Total mortality was 14.6 % (7/48) and 60 % (3/5) for pneumonectomy. Pneumonectomy mortality was higher compared to lesser resections (p<0.05). No mortality difference was present between blunt and penetrating trauma resections (17.4 % vs. 12 %) (p=0.597). ISS of died patients was higher compared to survivors (41.4 vs. 23.9) (p<0.05). Resection in lung trauma was life saving in the condition of correct indication established.

9.The diagnosis of intralober sequestration with magnetic resonance angiography
M.Kürşat ÖZVARAN, T.Bahadır ÜSKÜL, Yeşim ERSOY, Sevim DÜZGÜN, Nejat ALTUNTAŞ, Haluk ERGİN
Pages 34 - 37
Pulmoner sekestrasyon (PS) akciğerin nadir görülen doğumsal anamolilerden birisidir. PS' de kesin tanı besleyici arterin aortografi ile gösterilmesiyle konur. Biz de 36 yaşında erkek, tekrarlayan akciğer infeksiyonu olan hastada mevcut intralober PS tanısını manyetik rezonans anjiografi (MRA) ile koyduk. MRA ile torasik aorttan çıkan diafragmayı geçip sol akciğer alt lob posterior'da bulunan pulmoner sekestrasyonu besleyen arter gösterildi. Hastaya kesin tanı için aortografi uygulandı ve PS'nu besleyen arter gösterildi. Cerrahisinde morbidite ve mortalite gelişmedi. Daha az invaziv bir yöntem olması nedeniyle PS düşünülen hastalarda besleyici arteri göstermek amacıyla MRA 'nin kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Pulmonary Sequestration (PS) is one of the congenital anomalies of lung that is very uncommon. The definitive diagnosis can be made by the aortographic visualization of the artery that supply the sequestrated area. Our patient was 36 year old male. He admitted to hospital many times because of repeated lung infections. We reach the diagnosis of intralober sequestration by MR angiography (MRA). The feeding arter was visualized as it leaves the thoracic aorta, passes the diaphragm and ends in the sequestrated area that is situated in posterior segment of left lower lobe. Aortography demonstrated anomalous systemic arterial supply to the PS in the patient. In his operation neither morbity nor mortality was observed. We suggest that MR angiography is an appropriate diagnostic method for intralober sequestration because it's a less invasive method.

10.Bronchiolitis obliterans with organising pneumonia (four cases)
Dursun Tatar, Ebru Yılmaz Güneş, Hüseyin Hali&775;lçolar, Zekiye Aydoğdu Di&775;nç, Rıfat Özacar
Pages 38 - 44
Bronşiollerde kısmi veya tam tıkanıklığa neden olan granülasyon dokusu, bronşiyal ve peribronşiyal fibrozis ile granülasyon dokusu ve eksudanın alveollerin içine yayılması durumu 'bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP)'olarak tanımlanır. Kliniğimizde son dört yıl içinde BOOP tanısı alan dört olgu incelendi. Yaş ortalaması 46 (40-54) idi. Yakınmalar, dispne, göğüs ağrısı ve halsizlikti. Radyolojik olarak birer olguda retikülonodüler, kaviter, nodüler infiltrasyon ve alveolar konsolidasyon saptandı. Tanı, üç olguda transbronşiyal doku biyopsisi, birinde açık akciğer biyopsisiyle kondu. Nedenler; bir olguda toksik gaz inhalasyonu, bir olguda infeksiyondu. İki olguda ise herhangi bir etyolojik neden saptanamadı ve bu olgular, idyopatik BOOP olarak değerlendirildi. İnfeksiyon kliniği sergileyen olgunun balgam, bronş aspirasyon sıvısı ve bronkoalveoler lavaj sıvısında etken saptanamadı ancak antibiyoterapiyle kliniği düzeldi. Diğer üç olguya steroid tedavisi uygulandı. Toksik gaz inhalasyonuna maruz kalan olguda iki hafta sonra tama yakın düzelme izlendi. Diğer iki olguda tedaviyle klinik, radyolojik ve diğer laboratuvar bulgularında belirgin düzelme sağlandı. Olgulardan elde edilen verilerle birlikte BOOP, literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi.
Granulation tissue causing partial and complete obstruction of bronchioles, granulation tissue with bronchial and peribronchial fibrosis, and alveolar invasion by exudate are defined as bronchiolitis obliterans with organising pneumonia (BOOP). Four cases, who have been diagnosed as BOOP in our clinic the last four years, were reviewed. The mean age was 46 years (range: 40-54). Symptoms were dyspnea, thoracic pain and fatigue. Reticulonodular, cavitary, nodular infiltrates, and alveolar consolidation were determined radiologically in each, respectively. The diagnosis was made by transbronchial lung biopsy in three cases and by open lung biopsy in one. The cause was toxic gas inhalation in one and infection in the other one. No cause could be shown in the remaining two, and these were considered idiopathic BOOP. No pathologic agent was found in the sputum, bronchial aspirate, bronchoalveolar lavage fluid of the case, presenting with clinical picture of infection but this case recovered by antibiotherapy. Corticosteroid therapy was given to the other three cases. The case, suffering from toxic gas inhalation, recovered in two weeks almost completely. In the other two cases, there was significant improvement regarding clinical, radiological and laboratory findings after treatment. Together with the data, we have obtained from the cases above, BOOP was reviewed under the light of the literature.

11.Allergic bronchopulmonary aspergillosis and chronic eosinophilic pneumonia
Ülkü Yılmaz TURAY, Pınar ERGÜN, Çiğdem BİBER, M. Engin ŞAHİN, Funda DEMİRAĞ, Ayşe AYAZ, A. İhsan KEYEF, Yurdanur ERDOĞAN
Pages 45 - 50
Eozinofilik akciğer hastalıkları; basit pulmoner eozinofili, akut eozinofilik pnömoni, kronik eozinofilik pnömoni, idiopatik hipereozinofilik sendrom gibi nedeni bilinmeyen ve allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), bronkosentrik granülomatozis, parazitik enfestasyonlar, ilaç reaksiyonları gibi nedeni bilinen ve Churg Strauss sendromu gibi eozinofilik vaskülitlerin oluşturduğu heterojen bir hastalık grubudur. Bu hastalıkların tümü, primer veya sekonder periferik kan eozinofilisi veya pulmoner eozinofili ile karakterizedir. Biz de allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve kronik eozinofilik pnömoni tanısı koyduğumuz iki olgunun hastalık paternleri temelinde eozinofilik akciğer hastalıklarını tartıştık.
Eosinophilic pulmonary diseases are heterogenous group of disorders consisting of 1- diseases of unknown etiology (simple pulmonary eosinophilia, acute eosinophilic pneumonia, chronic eosinophilic pneumonia, idiopathic hipereosinophilic syndrome) 2- diseases of known etiology ( allergic bronchopulmonary aspergillosis, bronchocentric granulomatosis, parasitic infestations, drug reactions ) and 3- eosinophilic vasculitis like Churg Strauss syndrome. All of these are characterised with primary or secondary peripheric blood eosinophilia or pulmonary eosinophilia. We discussed eosinophilic pulmonary diseases on the basis of two cases diagnosed as allergic bronchopulmonary aspergillosis and chronic eosinophilic pneumonia.

12.Tuberculosis of larynx and pharynx (two cases)
Ayşin ŞAKAR, Arzu YORGANCIOĞLU, Pınar ÇELİK, Onur ÇELİK, Halis ÜNLÜ, Semin AYHAN, Akif DEMİR
Pages 51 - 55
Üst solunum yolları tüberkülozu, modern kemoterapi rejimlerinin kullanıldığı günümüzde çok nadir olarak görülür. Ağız, tonsiller, dil, burun, epiglot, larenks ve farenkste yerleşebilir. Larenks tüberkülozu hemen daima akciğer tüberkülozuna eşlik eder. Genellikle erkeklerde ve sigara içicilerde görülmesi, ses kısıklığı semptomu vermesi ve endoskopik kitle görünümü nedeniyle larenks maligniteleri ile karışabilir. Farenks tüberkülozu ise daha çok çocuklarda ve primer infeksiyon şeklinde karşımıza çıkar. Makroskopik görüntüsü maligniteleri taklit edebilir. Bu yazıda larenks, farenks ve akciğer tüberkülozlu bir olgu ile farenks tüberkülozlu bir olgu sunulmuştur. İlk olgu 37 yaşında erkekti ve ön tanısı larinks ve hipofarinks malignitesiydi. Larinks ve farinks biyopsilerinin histopatolojik incelemesinde kazeifikasyon gösteren tüberküloz granulomları görüldü. Olguda aynı zamanda akciğer tüberkülozu da bulundu. İkinci olgu 59 yaşında bayandı ve nazofarinkste tüberküloza bağlı kitle saptandı. Tanı histopatolojik inceleme ile kondu. İki olguda da antitüberküloz tedavi başarılı oldu.
Since the introduction of effective chemotherapy, upper airway tuberculosis is rare. It involves oral cavity, tonsils, tongue, nose, epiglot, larynx and pharynx. Laryngeal tuberculosis is nearly always considered to be secondary to pulmonary infection. It may be confused with laryngeal malignancies, because it is usually seen in smoker male patients and it is generally accompanied by hoarseness and endoscopic mass appereance. Pharyngeal tuberculosis generally occurs in children and as primary infection. Macroscopic appereance may mimic malignancy. In this article, a case of tuberculosis of the larynx, pharynx, lung and a case of tuberculosis of the pharynx are presented. First case was 37 year-old male. His pre-diagnosis was larynx and hypopharynx malignancies. Histopathological examination of larynx and pharynx biyopsies showed tuberculoid granulomas with caseation. Also he had pulmonary tuberculosis. Second case was 59 year-old female. She had nasopharyngeal tuberculoid mass. Diagnosis was confirmed by histopathological examination. Antituberculous treatment was succesful in two cases.

13.
Kronik obstruktif akciğer hastalığında kronik solunum yetersizliği döneminin fizyopatolojisi (sistemik hastalık olarak KOAH)
Nurhayat YILDIRIM
Pages 56 - 65
Abstract | Full Text PDF 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale