Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical, Epidemiological And Immunological Characteristics Of Primary Tuberculosis In Children [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 54-58

Clinical, Epidemiological And Immunological Characteristics Of Primary Tuberculosis In Children

Rezzan Demiralay
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Isparta

In this study, the clinical, epidemiological and immunological characteristics of primary tuberculosis in 54 children registered in Isparta and Burdur Tuberculous Struggle Dispanseries were evaluated retrospective. The highest rate of the cases was in the 13-18 age group with mean age of 10.1 ± 5.2 years Fourty six cases were symptomatic, the most common symptoms being cough(77,8 %) and night sweats(62,9 %). The mean delay in diagnosis was 40.6 ± 5.2 days. Seventeen cases had a history of contact. Mycobacteriological examination was carried out in 5 children with out any bacteriological confirmation in them. Radiological changes were found in all cases and lymphadenopaty was the most common abnormality, occurring in 38,8 % cases. BCG had been administered previously to 42 cases. PPD skin test was applied to 22 (40,7%)cases and 17 of them had a positive response. Thirty three cases received a combination therapy of isoniazid and rifampicin daily. The mean duration of therapy was 10.9 ± 3.3 months. Relapse was found as 5,5% in follow up therapy with a combination of isoniazid and rifampicin. Primary tuberculosis in children is an important health problem. For this reason, specific expertise in obtaining cultures, selecting therapy and assuring compliance is crucial for a good prognosis.

Keywords: Primary tuberculosis, childhood tuberculosis


Çocuklarda Primer Tüberkülozun Klinik, Epidemiyolojik Ve İmmünolojik Özelliklerinin Araştırılması

Rezzan Demiralay
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Isparta

Bu çalışmada, çocuklarda primer tüberkülozun klinik, epidemiyolojik ve immünolojik özelliklerini incelemek amacıyla İsparta ve Burdur Verem Savaşı Dispanserlerimde kayıtlı 54 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların en fazla 13-18 yaş grubunda, ortalama yaşın 10.1 ± 5.2 ve erkek/kız oranının 12 olduğu saptandı. Olguların 46'sı semptomatik olup, en sık rastlanan semptomlar öksürük (% 77,8) ve gece terlemesi (%62,9) ve tanıda gecikme ise ortalama 40.6 ± 5.2 gün idi. Olguların 17'sinde temas öyküsü mevcuttu. 5 olguda mikobakteriyolojik inceleme yapılmış ancak hiçbirinde bakteriyolojik tanı konulmamıştı. Olguların hepsinde radyolojik bulgular mevcuttu ve lenfadenopati en sık (%38,8) bulunan anormallik idi.42 olguda BCG aşı skarı vardı. PPD testi uygulanan 22(% 40,7) olgunun 17'sinde test pozitifti. 33 olgu günlük izoniyazid ve rifampisin kombinasyonu ile tedavi olmaktaydı. Ortalama tedavi süresi 10.9 ± 3.3 ay idi. İzoniyazid ve rifampisin kombinasyonu ile tedavi sonrası olguların takipleri esnasında % 5,5 oranında nüks saptandı. Çocuklarda primer tüberküloz önemli bir sağlık problemidir. Bu nedenle, iyi bir prognoz için kültür ömeği temin etmede, ilaç seçiminde ve tedavi uyumu sağlamada özen gösterilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Primer tüberküloz, çocuk


Rezzan Demiralay. Clinical, Epidemiological And Immunological Characteristics Of Primary Tuberculosis In Children. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 54-58

Corresponding Author: Rezzan Demiralay


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale