Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Oxidative Stress In COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 43-47

Oxidative Stress In COPD

Tunçalp Demir1, Akın Aydemir2, Sema Güler3, Emel Serdaroğlu2, Melahat Kurutepe3, Orkide Donma2, Nurhayat Yıldırım1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Heybeliada Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul

We examined 24 patients with COPD. 13 patients were in an acute exacerbation and 11 in the stable state. Routine laboratory tests, malonyledialdehyde (MDA), gluthahtione (GSH) and superoxide dismutase (SOD) levels were measured in all patients.
MDA, a product of lipid peroxidation, was found to be higher in patients who were suffering from an acute exacerbation of COPD (3,63±1,2 nmol/ml), when compared those who were in the stable state (1,52±0,62 nmol/ml). These results were highly significant (p<0,001). The levels of SOD enzyme, which is one of the most important antioxidant systems of the body, were lower than expected in all patients (896±243 U/gHb in the acute and 856±203 U/gHb in the stable state). GSH levels, in turn, were found to be higher than expected in both groups. The values observed in acute exacerbation were higher than the stable group (10.0+2.2 mmol/L/gHb; 8.7± 2.5 mmol/L/gHb), but this was not statistically significant (p>0,05).
The high MDA levels as an indicator of climbing oxidative stress and the low SOD levels as an indicator of antioxidant enzyme consumption seems to show the importance of oxidant-antioxidant balance in COPD pathogenesis.

Keywords: COPD, oxidative stres, malonyledialdelyde (MDA), gluthatione (GSH), superoxide dismutase (SOD)


Akut Ve Stabil KOAH Olgularında Oksidatif Stres

Tunçalp Demir1, Akın Aydemir2, Sema Güler3, Emel Serdaroğlu2, Melahat Kurutepe3, Orkide Donma2, Nurhayat Yıldırım1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Heybeliada Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul

Çalışmamızda kliniğimize başvuran 24 KOAH'lı hasta incelenmiştir. Hastalar klinik ve laboratuvar bulgularına göre 13'ü akut ve 11'i stabil olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Hastaların tümüne başvuru sırasında tam kan sayımı, solunum fonksiyon testleri, karbon monoksit d'rfüzyon testi ve arter kan gazı ölçümleri yapıldı. Ayrıca eş zamanlı olarak tüm hastaların malonildialdehit (MDA), glutatyon (GSH) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeyleri ölçüldü.Bir lipid peroksidasyon ürünü olan MDA'yı akut alevlenme dönemindeki hastalarda (3.63±1.2 nmol/ml), stabil döneme (1.52 ±0.62nmol/ml) göre yüksek bulduk. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). Organizmadaki en önemli antioksidan sistemlerden biri olma özelliğini gösteren SOD enzimi değerlerini ise hem akut (896.6±243 U/gHb), hem de stabil (856.2±203U/gHb) olgularda beklenen değerlerden düşük bulduk.Yine bir antioksidan olan glutatyon düzeyleri ise akut (10.02±2.24mmol/L/gHb ) ve stabil (8.72±2.54mmol/L7gHb) olgularda beklenen değerlerden yüksek idi. Akut olgulardaki değerler stabil olgulardan yüksek ise de bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç olarak artmış oksidatif stres göstergesi olan MDA düzeylerinin ve azalmış antioksidan enzim aösteraesi SOD değerlerinin KOAH patogenezinde oksidan-antioksidan dengesinin önemli olabileceğini gösterdiğini ve bımun da KOAH'daki yeni tedavi arayışları için yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: KOAH, oksidatif stres, malonildialdehit (MDA), glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz (SOD)


Tunçalp Demir, Akın Aydemir, Sema Güler, Emel Serdaroğlu, Melahat Kurutepe, Orkide Donma, Nurhayat Yıldırım. Oxidative Stress In COPD. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 43-47

Corresponding Author: Tunçalp Demir


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale