Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of radiological, bronchoscopic and histopathological features of patients with primary lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 184-191

Evaluation of radiological, bronchoscopic and histopathological features of patients with primary lung cancer

Füsun Şahin, Gülseren Karapınar, Mesut Bayraktaroğlu, Didem Görgün, Pınar Yıldız
Yedikule Chest Disease And Thoracic Surgery Research And Training Hospital,istanbul

Aim: The aim of this study was to evaluate the radiological, bronchoscopic and histopathological featuresof patients with primary lung cancer. Material and methods: Two hundred and twenty five patients who were hospitalized between January 2005- June 2006 in our clinic and diagnosed as lung cancer were evaluated. Results: Definitive diagnosis achieved by using various methods were 31 SCLC,1 combined SCLC+epidermoid, 2 large cell carcinoma, 89 indiferentiated cell type NSCLC, 73 epidermoid cell carcinoma, 29 adenocarcinomas. When 5 cases referred with massive pleural effusion are excluded; of 220 cases 114 had centrally (51.8%), 106 had peripherally located
masses. When evaluated radiologically; in 56% of the cases the tumor was in the right lung and the most common sites were bilateral upper lobes. Regarding radiological appearance, hilar enlargement, consolidation and atelectasis were more common in SCLC cases. Of the 225 patients diagnostic fiberoptic bronchoscopy was done in 206. Any endobronchial pathological sign was not seen in 54 cases. Seventy two cases had endobronchial mass lesion, 71 had mucosal-submucosal
lesions and 26 had only extrinsic compression signs. Diagnostic material was acquired in 121 cases out of 206 fiberoptic bronchoscopies done.TTNA was done in totally 112 patients and diagnosis was determined in 108 cases. Among 6 cases with pleural effusions; pleural biopsy and/or fluid cytology was positive in terms of malignancy. In 1 case peripheral LAP biopsy was the only diagnostic method. The result was obtained by thoracotomy in 5 cases that couldn’t be diagnosed by other methods. Sixty two cases (27.5%) among 225 were evaluated as operable. Conclusion: In conclusion;it was seen that NSCLC (especially epidermoid) is the most common lung cancer type.
Gender and smoking is effective in tumor histopathology. When examined radiologically all lung cancer types have tendency to being especially in upper lobes and SCLC cases were centrally located. Bronchoscopically endobronchial tumor signs were more common in epidermoid carcinoma and mucosal-submucosal infiltrations were more commonly seen in SCLC. FOB and TTNA were the best diagnostic methods to be done initially to get results. At the time of diagnosis more than 2/3 of cases had the inoperability criteria.

Keywords: bronchoscopy, diagnosis, histopathology, lung cancer


Primer Akciğer Kanserli Hastaların Radyolojik, Bronkoskopik ve Histopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi:

Füsun Şahin, Gülseren Karapınar, Mesut Bayraktaroğlu, Didem Görgün, Pınar Yıldız
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,istanbul

Amaç: Primer akciğer kanserinin radyolojik, bronkoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirmek. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 2005 Ocak-2006 Haziran tarihleri arasında yatıp kanser tanısı almış olan 225 olgu genel olarak değerlendirildi. Bulgular: Çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilen son tanıları; 31 küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), 1 küçük hücreli+
epidermoid kombine, 2 büyük hücreli, 89 küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)-hücre tipi belirlenemeyen, 73 epidermoid karsinom, 29 adenokarsinom şeklinde idi. Masif plevra sıvısı ile başvuran 5 olgu dışlandığında kalan 220 olgunun 114’ünde kitle santral (%51.8), 106’sında ise periferik (%48.1) olarak belirlendi ve radyolojik olarak değerlendirildiğinde; olguların %56’sında tümör sağ akciğerde ve en çok bilateral üst loblarda olduğu tespit edildi. Radyolojik görünüm olarak hiler dolgunluk, konsolidasyon ve atelektazi KHAK’lerinde daha fazlaydı. 225 hastanın 206’sına tanı amaçlı FOB yapıldı. 54 olguda endobronşial patoloji görülmedi. 72 olguda endobronşial kitle lezyonu, 71 olguda mukozal-submukozal lezyonlar ve 26 olguda ise tek başına dış bası bulguları mevcuttu. Yapılan 206 FOB’un 121’inde tanısal materyal elde edildi. Toplam 112 hastaya TT‹A yapıldı ve 108 olguda tanı elde edildi. Plörezili olanların 6’sında plevra biyopsisi ve/veya sıvı sitolojisi malignite
açısından (+) idi. Bir olguda ise periferik LAP biyopsisi tek tanı yöntemiydi. Diğer yöntemler ile tanı konulamayan 5 olguda ise torakotomi ile sonuç elde edildi. 225 olgunun 62’si (%27.5) operabl olarak değerlendirildi. Sonuç: Sonuç olarak akciğer kanserlerinde ilk sırayı KHDAK (özellikle epidermoid) aldığı, cinsiyet ve sigaranın tümör histopatolojisinde etkili olduğu, radyolojik olarak incelendiğinde tüm akciğer kanserlerinin özellikle üst lobları tercih ettiği, KHAK’lerinin santral olduğu, bronkoskopik olarak endobronşiyal tümör bulgularının daha çok epidermoid karsinomda, mukozal-submukozal infiltrasyonun ise KHAK’inde görüldüğü, başta FOB ve TT‹A’nın en iyi sonuç alınan tanısal işlemler olduğu, tanı anında olguların 2/3’ten fazlasının inoperabilite kriterlerine sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, bronkoskopi, histopatoloji, tanı


Füsun Şahin, Gülseren Karapınar, Mesut Bayraktaroğlu, Didem Görgün, Pınar Yıldız. Evaluation of radiological, bronchoscopic and histopathological features of patients with primary lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 184-191

Corresponding Author: Füsun Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale