Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Electrophysiological Changes In Chronic Obstructive Pulmonary Djseases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 48-53

Electrophysiological Changes In Chronic Obstructive Pulmonary Djseases

Oya Kayacan1, Sumru Beder1, Gülhis Deda2, Demet Karnak1, Deniz Çetin1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Paresthesia due to peripheral neuropatny (FNH) is obseved in some patients with chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). Our aim was to study the existence of PNP and COPD and to evaluate the neurophysiological changes in these patients. Twenty-six patients with COPD were evaluated for demyelination via motor and sensorial nerve conduction velocities (MNCV and SNCV respectively) by using electroneurography (ENG). Visual and brain stem evoked potentials (VER and BAER respectively) of the patients were also recorded. Thirteen subjects sympotomatic for PNP were altocaded in Group 1 and 13 others who were asymptomatic for PNP in Group II. Two groups were comparable for age, smoking status duration of COPD, spirometric and blood gas results, and electrophsiological findings.
All patients but two in Group I and one in Group II had PNP (88.5%). Sensorial involvement in the upper and motor involvement in the lower extremities was prominent. SNCV of the median nerve and MNCV of the peroneal nerve of the study groups were significantly reduced when compared with age matched controls. The duration of COPD symptoms and MNCV of the peroneal nerve was negatively correlated. MNCV of the peroneal nerve of the study groups were significantly reduced when compared with age matched controls. The duration of COPD symptoms and MNCV of the peroneal nerve was negatively correlated. MNCV of the median nerve correlated with PaCO₂, and SNCV of the samenerve did so with pH value. There was a positive correlation between cigarette consumption and BAER wave III. Interpeak latency of BAER lll-V correlated well with PaCO₂, HCO₃and pH. Therefore, we conclude that smoking, COPD, hypercapnia and respiratory acidosis may cause not only PIMP, but also affect this portion of the brain.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, peripheral neuropathy, BAER


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) Elektrofizyolojik Değişiklikler

Oya Kayacan1, Sumru Beder1, Gülhis Deda2, Demet Karnak1, Deniz Çetin1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan olguların bir kısmında periferik nöropati (PNP) gelişmekte ve buna bağlı olarak ekstremitelerde uyuşma, karıncalanma gibi parestetik bulgular ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda PNP ile KOAH birlikteliği ve bu olgulardakî elektrofizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçladık.
KOAH'lı 26 olgunun motor ve sensoryal sinir ileti hızlan (MNCV ve SNCV) elektronörografi (ENG) ile ölçülerek bunlarda demiyelinizasyon olup olmadığı incelendi. Ayrıca olguların görsel ve beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri (VER ve BAER) kaydedildi. PNP semptomu bulunmayan 13 olgu Grup l'i, semptomlu 13 olgu ise Grup H'yi oluşturdu. İki grup arasında yaş, sigara içimi, KOAH'ın süresi, spirometrik değerler, kan gazı sonuçlan ve elektrofizyolojik bulgular açısından fark bulunmadı.
Grup Pden iki, Grup ll'den bir olgu dışında tüm olgularda PNP saptandı (%88.5). Üst ekstremitelerde sensoryal, alt ekstremitelerde ise motor tutulum daha belirgindi. Benzer yaştaki kontrollarla karşılaştırıldığında median sinirin sensoryal ileti hızı ve peroneal sinirin motor ileti hızı anlamlı şekilde yavaşlamıştı. KOAH semptomlarının süresi ile peroneal sinirin motor ileti hızı arasında negatif korelasyon saptandı. Median sinirin motor ileti hızı PaCOz ile sensoryal ileti hızı ise pH ile koreleydi. Sigara içimi ile BAER III dalgası arasında pozitif korelasyon saptandı. BAER IHA/ interpik latansı ile PaCO₂, HCO₃ve pH korele bulundu.
BAER III dalgası ve BAER lll-V interpik latansı beynin ponto-medüller bölümünü temsil ettiğinden, sigara içiminin, KOAH'ın, hiperkapni ve respiratuar asidozun yalnızca PNP yapmakla kalmayıp beynin bu bölümünü de etkilediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstüktif akciğer hastalığı, periferik nöropati, BAER


Oya Kayacan, Sumru Beder, Gülhis Deda, Demet Karnak, Deniz Çetin. Electrophysiological Changes In Chronic Obstructive Pulmonary Djseases. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 48-53

Corresponding Author: Oya Kayacan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale