Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Respiratory symptoms and pulmonary functions test results in glass - factory workers [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 87-92

Respiratory symptoms and pulmonary functions test results in glass - factory workers

Sevin Başer1, Sibel Özkurt1, Murat Hacıoğlu1, Beyza Akdağ2, Mehmet Zencir3, Fatma Evyapan Fişekçi1
1Department Of Pulmonary Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department Of Biostatistics, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department Of Public Health, Pamukkale University, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: To determine the prevalence of respiratory symptoms, lung function abnormalities and the prevalence of chronic bronchitis among glass factory workers who were exposed to silica-cyrstal. MATERIAL-METHOD: 37 female (23.4%) and 121 male (76.6%) total 158 workers (mean age SD: 27.65±8.64 years) employed in glass factory were studied. All of the workers filled a questionnaire for their respiratory symptoms. Their pulmonary function tests (PFT) were determined by a portable spirometry. Their respiratory symptoms and PFT results were compared with a control group who has similar age, sex, and smoking habit. RESULTS: The mean duration of employment of workers was 60.32±86.64 months. The workers had high prevalence of cough (19%), phlegm (23%), wheezing (25%) and dyspnea (16%) when compared to control group (p=0.052, p=0.002, p=0.0001, p=0.013, respectively). The workers had lower FEV1%, FVC%, PEF% ve FEF25-75% results compared to the control group (p=0.001, p=0.0001, p=0.0001, p=0.007, respectively). The prevalence of respiratory symptoms and PFT results were not significantly different between departments of the factory. A negative correlation was found between FEV1% and duration of employment (r=-0.214, p=0.007).
CONCLUSION: Increased respiratory symptoms and reduced PFT results were found amongst glass-factory workers. This population is under increased risk of occupational chronic bronchitis. Taking precautions for workers’ health, training workers against occupational diseases, and regular check ups will provide those workers’ well-being.

Keywords: glass worker, pulmonary function tests, respiratory symptoms, silica


Cam fabrikasi işçilerinde solunumsal yakinmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçlari

Sevin Başer1, Sibel Özkurt1, Murat Hacıoğlu1, Beyza Akdağ2, Mehmet Zencir3, Fatma Evyapan Fişekçi1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Cam fabrikası işçilerinde silika kristaline maruz kalma ile oluşan solunumsal semptomların ve mesleki kronik bronşit gelişiminin prevalansını ve solunum fonksiyonlarındaki değişiklikleri incelemeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Cam fabrikasında çalışan 37 bayan (%23.4), 121 erkek (%76.6) toplam 158 işçi (ortalama yaş SD: 27.65±8.64 yıl) çalışmaya alındı. İşçiler solunum sistemi semptomları açısından bir anket formu doldurdular. Tüm olguların solunum fonksiyon testleri (SFT) taşınabilir spirometri ile yapıldı. Solunumsal şikayetler ve olguların solunum fonksiyon testleri benzer yaş, cins ve sigara öyküsü olan kontrol grubu ile kıyaslandı. BULGULAR: İşçilerin ortalama çalışma süresi 60.32±86.64 ay idi. Fabrikada çalışan işçilerde %19 öksürük, %23 balgam, %25 hırıltı ve %16 dispne tespit ettik. Bu semptomlardan üçü kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (sırasıyla p=0.052, p=0.002, p=0.0001, p=0.013). Kontrol grubu ile kıyaslandığında fabrikada çalışan işçilerde FEV1%, FVC%, PEF% ve FEF25-75% değerleri anlamlı düzeyde düşük saptandı (sırasıyla p=0.001, p=0.0001, p=0.0001, p=0.007). Fabrikanın farklı bölümlerinde çalışan işçiler arasında solunumsal semptomların prevalansı ve SFT parametreleri anlamlı farklılık göstermedi. İşçilerde çalışma süreleri ile FEV1% değerleri arasında negatif bir korelasyon izlendi (r=-0.214, p=0.007). SONUÇ: Cam fabrikasında çalışan işçiler artmış solunumsal semptomlara ve düşük SFT değerlerine sahiptirler. Bu sektörde çalışan işçiler mesleki kronik bronşit riski altındadırlar. Bu iş kolunda işçi sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, çalışanlara mesleki hastalıklar konusunda eğitim verilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması uygun olur kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: cam işçisi, silika, solunum fonksiyon testleri, solunumsal yakınmalar


Sevin Başer, Sibel Özkurt, Murat Hacıoğlu, Beyza Akdağ, Mehmet Zencir, Fatma Evyapan Fişekçi. Respiratory symptoms and pulmonary functions test results in glass - factory workers. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 87-92

Corresponding Author: Sevin Başer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale