Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Second line chemotherapy with docetaxel in advanced non small lung cancer: retrospective analysis of 33 cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 81-86

Second line chemotherapy with docetaxel in advanced non small lung cancer: retrospective analysis of 33 cases

Meral Gülhan, Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Ebru Ünsal, Emel Akıncı, Nermin Çapan
Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Ankara

OBJECTIVE: In this study we aimed to investigate the cases with advanced non small lung cancer (NSCLC) who received docetaxel after platin based chemotherapy for response, toxicity, survival time and the factors effecting survival. MATERIAL-METHOD: The study comprised 33 patients (3 females and 30 males; mean age 55±9.16 years) who received at least 2 cures of secondline docetaxel (75mg/m2, 21 days). ECOG performance status was 0-1 in 25 (75%) cases whereas 8 (25%) cases had performance status ECOG 2. Seven (21.2%) cases were stage IIIB, 26 (78.8%) cases were stage IV and the mean cure was 4 (2-12). RESULTS: The objective response rate was 12.1% (4 cases), the mean time to progression was 7.14±6.22 months and the mean survival time was 10.34±1.56 months. After firstline chemoterapy time to progression longer than 3 months (p=0.035) and the performance status 0-1 (p=0.016) were determined as favorable factors for survival. Receiving paclitaxel in the first line treatment and age more than 65 years were not found effective on survival (p=0.88, p=0.84, respectively). Grade 3-4 neutropenia was found 18.8% (6 cases), febril neutropenia was 3% (1 case). Grade 3-4 anemia was 6% (2 cases), infection was 9% (3 cases). One case has died after the 3rd cure because of infection. CONCLUSION: Docetaxel was observed as a well tolerated single agent in the secondline chemotherapy and the survival results were found good despite of low response rate. High survival rates might be due to giving secondline chemotherapy to the choosen patients in our clinic.

Keywords: docetaxel, non small cell lung cancer, second line chemotherapy


İleri evre küçük hücreli dişi akciğer kanserinde dosetaksel ile ikinci basamak kemoterapi: 33 olgunun retrospektif analizi

Meral Gülhan, Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Ebru Ünsal, Emel Akıncı, Nermin Çapan
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde platin bazlı kemoterapi sonrası dosetaksel uygulanan ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) olguların yanıt, toksisite, sağ kalım ve sağ kalımı etkileyen faktörler yönünden araştırılması amaçlandı. GEREÇ-YÖNTEM: KHDAK tanısı ile platin bazlı kemoterapi almış, progresyon gelişmesi nedeni ile ikinci basamak tedavi amaçlı en az iki kür dosetaksel uygulanan 33 hasta (3 kadın, 30 erkek, ortalama yaş: 55±9.16) çalışmaya alındı. Tüm hastalara dosetaksel 75mg/m2, 21 günlük sikluslarla uygulanmıştı. Yirmibeş (%75) olgunun performansı ECOG 0-1, 8 (%25) olgunun performansı ECOG 2 idi. Yedi olgu (%21.2) evre IIIB, 26 (%78.8) olgu evre IV olup ortalama 4 (2-12) kür tedavi uygulanmıştı. BULGULAR: Objektif yanıt oranı %12.1 (4 olgu), progresyona kadar geçen süre 7.14±6.22 ay ve ortalama sağ kalım 10.34±1.56 ay olarak bulundu. Birinci basamak tedavi bitiminden progresyona kadar geçen sürenin 3 aydan uzun olması (p=0.035) ve performansın 0-1 olması (p=0.016) sağ kalımı olumlu etkileyen faktörler olarak saptandı. Birinci basamak tedavide paklitaksel almış olmanın ve 65 yaşından büyük olmanın sağ kalıma etkisi tesbit edilmedi (sırası ile p= 0.88, p=0.84). Grade 3-4 nötropeni %18.8 (6 olgu), febril nötropeni %3 (1 olgu), grade 3-4 anemi %6 (2 olgu), enfeksiyon %9 (3 olgu) oranında idi. Bir olgu (%3) 3. kürden sonra enfeksiyon nedeni ile kaybedilmişti. SONUÇ: İkinci basamak tedavide tek ajan dosetakselin iyi tolere edildiği, yanıt oranı düşük olmakla birlikte sağ kalım sonuçlarının iyi olduğu görüldü. Yüksek sağ kalım rakamları kliniğimizde seçilmiş hastalara ikinci basamak kemoterapi uygulanmasına bağlandı.

Anahtar Kelimeler: dosetaksel, ikinci basamak kemoterapi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri


Meral Gülhan, Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Ebru Ünsal, Emel Akıncı, Nermin Çapan. Second line chemotherapy with docetaxel in advanced non small lung cancer: retrospective analysis of 33 cases. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 81-86

Corresponding Author: Ebru Ünsal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale