Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical features in nonsmall cell lung cancer cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 75-80

Clinical features in nonsmall cell lung cancer cases

Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Hatice Kaya, Zafer Kartaloğlu
Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Pulmonary Medicine, İstanbul

OBJECTIVE: To describe the clinical, histological, and epidemiological characteristics of patients with nonsmall cell lung cancer in our hospital in last year. MATERIAL-METHOD: Patients that were diagnosed as nonsmall cell lung cancer (NSCLC) in our clinic between January 2005 and December 2005 were evaluated according to their demographic properties, radiological and bronchoscopic findings, diagnostic procedures and pathological grades. RESULTS: During this one year period 109 patients were diagnosed as NSCLC. There were 82 men (75.2%) and 27 women (24.8%). Mean age was 64.10±9.76 (38-83). 95 patients (87.15%) had history of 39.17±17.33 (5-90) pack-year smoking. Smoking rate were 91.46% in men, 74.07% in women. Pathological diagnoses of the cases included squamous cell carcinoma (51.4%), adenocarcinoma (36.7%), mixed type (10.1%) and undefined (1.8%). Squamous cell carcinoma was the most common type of lung cancer in men (54.87%). Among women, adenocarcinoma was the most common tumors of lung (55.55%). Among smoking patients squamous cell carcinoma was the leading type. Two of 8 patients who had passive smoking history were diagnosed with squamous cell carcinoma, other 6 patients were adenocancer. Radiological evaluation prompted that 82.14% of the squamous cell carcinoma, 62.50% of the adenocancer, lesions were centrally located. 19.26% of all sputum cytology showed malign cells. Endobronchial lesions were found in 61.50% (squamous cell carcinoma 66.07%, adenocancer 52.50%), and 71.55% were diagnosed after broncoscopic biopsy and lavage. Diagnostic materials were taken in 30 of 33 cases (90.90%) who underwent to TTNAB. 75 of the 109 patients (68,80%) were found stage III B and IV. Malign pleural effusion was found mostly with adenocarcinomas (27.50%).
CONCLUSION: Squamous cell carcinoma is still the most common type of lung cancer, and NSCLC are generally increasing among women as the smoking rates are increasing in this population.

Keywords: diagnostic tools, epidemiology, lung cancer, nonsmall cell lung cancer, smoking, staging


Küçük hücreli dişi akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Hatice Kaya, Zafer Kartaloğlu
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kliniğimizde tanı konulan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olgularının klinik, histolojik ve epidemiyolojik özelliklerini tanımlamak. GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimize Ocak-Aralık 2005 tarihleri arasında yatarak KHDAK tanısı almış olguların demografik özellikleri, radyolojik ve bronkoskopik bulguları, tanı yöntemleri değerlendirildi. BULGULAR: Bir yıllık süreçte 109 hastaya KHDAK tanısı konuldu. Olguların yaş ortalaması 64.10±9.76 yıl(38-83) olup 82’si erkek, 27’si kadındı. Olguların 95’inde (%87.15) 39.17±17.33 (5-90) paket-yıl sigara hikayesi vardı. Sigara içme oranı erkeklerde %91.46, kadınlarda %74.07 idi. Hücre tiplerinin dağılımı yassı hücreli akciğer karsinomu (YHAK) %51.4, adenokanser %36.7, kombine tip %10.1, hücre tipi tanımlanamayan ise %1.8 olarak saptandı. Erkeklerde en sık YHAK (%54.87) görülürken kadınlarda ise adenokanser (%55.55) ön plana çıkmaktaydı. Sigara içenlerde de YHAK ilk sıradaydı. Pasif sigara içimi hikayesi olan 8 olgunun 2’sinde YHAK, 6’sında adenokanser saptandı. YHAK %82.14’ü, adenokanserin ise %62.50 radyolojik olarak santral yerleşimliydi. Balgam sitolojisinde %19.26 oranında malign hücre gözlendi. Bronkoskopik incelemede olguların %61.50’sinde endobronşiyal kitle gözlendi. Bronş lavaj ve biyopsi ile olguların %71.55’inde malign hücre saptandı. TTİAB yapılan 33 olgunun 30’unda (%90.90) tanısal materyal elde edildi. TNM sınıflamasına göre değerlendirdiğimizde olguların %68.80’i Evre III B ve IV idi. Malign plevra sıvısı adenokanser olgularının %27.50’inde saptandı. SONUÇ: YHAK, akciğer kanserleri içerisinde en sık görüleni olma özelliğini korurken genel olarak KHDAK, muhtemelen sigara içiminin artmasına bağlı olarak kadınlarda artmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, epidemiyoloji, evreleme, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, sigara, tanı yöntemleri


Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Hatice Kaya, Zafer Kartaloğlu. Clinical features in nonsmall cell lung cancer cases. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(2): 75-80

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale