Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Penicillin Resistance In Streptococcus Pneumoniae In Isparta [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 66-71

Penicillin Resistance In Streptococcus Pneumoniae In Isparta

Ünal Şahin1, Mehmet Ünlü1, Mustafa Demirci2, Ahmet Akkaya1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Streptococci cause a wide range of infections in humans including pneumonia, endocarditis, meningitis, bacteremias, skin and soft tissue lesions. The first case reports of infection with penicillin-resistant pneumococci were made in Australia in 1967 and South Africa in 1977, respectively. Since this time the increasing emergence of penicillin-resistant strains of Streptococcus pneumoniae have created a serious therapeutic problem. We therefore initiated a prospective study to determine the penicillin resistance of clinical strains of S.Pneumoniae isolated in our laboratory. Sensitivity testing was done by disc diffusion method using oxacillin discs. Minimal inhibitory concentration (MIC) values were determined with penicillin by the use of E-test (AB Biodisc, Solna, Sweden). Between February 1997-December 1998, 23 strains of S.pneumoniae from the sputa of adult patients who had pneumonia were isolated. Five (21.7%) were intermediately resistant to penicillin (0.12-1 g/ml), 18 (78.3%) were penicillin-susceptible ( 0.06g/ml) strains. There was no highly penicillin-resistant strains in the study. The patients were treated with 2 x 800.000 U of i.m. procaine penicillin every 12 hr for ten days. There was no therapeutic failure. The results suggest that procaine penicillin may still be useful in the empirical therapy of pneumococcal pneumonia.

Keywords: Streptococcus pneumoniae, penicilin resistance, pneumonia


Isparta Yöresinde Streptococcus Pneumonıae Suslarında Penisilin Direnci

Ünal Şahin1, Mehmet Ünlü1, Mustafa Demirci2, Ahmet Akkaya1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Streptokoklar deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, bakteriyemi, menenjit, endokardit ve pnömoni gibi oldukça geniş bir hastalık grubunda etkili olmaktadır. Penisilin dirençli pnömokoklarla ilgili ilk olgu sunumları 1967'de Avustralya'dan ve 1977*de de Güney Afrika'dan bildirilmiştir. Bu tarihlerden itibaren penisilin dirençli kökenlerdeki artış sonraki yıllarda ciddi terapötik probleme neden olmuştur. Bundan dolayı laboratuvarımızda izole edilen S.pneumoniae kökenlerindeki penisilin direncini tayin etmek amacıyla bu prospektif çalışmayı planladık. Duyarlılık testi oxacillin diskleri kullanılarak disk difüzyon metoduyla yapıldı. Penisilin için minimal inhibisyon konsantrasyonu (MIK) değerleri E-testi (AB Biodisk, Solna, İsveç) yöntemiyle saptandı. Şubat 1997-Aralık 1998 tarihleri arasında 23 erişkin pnömonili hastanın balgamından S.pneumoniae kökenini izole ettik. Beş (%21.7) hastada orta derecede penisilin direnci (0.12-1 g/ml), 18 (%78.3) hastada ise penisiline duyarlı ( 0.06g/ml) kökenler tespit edildi. Hiçbir olguda yüksek düzeyde penisilin direnci saptanmadı. Hastaların hepsi 10 gün süreyle 2x800.000Ü prokain penisilin tedavisi aldı. Hiçbir olguda terapötik yetersizlik görülmedi ve bütün olgularda klinik ve radyolojik düzelme saptandı. Sonuç olarak, yöremizde pnömonili hastaların balgamından izole edilen pnömokok kökenlerine karşı %22 civarında orta derecede penisilin direnci saptanmıştır ve bunların hepsi de prokain penisilin tedavisine yanıt vermiştir. Bu sonuçlara göre, pnömokok pnömonilerinin ampirik tedavisinde prokain penisilin halen ilk tercih edilecek ilaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Stretococcus pneumoniae, penisillin direnci, pnömoni


Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Mustafa Demirci, Ahmet Akkaya. Penicillin Resistance In Streptococcus Pneumoniae In Isparta. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 66-71

Corresponding Author: Ünal Şahin


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale