Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Surgically treated pulmonary aspergillomas [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 107-112

Surgically treated pulmonary aspergillomas

Seyyit İbrahim DİNÇER1, Güven OLGAÇ1, Adalet DEMİR1, Nur ÜRER2, Aysun ÖLÇMEN1, Adnan SAYAR1, Atilla GÜRSES1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Klinikleri, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Aspergillus species are found to be the etiologic factor in some of the patients with hemoptysis who are surgically treated in thoracic surgery clinics. Aspergillus spores make up an opportunistic source of infection with the potential of seeding within necrotic remnants and forming colonies in the inner surfaces of many cavitary lesions of the lungs, especially in tuberculosis. This infection is known as pulmonary aspergilloma and its surgical treatment has some unique features. In this study, pulmonary aspergillomas which were treated surgically in our center were evaluated. Between January 1988 and June 2001, 31 cases of aspergilloma were operated in our clinic. Data were retrieved from the patients’ files. They were retrospectively reviewed according to their demographic and clinical features, diagnostic and treatment modalities, postoperative complications, mortality rates and results of long-term follow-up. Five female and 26 male patients with a mean age of 42.2 ±10.5 years (range: 17-60 years) were enrolled for the study. Underlying lung disease was tuberculosis in 26 (83.8%), bullous lung disease in 2 (6.5%), hydatid cyst in 2 (6.5%) and lung cancer in one (3.2%) of the patients. Aspergillus hyphea were isolated by direct microscopy of the sputum in 9, in the material obtained by fiberoptic bronchoscopy in 4, by transthoracic fine needle aspiration in 12 and by thoracotomy in 6 cases. Operative procedures were lobectomy in 22 (71%), pneumonectomy in 4 (13%), and wedge resection in 5 (16%) patients. Postoperative complications occurred in 6 (19.3%) patients. These were prolonged air leak and air space in 3, empyema and bronchopleural fistula in 2, and postoperative hemorrhage requiring re-thoracotomy in one patient. One patient (3.2%) died of respiratory failure following a right pneumonectomy. Another patient underwent completion pneumonectomy for recurrent episodes of hemoptysis 10 months after his first operation. Because of its serious and often life-threatening complications, pulmonary aspergilloma should be treated surgically, even in asymptomatic patients. Surgical treatment is very effective in preventing recurrent hemoptysis. In our series, the modality with the highest mortality and morbidity was pneumonectomy.

Keywords: Hemoptysis, pulmonary aspergilloma, surgical treatment


Cerrahi olarak tedavi edilmiş pulmoner aspergillomalar

Seyyit İbrahim DİNÇER1, Güven OLGAÇ1, Adalet DEMİR1, Nur ÜRER2, Aysun ÖLÇMEN1, Adnan SAYAR1, Atilla GÜRSES1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Klinikleri, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Hemoptizi nedeniyle göğüs cerrahisi kliniklerinde tedavi edilen hastaların bir kısmının etyolojisinde aspergillus suşları saptanır. Aspergillus sporları, tüberküloz başta olmak üzere, akciğerlerin çeşitli kavitelerinin iç yüzeylerinde ve nekroz kalıntılarının içinde filizlenenerek koloniler oluşturabilen, fırsatçı bir enfeksiyon etkenidir. Bu enfeksiyon pulmoner aspergilloma olarak bilinir ve cerrahi tedavisi bazı özellikler taşır. Bu çalışmada, merkezimizde cerrahi tedavi uygulanmış aspergilloma olgularının genel olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Merkezimizde Ocak 1988 ile Haziran 2001 tarihleri arasında aspergilloma nedeniyle 31 olguya cerrahi tedavi uygulandı. Tüm veriler hasta dosyalarından elde edildi. Olguların demografik ve klinik özellikleri, tanı ve tedavi yöntemleri, postoperatif komplikasyonları ve ölüm oranları ile uzun dönem izlem sonuçları geriye dönük değerlendirildi. Olguların 5' i kadın 26'sı erkek olup, ortalama yaş 42.2 ± 10.5 (17 - 60) idi. Altta yatan hastalık araştırıldığında, olguların 26' sında tüberküloz (%83.8) 2' sinde (%6.5) büllöz akciğer hastalığı, 2' sinde (%6.5) kist hidatik ve birinde (%3.2) akciğer karsinomu saptandı. Tanı yöntemi, preoperatif tanı konulan 25 (%81) olgudan 9' unda balgam mikroskopisi, 4'ünde fiberoptik bronkoskopi, 12' sinde ise transtorasik iğne aspirasyonu (TTİA) idi. Olguların 22' sine (%71) lobektomi , 4' üne (%13) pnömonektomi ve 5' ine (%16) "wedge" rezeksiyon uygulandı. Postoperatif dönemde, 3 ekspansiyon kusuru ile birlikte uzamış hava kaçağı, 2 bronkoplevral fistül ile birlikte ampiyem ve bir retorakotomi gerektiren kanama olmak üzere toplam 6 (%19.3) olgumuzda komplikasyon gelişti. Sağ pnömonektomi uygulanan bir olgumuz (%3.2) ise solunum yetmezliği ile kaybedildi. Uzun süreli izlemde, yalnızca bir olgumuza tekrarlayan hemoptizi nedeniyle 10 ay sonra tamamlayıcı pnömonektomi uygulandı. Pulmoner aspergilloma, yaşamı tehdit edici komplikasyonları nedeniyle, semptomsuz bile olsa cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Cerrahi tedavi tekrarlayan hemoptizileri önlemede oldukça etkilidir. Pnömonektomili olgular yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Aspergilloma, cerrahi tedavi, hemoptizi


Seyyit İbrahim DİNÇER, Güven OLGAÇ, Adalet DEMİR, Nur ÜRER, Aysun ÖLÇMEN, Adnan SAYAR, Atilla GÜRSES. Surgically treated pulmonary aspergillomas. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 107-112


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale