Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Influence Of Acute Cigarette Smoke On Bacterial Adherence [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 72-76

Influence Of Acute Cigarette Smoke On Bacterial Adherence

Yılmaz Bülbül, Tevfik Özlü
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

The increased bacterial adherence has been reported in cigarette smokers. But, it is not apparent whether enhanced bacterial adherence is due to acute effect of smoke or changes of structure and/or function of the epithelium associated with chronic smoking. The aim of this study was to investigate whether the bacterial adherence to buccal epithelial cells (BEC) is influenced from the acute exposure of cigarette smoke.
30 normal subjects, with a mean age of 24.9±3.64 years were selected for this study. The subjects were divided into two groups. S. pneumonia adherence was studied in the first half and E. coli adherence was studied in the second half. After washing and filtering BEC by a polycarbonate membrane filter, the suspensions including BEC (104 cells per ml) and bacteria (107 bacteria per ml) were prepared in phosphate buffered saline (PBS). Then, both smoke-treated BEC and bacteria, smoke-treated BEC with smoke-untreated bacteria and smoke-treated bacteria with smoke-untreated BEC were incubated in a shaking water bath. Smoke-untreated bacteria and BEC were used as control. After 1 hour incubation period, the number of adherent bacteria to epithelial cells were counted.
The average number of adherent bacteria to the epithelium in all smoke- treated suspensions was similar to control group for S. pneumonia ( 6.0± 0.92/cellvs. 8.2±1.7/cell, p: 0.2387) and for E. coli (17.7± 2.25/cell vs. 20.5 ± 4.1/cell, p: 0.5276). Each smoke-treated sample was also compared to control group alone and the results were insignificant. In contrary to previous studies, which showed increased bacterial adherence to epithelial ceils in chronic cigarette smokers, our findings suggest that acute exposure of bacterium and / or epithelium to smoke has no significant effect on the adherence of S. pneumonia and E. coli to BEC.

Keywords: Smoking, bacterial adherence, cigarette smoke


Akut Sigara Dumanı Maruziyetinin Bakteri Aderensine Etkisi

Yılmaz Bülbül, Tevfik Özlü
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

Sigaranın bakteriyel aderensi arttığı bilinmektedir. Ancak saptanan bu aderens artışının sigara dumanının akut etkisine mi, yoksa kronik sigara içimiyle ilişkili olarak epitel hücrelerinde oluşan olası yapısal ve/veya fonksiyonel değişikliklere mi bağlı olduğu açık değildir. Bu çalışma, akut sigara dumanı maruziyetinin bukkal epitel hücrelerine (BEH) bakteriyel aderensi etkileyip etkilemediğini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 20 erkek ve 10 kadın olmak üzere ortalama yaşları 24.9+3.64 olan toplam 30 kişi alındı. Donörler, S. pneumoniae ve E. coli aderensi çalışılmak üzere iki gruba ayrıldı. BEH, polikarbonat membran filtre üzerinde phosphate buffered salın (PBS) ile yıkanıp süzüldü ve ardından PBS içinde 104 hücre/ml ve yine PBS içinde 107 bakteri/ml içeren süspansiyonlar hazırlandı. Daha sonra, BEH ve bakteri sigaralı ortamda birlikte, sigaraya maruz kalmış BEH ile sigaraya maruz kalmamış bakteri ve sigaraya maruz kalmış bakteri ile sigaraya maruz kalmamış BEH shaker içinde inkübe edildi. Sigarasız ortamda her iki örneğin inkübasyonu ile de kontrol grubu oluşturuldu. 1 saatlik inkübasyon sonunda hücrelere yapışan bakteriler sayıldı.
Sigaraya maruz bırakılan tüm örneklerin ortalama bakteriyel aderensi, kontrol grubuna benzer bulundu. S. pneumoniae için sigaralı örneklerin aderensi 6.0± 0.92/hücre ve kontrol grubu aderensi 8.2±1 J/hücre (p: 0.2387) idi. Bu değerler E. colî için sırası ile (17.7±2.25 /hücre ve 20.5± 4.1/hücre (p: 0.5276) olarak bulundu. Sigaraya maruz bırakılan her bir örnek tek tek kontrol ile karşılaştırıldığında da arada fark olmadığı görüldü. Sonuçlarımız, daha önce kronik sigara içenlerde yapılan ve aderensin arttığını rapor eden çalışmaların aksine, akut sigara dumanının S. pneumoniae ve E. coli 'nin BEC'e aderensini etkilemediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, bakteriyel aderens, sigara dumanı


Yılmaz Bülbül, Tevfik Özlü. Influence Of Acute Cigarette Smoke On Bacterial Adherence. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 72-76

Corresponding Author: Tevfik Özlü


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale