Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 17 (3)
Volume: 17  Issue: 3 - December 2015
Hide Abstracts | << Back
COVER PAGES
1.Cover

Pages I - VIII

EDITORIALS
2.Editorial
Benan Çağlayan
Page IX

REVIEW ARTICLE
3.Medical Thoracoscopy at 105. Anniversary
Muzaffer Metintaş
doi: 10.5152/ejp.2015.47550  Pages 129 - 135
Medikal torakoskopi (MT), birçok klinikte olağan olarak uygulanan, diğer klinik, radyolojik, laboratuvar ve sitolojik tetkiklerle tanı konulamayan eksüda niteliğinde plevral sıvısı olan hastalarda etkinliği kanıtlanmış bir tanı yöntemidir. MT, genel olarak hafif sedasyon ve lokal anestezi altında, endoskopi odasında rijit torakoskop ile uygulanır; plevral aralığın doğrudan gözlenmesine ve görerek lezyon üzerinden biyopsi alınmasına imkan verir. Tanı duyarlılığı malign plevral patolojilerde %90-95, plevral tüberkülozda %100 civarındadır. Ayrıca MT, tanı amacıyla olduğu kadar tedavi amacıyla da kullanılabilir. MT, invazif bir işlem olmasına karşın komplikasyon oranı düşük, oldukça güvenilir bir tanı yöntemidir. Gerek MT’nin kullanım avantajları gerek önümüzdeki yıllarda mezotelyoma ve malign plevral patolojilerin görülme sıklığındaki artış, MT kullanımının göğüs hastalıkları kliniklerinde gittikçe yaygınlaşmasına neden olacaktır. MT, kullanımındaki artışa koşut olarak semirijit torakoskopi, florasan/otoflorasan torakoskopi, narrow-band imaging veya sıvısız hastalarda torakoskopi uygulamaları gibi yeni gelişmelere de sahip olacaktır.
Medical thoracoscopy (MT) for cases of exudative pleural effusion without a diagnosis by either clinical, radiological, laboratory or cytological investigation is performed as an established diagnostic method for the diagnosis of pleural diseases which has been performed routinely in many clinics. MT was done mainly with a rigid thoracoscope under mild sedation and local anesthesia in an endoscopy room with basic monitoring. It allows for the direct inspection of the pleural space and biopsies taken under direct vision. The diagnostic yield is in the order of 90–95% for malignant disease and can be as high as 100% for pleural tuberculosis. Additionally, MT can be performed for therapeutic as well as diagnostic purposes. Although MT remains an invasive procedure, complications are infrequently seen. Due to both the advantages of MT and the gradually increasing incidence of mesothelioma and malignant pleural disease, the use of MT for pleural effusions will be increasing in pulmonary clinics in coming years. Additionally MT will have some new developments; such as semirigid thoracoscopy, florescent or auto-florescent thoracoscopy, narrow-band imaging, thoracoscopy in patients without pleural effusion.

4.Percutaneous Tracheostomy in the Intensive Care Unit
Fatma Yıldırım, Yusuf Taha Güllü, Cengiz Bekir Demirel
doi: 10.5152/ejp.2014.27247  Pages 136 - 141
Perkütan trakeostomi (PT) son yıllarda yoğun bakımda uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda sıklıkla uygulanan bir prosedür haline gelmiştir. PT’nin ideal zamanlaması ve teknikleri önemli tartışma konuları olmuştur. Bu derlemede PT ile ilgili genel
konular (endikasyonlar, kontrendikasyonlar, zamanlama, hazırlık, teknikler, komplikasyonlar) ele alınmış ve özellikle tekniklerin karşılaştırılması ile ilgili literatürle gözden geçirilmiştir.
Percutaneous tracheostomy (PT) has become an oftenly used procedure in critically ill patients requiring prolonged mechanical ventilation in recent years. The ideal timing and techniques of PT have been topics of considerable debate. In this review, we address general issues regarding PT (indications, contraindications, timing, preparation, techniques, complications) and specifically review the literatures regarding the comparison of techniques.

RESEARCH
5.The Effects of Budesonid that Added to Tiotropium Therapy on Health Related Quality of Life, Exercise Capacity and Pulmonary Functions in COPD Patients
Bahar Arslan, Teyfik Turgut
doi: 10.5152/ejp.2015.21939  Pages 142 - 148
Amaç: Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda tiotropium tedavisine eklenen inhaler budesonidin yaşam kalitesi, egzersiz kapasitesi ve solunum fonksiyon testleri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Kırk KOAH’lı hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalar tiotropium inhaler kapsül 18 mcg 1 x 1, ikinci gruptaki hastalar ise da tiotropium inhaler kapsül 1 x 1 ve budesonide inhaler kapsül 400 mcg 2 x 1 kombinasyonu ile üç ay tedavi edildi. Hastaların hem başlangıç, hem de 3 ay sonraki solunum fonksiyon testi parametreleri, 6 dakika yürüme testi, vücut yağsız kütlesi, vücut kitle indeksi ve St. George Solunum Anketi (SGRQ) sonuçları kaydedildi ve birbirleri ile karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan her iki grup arasında tüm parametrelerde başlangıç değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı
Bulgular: Çalışmanın sonunda iki grup arasında solunum fonksiyon testleri açısından anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Yürüme mesafesinin Grup 2’de Grup 1’e göre anlamlı olarak (p=0,023) arttığı ve yineGrup 2’de Grup 1’e göre SGRQ anket skorlarında olumlu yönde anlamlı değişiklikler olduğu gözlendi (semptom skoru: p<0,001, aktivite
skoru: p=0,001, impakt skoru: p=0,003 ve total skor için: p<0,001).
Sonuç: Bu sonuçlar, KOAH’lı hastalarda tiotropium/budesonide kombi nasyonunun tek başına tiotropium inhalasyonuna göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesini olumlu yönde etkilediğini, ancak akciğer fonksiyonlarını iyileştirmede ek bir katkısının olmadığını göstermiştir.
Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of adding inhaled budesonide to the tiotropium treatment on the pulmonary function tests, health-related quality of life and exercise capacity of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Methods: Forty study subjects with COPD were randomized to two groups. The patients in the first group was treated with 1x1 18 mcg of Tiotropium and the patients in the second group was treated with the combination of tiotropium (18 mcg 1x1) and budesonide (400 mcg 2x1) for three months. Pulmonary function tests, six minute walk test, body mass index and Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) scores were recorded both at the beginning and 3 months later and the results at the begining and third month were compared with each other. There were no statistically significant difference in all basline parameters between the two groups.
Results: At the end of the study, no statistically significant differences were obtained between two groups in terms of pulmonary function tests (p>0.05). Significant improvements were observed on the parameters of walking distance (p=0.023) and SGRQ scores (symptom score: p<0.001, activity score: p=0.001, impact score: p=0.003 and total score: p<0.001) in Group 2 when compared with Group 1.
Conclusion: These results show that, in patients with COPD, tiotropium/budesonide combination is more effective than alone tiotropium inhalation in quality of life and exercise performance. But this combination is not more effective in improving lung functions.

6.The Efficacy of Supervised Home-based Pulmonary Rehabilitation in Patients with Chronic Respiratory Disorders
Ipek Candemir, Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Neşe Demir, Filiz Cennet Taşdemir, Nurcan Egesel, Fatma Şengül
doi: 10.5152/ejp.2015.21931  Pages 149 - 153
Amaç: Pulmoner rehabilitasyon (PR) programları; farklı organizasyonel yapılanma ve program içerikleri ile hastane veya evde uygulanabilir. Bu çalışmada evde direkt gözetimli multidisipliner PR programlarının kronik solunum sorunlu olgularda etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Eylül 2007-Mayıs 2012 tarihleri arasında merkezimize baş vuran kronik solunum sorunlu 40 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm olguların PR öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde, dispne algısı; Medical Research Council (MRC) dispne skalası, egzersiz kapasitesi; artan hızda mekik yürüme testi (AHMYT) ve endurans mekik yürüme testi (EMYT), sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi; St. George yaşam kalitesi anketi (SGRQ), psikososyal değerlendirmede ise hastane anksiyete depresyon skalası (HAD) kullanılarak yapılmıştır. Vücut kompozisyonu; biyoelektriksel impedans yöntemi ile değerlendirilmiştir. Hastalardan 10’u çeşitli nedenlerden dolayı evde PR programını tamamlayamamıştır.
Bulgular: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı olanların dispne algıları (p=0,026), egzersiz kapasitesi (p=0,001), yaşam kalitesi (p=0,001), vücut kompozisyonları (p=0,012), anksiyete depresyon skorunda (p=0,001) istatiksel anlamlı iyileşme sağlanmıştır. KOAH ve KOAH dışı tüm olgularda dispne algısı, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon skorunda elde edilen kazanımlar minimal klinik anlamlı düzeyin üzerinde bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada evde direkt gözetimli PR’nin seçilmiş ileri evre KOAH ve KOAH dışı akciğer hastalıklarında multidispliner ve deneyimli ekip yapısıyla uygulandığında etkin ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.
Objective: Pulmonary rehabilitation (PR) programs can be carried out in hospital or home basis with a different organizational aspect and program content. This study aimed to evaluate the efficacy of a multidisciplinary supervised home-based PR program in patients with chronic respiratory disorders.
Methods: Forty patients with chronic respiratory disorders who admitted to our center between September 2007 and May 2012 were enrolled. In all patients before and after PR, dyspnea was assessed with Medical Research Council (MRC) dyspnea scale, exercise capacity with Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) and Endurance Shuttle Walk Test (ESWT), health related quality of life with St. Geoerge Respiratory Questionnaire (SGRQ), psychosocial evaluation with hospital anxiety and depression scale (HAD), the body composition with bioelectrical impedance method. Ten patients did not complete home-based PR for various reasons.
Results: In patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), dyspnea sensation (p=0.026), exercise capacity (p=0.001), quality of life (p=0.001), body composition (p=0.012), anxiety and depression score (p=0.001) improvements were statistically significant. In all patients with COPD and non-COPD perception of dyspnea, exercise capacity, quality of life, anxiety and depression score improvements were above minimal clinically important differences.
Conclusion: In this study supervised home-based pulmonary rehabilitation has been shown as an effective and safe modality when applied by an experiencied and multidisciplinary team in selected severe COPD or non-COPD patients.

7.Does the Finding of Small Airway Obstruction in Pulmonary Function Tests Effect End-Expiratory Carbonmonoxide Level?
Banu Musaffa Salepci, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Esma Coşkun, Nesrin Kıral, Benan Çağlayan, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan
doi: 10.5152/ejp.2015.76476  Pages 154 - 158
Amaç: Sigara bırakmayı değerlendirmek için kullanılan ekspiryum havasındaki karbonmonoksit (ekshale CO) düzeyini pek çok faktör etkilemektedir. Çalışmamızda küçük havayolunda obstrüksiyon (KHYO) varlığının ekshale CO düzeyine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Çalışmaya 2014 Nisan-Aralık tarihleri arasında sigara bırakma polikliniğine başvuran olgular dahil edildi. İlk başvuru tarihinde tüm olguların sigara içme öyküleri son 12 saat içinde en son ne zaman ve kaç adet sigara içtikleri sorgulandı. Tüm hastalara solunum fonksiyon testi (SFT) yapıldı, ekshale CO düzeyleri ölçüldü. CO düzeyi ile etkili faktörler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Pearson Korelasyon Analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 167 olgunun yaş ortalaması 38,7±12,7,112’si (%67,1) erkek, 55’i (%32,9) kadındı. Ortalama içilen sigara miktarı 23,3±16,4 paket-yıl, ekshale CO düzeyi 14,1±6,9 ppm, %FEF25-75 düzeyi 77,2±28,2 bulundu. Son 12 saat içinde en son içilen sigara ortalama 1,5±1,8 saat önce, içilen sigara adedi 7,2±5,0 bulundu. Elli yedi olguda (%34,1) SFT’de KHYO mevcuttu. Korelasyon analizi sonucunda ölçülen CO düzeyi ile sigara içme miktarı ve son 12 saatte içilen sigara adedi arasında pozitif yönde korelasyon (sırasıyla p=0,03, r=0,228; p=0,000, r=0,511) son içilen sigara ile test arasındaki süre ile negatif yönde korelasyon (p=0,023, r=-0,176) tespit edildi. SFT’de KHYO varlığı ve %FEF25-75 düzeyi ile CO düzeyi arasında korelasyon tespit edilmedi (p>0,05).
Sonuç: Sigara içenlerde ekspiryum havasında ölçülen CO düzeyi, hastanın toplam sigara içme miktarı, son 12 saatte içilen sigara adedi ve en son içilen saat ile yakından ilişkilidir. Küçük havayollarında obstrüksiyon olması ekshale CO’yu etkilememektedir
Objective: End-expiratory CO level, which is used to test smoking cessation is known to be effected by many factors. We aimed to evaluate effect of small airway obstruction (SAO) on end-expiratory CO levels.
Methods: The study population consisted of cases who applied to smoking cessation clinic between April-December 2014. The duration of smoking (pack-years), pulmonary function tests (PFT) and end-expiratory carbonmonoxide (CO) were noted at first visit. The cases were questioned for last time of smoking and amount of cigarettes they smoked within past 12 hours. Pearson correlation test was used to determine factors effecting CO levels.
Results: Mean age of 167 cases -112 male (67.1%), 55 female (32.9%) was 38.7±12.7 years. Mean duration of smoking was 23.3±16.4 pack-years, mean CO level was 14.1±6.9 ppm, mean FEF25-75% was 77.2±28.2. Mean period elapsed after last cigarette was 1.5±1.8 hours, mean number of cigarettes smoked within past 12 hours was 7.2±5.0. SAO was found in 50 cases (34.1%). Correlation analyses revealed that CO levels were correlated positively to duration of smoking and amount of cigarettes they smoked within past 12 hours (p=0.03, r=0.228; p=0.000, r=0.511, respectively) and negatively to the last time of smoking (p=0.023, r=0.176). SAO and in PFT was not correlated to CO level (p>0.05).
Conclusion: End-expiratory CO level is closely related to duration of smoking, number of cigarettes smoked within past 12 hours and period elapsed after last cigarette. Presence of SAO does not seem to effect CO levels.

8.Pulmonary Sclerosing Hemangioma (Pneumocytoma): An Analysis of 8 Cases
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Ayşe Ersev, Levent Alpay, Ayçim Şen, Pınar Atagün Güney, Adnan Yılmaz
doi: 10.5152/ejp.2015.39974  Pages 159 - 162
Amaç: Pulmoner sklerozan hemanjiomlu olguların klinik ve radyolojik bulgularını, tedavi yöntemlerini ve takip sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2006-Nisan 2014 tarihleri arasında tanı koyulan pulmoner sklerozan hemenjiomlu 8 olguyu geriye doğru olarak değerlendirdik.
Bulgular: Çalışma 4 kadın ve 4 erken hastayı kapsıyordu. Tanı sırasında hastaların yaşı 23-79 yıl arasında (ortalama 56.1 yıl) değişiyordu. İki hasta yakınmasızdı. Yakınmalı 6 hasta arasında en sık yakınma hemoptizi idi. Radyolojik bulgu 7 hastada soliter nodül veya kitle idi. Diğer hastada bilateral akciğer alanlarında multipl kitle ve nodüller saptandı. Tümör 7 olguda parankimal, 1 olguda endobronşiyal lokalizasyon gösteriyordu. Parankimal lokalizasyonlu 7 hasta cerrahi tedavi altında idi. Wedge rezeksiyon en sık cerrahi yöntemdi. Sklerozan hemanjiom tanısı 7 olguda cerrahi, 1 olguda bronkoskopi ile elde edildi. En yaygın histolojik patern solid tipti. 2-76 ay arasında değişen takip süresi boyunca cerrahi tedavi uygulanan hastalar nüks olmaksızın mükemmel bir prognoza sahipti. Multipl lezyona sahip hasta tanıdan 1 ay sonra öldü.
Sonuçlar: Akciğerin sklerozan hemanjiomu nadir bir tümördür. Cerrahi rezeksiyon genellikle hem tanı hem de tedavi için gerekir. Hastalar, cerrahi tedavi sonrası nüks olmaksızın mükemmel bir prognoza sahiptirler.
Objective: We aimed to evaluate clinical manifestations, radiological findings, treatment, and outcomes of pulmonary sclerosing hemangioma (SH).
Methods: We retrospectively reviewed eight cases of pulmonary sclerosing hemangioma diagnosed at our institution from January 2006 to April 2014. Their demografic findings, symptoms, radiological appearences, diagnostic methods, treatments and surveys were recorded.
Results: There were four female and four male patients. The age at the time of diagnosis ranged from 23 to 79 years, with a mean age of 56.1 years. Two patients were asymptomatic. Among six symptomatic patients, hemoptysis was the most frequent symptom. The radiological feature was a solitary nodule or mass in seven cases. In the remaining case, there were multiple distinct masses and nodules in bilateral lung fields. The tumor involved lung parenchyma in seven cases and endobronchially located in the remaining patient. Seven patients with parenchymal location underwent surgery. Wedge resection was the most common surgical procedure. Diagnosis of SH was established by surgical biopsy in seven cases and by bronchoscopic biopsy in one case. The most common histological pattern was solid pattern. During the follow-up ranging from 2 months to 76 months, seven cases who underwent surgery had an excellent prognosis with no evidence of recurrence. The patient with multiple lesions died one month after diagnosis.
Conclusion: SH of the lung is a rare tumor. Surgical resection usually requires for both diagnosis and treatment of this tumor. The patients had excellent prognosis with no evidence of recurrence following surgery.

9.Noninvasive Mechanical Ventilation Knowledge Level of the Nurses: A Questionnaire Survey in a Tertiary Care Training and Research Hospital
Merve Tarhan, Özcan Hançer, Fulya Polat, Songül Akbaş Gökduman, Levent Dalar
doi: 10.5152/ejp.2015.14633  Pages 163 - 170
Amaç: Gerekli ekipmanların doğru kullanılması başarılı bir noninvazif mekanik ventilasyon (NIMV) uygulamasının anahtarıdır. Eğitimli sağlık personeli uygulamanın önemli unsurlarından biridir. Bu noktadan hareketle çalışma, üçüncü basamak bir göğüs hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin NIMV hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.
Yöntemler: Çalışma Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 147 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen 36 soruluk anket formu kullanıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin %40,8’i NIMV hakkında daha önce eğitim almıştı. Buna karşın %24,5’i NIMV uygulamasını kendi kendine öğrenmişti. En az oranda doğru cevaplanan soru oronazal maskenin dezavantajlarıydı (%26,5). En fazla doğru cevaplanan ifade “Kaçak olmaması için yüz maskeleri hastanın yüzüne boşluk kalmayacak şekilde oturtulmalı ve burun köküne baskı yapmaması için uygun bantlanmalıdır” ifadesiydi (%78,9). Kadın ve lisansüstü mezun olan hemşirelerin NIMV sorularından aldıkları toplam puan yüksek olup istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).
Sonuç: Etkili NIMV uygulaması için eğitimli personel şarttır. NIMV uygulamasında etkin rol alan hemşireler, bu konuda temel eğitim almalıdır. Eğitim programı, tedavinin nasıl başlanacağı, endikasyonlar, takipten kimin sorumlu olacağı ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkça konu etmelidir. Bu eğitim teorik bilginin yanında klinik deneyim sürecini de içermelidir.
Objective: The correct use of necessary equipment is the key for a successful noninvasive mechanical ventilation (NIMV) practice. Trained health care personnel are important part of the practice. The current study was conducted to that end, with the aim of determining the level of knowledge about NIMV of nurses working in a training and research hospital as descriptive.
Methods: The study was conducted with 147 nurses who are working at Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital in İstanbul. Questionnaire form of 36 questions prepared by investigators was used to collect data. For the analysis of the results, numerical, percentages, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used.’
Results: 40.8% nurses had received training about NIMV. By contrast, 24.5% stated that they had learned NIMV practices on their own. The lowest rate (26.5%) of correct answered question was “disadvantages of oronasal mask”. The most answered statement as true was “Face masks should be established to the patient’s face with no gaps for prevention of leaks and the mask should be worn not to pressure on nasal bridge” (78.9%). Female and postgraduate nurses‘ total scores obtained from NIMV questions were higher than others and were statistically significant (p<0.05).
Conclusion: The effective NIMV practices requires trained personnel. Nurses who have active role in NIMV practices should receive basic training in this topic. How will be started treatment, indications, who will be responsible for follow-up and points to take into consideration are mentioned clearly in the training program. This training programme should include processing of clinical experience as well as theoretical information.

10.Costs of the Patients Hospitalized with Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a University Hospital
Fatma Yıldırım, Murat Türk, Can Öztürk
doi: 10.5152/ejp.2015.74936  Pages 171 - 175
Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Akut alevlenme KOAH’lı hastaların hastaneye yatışlarının başlıca nedenidir ve KOAH ilişkili sağlık harcamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, KOAH akut alevlenme ile yatırılan hastaların 3. basamak üniversite hastanesinde maliyetini belirlemek amaçlandı.
Yöntemler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne 1 Eylül 2013-1 Eylül 2014 tarihleri arasında KOAH atak nedeniyle yatırılan hastaların maliyet verileri bilgi işlem bölümünden alınarak değerlendirildi. Hastaların tetkik, tedavi hizmetleri, yatak, ilaç ve sarf malzeme ücretleri ayrı ayrı kaydedildi.
Bulgular: On iki aylık süre içerisinde Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne toplam 790 hasta yatırılarak tetkik ve tedavi edildi. Bu hastaların 181’inin (%23,0) yatış nedeni KOAH, 99’unun (%12,5) yatış nedeni ise KOAH akut alevlenme idi. Medyan yaşları 70 (64-77) olan 99 hastanın 77’si (%77,8) erkek, 22’si (%22,2) kadın idi. Kırk dokuz (%49,5) hasta acil servisten, 50 (%50,5) hasta poliklinikten yatırıldı. Hastaların yatış süresi medyan 8 (6-13) gün idi. Doksan bir (%91,9) hasta tedavi sonrası servisten taburcu edilirken, 8 (%8,1) hasta solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı, bu hastaların 7’si (%7,4) servise devredilirken, 2 (%2,1) hasta eksitus oldu. Hasta başına düşen total maliyet medyan 1.064 TL (726-1.866 TL) idi, bu maliyetin en önemli kısmını %36 ile ilaç ücretleri oluşturuyordu. Antibiyotik kullanımının olduğu grupta toplam maliyet antibiyotik kullanılmayan gruba göre daha fazlaydı (medyan 1.162’a karşı 643 p=0,001). Hastaların maliyetleri üzerine komorbidite varlığı, hipoksemi varlığı ve noninvazif mekanik ventilasyon kullanımının bir etkisi saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: KOAH akut alevlenme, Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne yatırılan hastalarda önemli bir ekonomik yük ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.
Objective: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), although a preventable and treatable disease continues to be a major health problem. Acute exacerbations of COPD is a major cause of hospitalization of patients and it constitutes a significant portion of COPD-related health care costs. In this study, we aimed to determine the cost of patients hospitalized with acute exacerbations of COPD in a university hospital.
Methods: Data of the patients that were hospitalized due to COPD exacerbation between 1 September 2013-1 September 2014 in Hospital of Gazi University Medical Faculty were retrospectively analyzed. Cost data were gathered from data processing department. Costs were identified for drugs, laboratory tests, bed costs and other materials.
Results: A total of 790 patients were hospitalized during twelve months. Among these patients 181 (23.0%) patients had COPD and 99 (12.5%) were hospitalized due to acute exacerbation of COPD. Of these 99 patients 77 (77.8%) were male and 22 (22.2%) were female. Forty-nine (49.5%) patients were hospitalized from the emergency department, 50 (50.5%) patients were from the outpatient clinic. The median age was 70 (64-77) years old and median length of hospital stay was 8 (6-13) days. Ninety-one (91.9%) of them were discharged from the service. Eight (8.1%) patients were transfered to the intensive care unit (ICU) due to respiratory failure, and 7 of these patients (7.4%) hospitalized back to the service after treatment at ICU, 2 (2.1%) patients died. The median cost per patient was 1.064 (726-1.866) Turkish Lira (TL). Drug costs accounted the largest portion (36.0%) of the median cost, followed by bed cost (26.0%). Two (2.1%) of patients died in hospital. Although the number of patients without antibiotic usage is less (17.2% vs 82.8%); the median cost per patient in the antibiotic using group was higher than that were without antibiotic using (median 643 vs 1.162 TL p=0.001). Presence of a comorbidity, hypoxemia, noninvasive mechanical ventilation (NIMV) requirement were existing factors that didn’t increase the cost of patients (p>0.05). Only the use of antibiotics was detected as independent factors that increase the total cost (95% CI 0.487 to 12.984, p=0.030).
Conclusion: Acute exacerbation of COPD continues to be an important cause of mortality and economic burden in the hospitalized COPD patients in pulmonary clinics.

CASE REPORT
11.Salmonella Enteritidis Empyema Preceding the Diagnosis of Non-Hodgkin’s Lymphoma and Subsequent Contralateral Chylothorax Treated with Radiolabeled Rituximab
Syed Ali, Muhammad Redzwan S Rashid Ali, Gary Yun Chor Lee
doi: 10.5152/ejp.2015.99609  Pages 176 - 178
Salmonella enfeksiyonu sık görülür, ancak plevra tutulumu nadir olarak rapor edilmektedir. Salmonella enteritidis ile plevra ampiyemi olan sadece yedi olgu bildirilmiştir; tümü önceden mevcut altta yatan immünosüpresyon veya malignite ile ilişkiliydi. Biz, sağlıklı görünen bir erkekte S. enteritidis ampiyemi olgusu rapor etmekteyiz. İleri takip ve gözlemde, sonunda hasta non-Hodgkin lenfoma ve kontralateral rekürren şilotoraks ile geldi. İkincisi, daha önce literatürde bu amaç için hiç tanımlanmamış olan radyoaktif işaretli rituksimab ile başarıyla kontrol altına alındı.
Salmonella infection is common, but pleural involvement has rarely been reported. Only seven cases of Salmonella enteritidis pleural empyema have been reported; all had an associated preexisting underlying immunosuppresion or malignancy. We report the case of an apparently healthy man who developed S. enteritidis empyema. On further follow-up and surveillance, he eventually presented with non-Hodgkin’s lymphoma and a contralateral recurrent chylothorax. The latter was successfully controlled with radiolabeled rituximab, which has never been described for the above purpose in literature before.

12.Churg–Strauss Syndrome Presenting with Endobronchial Masses
Veli Çetinsu
doi: 10.5152/ejp.2015.69188  Pages 179 - 181
Churg strausse sendromu astım, alerjik rinit, kan ve dokuda eozinofilik infiltrasyon ve akciğerlerde geçici infiltrasyonlarla seyreden, nedeni bilinmeyen bir durumdur. Sıklıkla 3-4 dekatta görülür ve insidansı 2.4/1,000,000 civarındadır. Hastaneye başvuruda nodüler akciğer infiltrasyonları, kaviter infiltrasyon, buzlu cam görünümü ve alveolar opasite bulunur. Ancak, endobronşiyal kitle şeklinde görülmesi beklenmeyen bir durumdur. Beş yıldır astım nedeniyle tedavi gören 45 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Son takip vizitinde, akciğer filminde sağ hilusta kitle görülmesi üzerine fiberoptik bronkoskopi yapıldı. Biyopsi materyelinin patolojik incelenmesi, Churg Strauss sendromunu doğruladı. Bronşiyal kitle, Churg-Strauss sendromunun beklenmeyen bir geliş şeklidir ve pulmoner malignitelerle ayırıcı tanısında patolojik inceleme gereklidir.
Churg–Strauss syndrome is a condition with unknown etiology and asthma, allergic rhinitis, eosinophilic infiltration of blood and tissues, and transient infiltration of the lungs. It occurs mostly in the 3rd–4th decades of life with an incidence of 2.4/1000000. Presentation frequently involves nodular lung infiltrations, infiltrations with cavity, ground-glass appearance, and alveolar opacity. However, endobronchial mass is an unexpected presentation. In the current case report, we present a 45-year-old male patient who was receiving asthma therapy for 5 years. In the last follow-up visit, we identified a mass in the right hilum on X-ray radiography and performed fiberoptic bronchoscopy. Pathologic examination of biopsy material verified the diagnosis of Churg–Strauss syndrome. Bronchial mass is an unexpected presentation of Churg–Strauss syndrome and pathologic examination is essential to distinguish it from pulmonary malignancies.

IMAGES IN CARDIOTHORACIC MEDICINE
13.Niemann-Pick Disease Presented with Cystic Lung Involvement
Coşkun Doğan
doi: 10.5152/ejp.2015.93063  Pages 182 - 183
................
...........

LETTER TO EDITOR
14.A Different Clinical Type of OSAS: REM Related OSAS
Banu Musaffa Salepci
doi: 10.5152/ejp.2015.44227  Pages 184 - 185
Abstract | Full Text PDF 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale