Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 1999
Hide Abstracts | << Back
RESEARCH
1.Clinical and Social Features of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu, Ahmet İlvan, Erdoğan Kunter, Kamil Cerrahoğlu, Tezer Haznedaroğlu
Pages 3 - 6
Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarımızın sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Çalışmaya 33 kadın, 64 erkek toplam 97 KOAH'lı hasta alındı. Bu hastaların özelliklerini belirlemeye yönelik 20 sorudan oluşan değerlendirme formları doktor tarafından dolduruldu. Olgularımızın sigara içimi, eğitim, ekonomik durum, yaşam ortamı, ilaç kullanımı, evdeki sağlık kolaylıkları (oksijen tüpü ve/veya nebülizatör cihazı) ve hastaneye başvuruları değerlendirildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 65,4 ± 9,6 yıl ve sigara içme oranı %23,7 idi. Olgularımızın tümünün sağlık güvencesine sahip olduğunu, %81,4'nün orta eğitim veya üniversite mezunu, % 77,4'ünün aylık gelirinin 100 milyon'un üzerinde olduğunu saptadık. Olgularımızın %79,4'ü düzenli olarak ilaç kullanıyordu. Sağlık kolaylıkları değerlendirildiğinde, %44,3'ünün evinde nebülizatör cihazı, %11,3'ünde oksijen tüpü ve %5,2'sinde oksijen konsantratörü bulunuyordu. Hastalarımızın %55,7'sinin bir yıl içinde 1-5 defa göğüs hastalıkları polikliniğine baş vurduğu, %38,1'inin 1-4 kez acil servise başvurduğu anlaşılmaktadır. Olgularımızın hastanede yatış süreleri ortalama 21,91 ± 3,8 gün ve 20 günden daha uzun süre yatan hastaların oranı %36,4 olarak bulundu.Sonuç olarak, KOAH'lı hastalarımızın sosyo-ekonomik durumlarının çok kötü olmadığını, çoğunluğunun düzenli ilaç kullandığını, ancak bir kısmının halen sigara içtikleri ve evlerinde yeteri kadar sağlık kolaylığına sahip olmadıklarını belirledik.
We aimed to obtain descriptive data about patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in this study. We evaluated descriptive data (smoking habits, education, economic status, living condition, using regular medications, etc.), and hospital admissions of by 97 patients (33 female, 64 male) with COPD means of a standard evaluation form that includes 20 questions. The mean age was 65,4 ± 9,6 years, smokers ratio was 23,7%. Education level was high school or university in 81,4% of the patients, and 77,4% of the patients had an income of more than 100 million TL/month. Most of the cases (79,4%) take medicine regularly. Of these, 44,3% of patient had nebulizator, 11,3% used domiciliar oxygen and 5,2% oxygen concentrator. The number of hospital routine admission of 55,7% is 1-5 per year and the number of emergency admission of 38,1% is 1-4 times per year. The mean hospitalization time 21,91 ± 3,8 days and 36,4% of cases is received hospital treatment more than 20 days. In conclusion, we determined that our patients hadnOt been very bad socia-economic status and took their medicine regularly, but some of them smoke still and they had inadequately medical equipment.

2.Efficacy and Safety of Ciprofloxacin In The Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis
Osman Nuri Hatipoğlu, Sevin Kırdar, Atila Akkoçlu, Nedim Çakır, Celal Karlıkaya, Eyüp Sabri Uçan
Pages 7 - 10
Kronik bronşit akut eksaserbasyonlu hastaların tedavisinde siprofloksasinin etkinliği ve güvenilirliği karşılaştırmalı olmayan bir çalışmada değerlendirildi. Hastalara 10 gün boyunca 500 mg siprofloksasin tablet günde iki kez uygulandı. Siprofloksasinin klinik güvenilirliği çalışmaya alınan 59 hastanın 44'ünde, etkinliği ise 42'sinde değerlendirildi. Moraxella catarrhalis, Klebsiella türleri, Haemophilus influenzae ve Pseudomonas aeruginosa saptanan en yaygın patojenlerdi. Klinik başarı oranı %95 (40/42), bakteriyolojik kür oranı %86 (13/15) olarak bulundu. Siprofloksasin oldukça iyi tolere edildi. Hastaların beşinde (%11) yan etki gözlendi ve bunların ikisinde (%4) tedavinin kesilmesine neden oldu. Siprofloksasin kronik bronşit akut eksaserbasyonlu olguların tedavisinde oldukça etkili ve güvenilir bulunmuştur.
The efficacy and safety of ciprofloxacin in treating patients with acute exacerbations of chronic bronchitis was assessed in a noncomparative study. Patients received ciprofloxacin 500 mg bid for 10 days. The efficacy and safety of ciprofloxacin was evaluated in 42 and 44 of 59 patients enrolled the study, respectively. Moraxella catarrhalis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae and Pseudomonas aeruginosa were predominant pathogens. The clinical success and bacteriologic cure rate was 95% (40/42) and 86% (13/15), respectively. Ciprofloxacin was well tolerated. Adverse effects were seen in five patients (11%), causing treatment to be discontinued in two (4%). Ciprofloxacin was highly effective and well tolerated in the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis.

3.Bronchoconstruction Caused By Lipidperoxidation Due To Sulfur Dioxide Exposure In Workers Involved Apricot
Zeki Yıldırım, Hatice Canan Hasanoğlu, Nurhan Köksal, Münire Gökırmak, Nihayet Mehmet, Ahmet Çiğılı
Pages 11 - 16
Kükürt dioksit (SO₂) inhalasyonu serbest radikaller oluşturarak hücresel lipid peroksidasyonuna neden olabilir. Kuru kayısı elde etmek için yapılan kayısı kükürtlemesi sırasında yüksek konsantrasyonda SO₂gazı açığa çıkar ve bu işte çalışanlar mesleksel olarak SO₂'e maruz kalırlar. Literatürde mesleki SO₂maruziyetin superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), katalaz enzimleri ve bir lipid peroksidasyon ürünü olan malonydialdehyde (MDA) seviyelerine etkisini gösteren çalışma bildirilmemiştir. Bu çalışmada kayısı kükürtleme işinde çalışan 40 işçide, SO₂maruziyetinin solunum fonksiyon testleri (SFT) ve SOD, GPX, katalaz ve MDA aktivitesi üzerine etkisi araştırıldı ve enzim aktiveteleri 20 kişiden oluşan kontrol grubunun sonuçlarıyla karşılaştırıldı. SO₂maruziyetini takiben antioksidan enzim aktiviteleri, kayısı işçilerinde kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. SOD; 2.2 ±0.1 U/L karşın 3.2 ±0.1 U/L, GPX; 0.6 ±0.1 U/L karşın 1.0 ± 0.1 U/L ve katalaz; 107.6 ± 4.3 U/L karşın 152.6 ± 4.2 U/L (p< 0.001). MDA aktivitesi ise işçilerde kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek bulundu (4.1 ± 0.2 nM karşın 1.9 ± 0.1 nM) (p< 0.001). S02 maruziyeti sonrasında, FVC, FEV1, FEF25-75% değerlerinde anlamlı azalma görüldü (p< 0.001), azalma miktarı sırasıyla; 0.22 ± 0.4 L, 0.44 ± 0.3 L ve 0.9 ± 0.82. Bu sonuçlar kayısı işçilerinde mesleksel SO₂maruziyetinin hava yollarında hücresel lipid peroksidasyonuna neden olarak bronkokonstriksiyona yol açtığını düşündürmektedir.
Sulfur dioxide (SO₂) could generate free radicals and.therefore it might cause cellular lipid peroxidation. Occupational exposure to higher concentrations of SO₂emerges during the processes of apricot sulfurization to obtain dried apricot in the city of Malatya. There is no report regarding the effect of occupational SO₂exposure on the levels of the superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase GPX, catalase enzymes and malonydialdehyde (MDA). In this study, we evaluated the effect of SO₂exposure on the SOD, GPX, catalase and MDA activities and on the pulmonary function tests in 40"workers involved in apricot sulfurization" (WIS) and also SOD, GPX, catalase and MDA activities were compared with 20 control subjects. We found that the activities of SOD (2.2 ± 0.1 U/L vs. 3.2'± 0.1 U/L), GPX (0.6 ± 0.1 U/L vs. 1.0 ± 0.1 U/L) and catalase (107.6 ± 4.3 U/L vs. 152.6 ± 4.2 U/L) in the WISs were significantly lower (p<0.001) than controls whereas the MDA activity (4.1 ± 0.2 nM vs. 1,9 ±0.1 nM) was higher in the WIS than controls (p<0.001). After the SO₂exposure, forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1) and forced midexpiratory flow rate (FEF25-75%) were significantly decreased 0.22 ± 0.4 L, 0.44 ± 0.3 L, and 0.9 ± 0.82 L/sec respectively (p<0.001). These results showed that occupational SO₂exposure enhanced cellular lipid peroxidation in the airway and lead bronchoconstruction in the WIS.

4.The Efficacy Of Endobronchial Needle Aspiration and Forceps Biopsy In The Diagnosis of Endobronchial Lung Tumors
Ufuk Yılmaz, Gülay Utkaner, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu Dinç, Nur Yücel, Ünver Kamalı
Pages 17 - REVIEWER LIST
Endobronşial tümörlerin üzeri beyazımsı veya grimsi bir materyal ile örtülü olabilir ve bu olgularda FB sadece nekrozu gösterebilir ya da materyal yeterli olmayabilir. Ayrıca, pembe renkli ya da damardan zengin endobronşial tümörlerde, forseps biyopsi (FB) ciddi kanamalara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, fiberoptik bronkoskopi ile tetkik edilen bu tip endobronşial akciğer tümörlerinin tanısında, FB ve EBİA tanı verimliliğini karşılaştırmaktır. Bu çalışma prospektif olarak İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesinde yapıldı ve çalışmaya hastanede yatan 82 erkek hasta dahil edildi.. Uygunluk kriterleri: 1-Yüksek kanama riskli, görülebilir endobronşial tümörlü hastalar (grup 1= 39 hasta ) 2-Üzeri beyazımsı veya grimsi materyal ile örtülü, görülebilir endobronşial tümörlü olgular (grup 2 = 43 hasta). Grup 1'de EBİA ve FB'nin tanı verimlilikler sırasıyla %85 ve %79 olarak bulundu (p>0.05). Grup 2'de EBİA ve FB'nin tanı verimlilikleri sırasıyla %83 ve %68'di (p>0.05). Grup 1 'de iki tanı yöntemi arasında ciddi kanama komplikasyonu yönünden fark vardı ( EBİA %0,FB%15.8) (p< 0.05).
Sonuç olarak, yüksek kanama riskine sahip endobronşial tümörlerde EBİA ve FB aynı tanı verimliliğine sahiptir ancak EBİA FB'den daha az ciddi kanamaya neden olur. Bu nedenle, EBİA FB'ye tercih edilebilir. Üzeri beyazımsı veya grimsi materyal ile örtülü endobronşial tümörlerde, EBİA FB'den daha yüksek tanı verimliliğine sahiptir ancak bu istatistiki olarak anlamlı değildir. EBİA ve FB 'nin kombinasyonu bronkoskopinin tekrar edilmesini önleyebilir.
Endobronchial tumors may be covered with whitish or greyish material and FB may reveal only necrotic slough or material may not be enough. Besides, FB can cause significant bleeding from endobronchial tumors which are rich in vascular bed and pink in colour. The aim of this study is to compare the diagnostic yield of FB and EBNA in those types of endobronchial lung tumors examined by fiberoptic bronchoscopy. This study prospectively carried out in izmir Chest Disease and Surgery Training Hospital, and 82 male in-patients were included in the sutdy. Eligibility criterias were: 1) Patients with visible endobronchial tumor with high risk of bleeding (group 1 = 39 patients) 2) Patients with visible endobronchial tumor covered with whitish or greyish material (group 2 = 43 patients) In group 1, diagnostic yields of EBNA and FB were found to be 85% and 79%.respectively (p> 0.05). In group 2, diagnostic yields of EBNA and FB were 83% and 68%, respectively (p>0.05). There was difference between two diagnostic methods on the significant bleeding complication in group 1 (EBNA 0% versus FB 15.8%) (p< 0.05). In conclusion, in endobronchial tumors which has high risk in bleeding, EBNAand FB has equal diagnostic yield but EBNA causes less bleeding than FB. That's why, EBNA can prefer to FB. In endobronchial tumors which was covered with whitish or greyish material, EBNA has higher diagnostic yield than FB but it is not statistically significant. The combination of EBNA and FB can prevent to repeat of the bronchoscopy.

5.100 Sarcoidosis Patients: Clinical Features, Diagnosis And Prognosis
Muammer Bilir, Sevtap Sipahi, Tülin Çağatay, Halil Yanardağı, Ali Mert, Sabriye Demirci, Tuncer Karayel
Pages 22 - 29
Sarkoidozun klinik özellikleri ve radyolojik evrelerinin dağılımı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Çalışmamızda kliniğimizde izlenen 100 sarkoidoz olgusunun (72 kadın, 28 erkek, ortalama yaş: 40, yaş aralığı: 15-66) kliniği, tanısı ve prognozu geriye dönük olarak değerlendirildi. Sarkoidoz tanısı; klinik, radyolojik ve histopatolojik (nonkazeöz granülom) uygunluğa göre konuldu. Tüm olgulara bronkoalveolar lavaj (BAL) ve transbronşiyal biyopsi yapıldı. Olgularımızın klinik ve iaboratuvar bulguları; öksürük (%24), dispne (%21), eritema nodozum (%20), artralji (%20), deri bulgusu (%15), ateş (%8), ronkus ve ral (%16), lenfadenomegali (LAM) (%15), hepatomegali (%15), splenomegali (%10),üveit (%10), Löfgren sendromu (%10), anemi (%17), lenfopeni (%46), sedimentasyon yüksekliği (%50), transaminaz ve alkali fosfataz yüksekliği (%7), kalsiyum yüksekliği (%2) ve anjiotensin- konverting enzim yüksekliği (%50;8/16) idi. Tüberkülin deri testi pozitifliği oranı %17 bulundu. Olguların %64'ünde evre I, %28'inde evre II ve %5'inde evre lll'e uyan radyolojik bulgular saptandı. Bir olguda izole sağ paratrakeal genişleme görüldü. Akciğer grafisi normal olan 2 olguda intratorasik LAM toraks BT ile belirlendi. Hastaların 36'sinda BAL sıvısında lenfosit alt grupları "flowcytometry" ile çalışıldı ve CD4+/CD8+ lenfosit oranı yaklaşık olarak 4.5/1 olarak bulundu. Biopsi örneklerinde granülomlara;akciğerde %70 (70/100), mediasten lenf düğümünde %100 (22/22), deride %100 (20/20), periferik ienf bezinde %100 (9/9), karaciğerde %54 (20/37) ve kemik iliğinde %7 (3/43) oranında rastlanıldı. Evre Pdeki olguların %87'si (34/39) ortalama 10 ay içinde spontan geriledi. Evre I Pdeki olguların %85'i (17/20) steroid (prednizolon) ile geriledi. Olgulardan biri tanıdan 1 yıl sonra över kanserinden, diğeri ise 5 yıl sonra akciğer kanserinden kaybedildi.
The clinical features and the distrubition of the radiologic stages of sarcoidosis varies according to the geographic regions. The diagnosis, clinical course and prognosis of 100 sarcoidosis patients followed by our clinic (72 females, 28 males; mean age 40 years; the range of age 15-66) were evaluated respectively. Sarcoidosis was diagnosed based on clinical, radiological and histopathological (non-caseating granulomas) findings. In all patients transbronchial biopsy specimens and bronchoalveolar lavage (BAL) fluid were obtained. The clinical and laboratory findings of our patients were as following: cough (24 %), dyspnea (21 %), erythema nodosum (20 %), arthralgia (20 %), skin involvement (15 %), fever (8 %), ronchi (16 %), lymphadenomegaly (LAM) (15 %), hepatomegaly (15 %), splenomegaly (10 %), uveitis (10 %), Lofgren's syndrome (10 %), anemia (17 %), lymphopenia (46%), high erythrocyte sedimentation rate (50 %), increased transaminase and alkaline phosphatase levels (7 %), hypercalcemia (2 %) and increased angiotensin-converting enzyme levels (8/16; 50 %). In 17% of the cases tuberculine skin test was positive. The distribution of the radiological stages were as following: in 64 % of patients stage I, 28 % of patients stage II and 5 % of patients stage III. In one case, isolated paratracheal enlargement was noted. In two cases with normal chest x-rays, intrathoracic LAM was diagnosed through computerized tomography examination of the thorax. In 36 of 100 sarcoidosis patients, lymphocyte subpopulation with flowcytometry in BAL fluid was studied and CD4+/CD8+ lymphocyte ratio was found aproximately 4.5/1. 70% (70/100) of lung biopsy specimens, 100% (22/22) of mediastinal lympy node biopsy specimens, 100% (20/20) of skin biopsy specimens, 100% (9/9) of peripheral lymph node biopsy specimens, 54% (20/37) of liver biopsy specimens, 7% (7/43) of bone marrow specimens reveaJed granulomas. 87% (34/39) of patients in radiological stage I showed spontaneous remission within 10 months after the diagnosis, whereas 85% (17/20) of patients in radiological stage II showed remission following steroid (prednisolone) treatment. One of the patients died from ovary cancer one year later after the diagnosis, an another patient died from lung cancer at five year following the diagnosis.

6.Diagnostic Value Of pH, PCO₂,PO₂And HCO₃Levels Of Pleural Effusions In Discriminating Of Exudates Fromtransudates
Berna Kömürcüoğlu, Semra Bilaçeroğlu, Emel Çelikten, Dilek Kalenci, Kunter Perim
Pages 30 - 35
Plevral sıvı [pH, PCO₂, PO₂ve HCO₃] düzeylerinin, eksuda - transuda ayrımındaki değerini belirlemek için, 109 plevral sivili olguda, plevral sıvı ve eş zamanlı arteriyel kan örnekleri: 1.(pH, PCO₂...), 2-Light kriterleri, 3.plevral sıvı/kan kolesterol oranına göre incelenmiş, plevral sıvılar bu üç metoda göre, eksuda-transuda olarak sınıflanmıştır. Eksuda-transuda ayrımı, kesin klinik tanılarla doğrulanmıştır [57 (%52) eksuda, 52 (%48) transuda]. Transuda'larda PO₂,pH,HCO₃ daha yüksek, PCO₂daha düşük bulunmuştur (p<0.01). Transuda'larda kan-plevral sıvı (pH,pC02...)' lan arasındaki fark önemsizken (p>0.05), eksuda'larda önemlidir (p<0.05). Eksuda'yı belirlemedeki doğruluk oranları: Light kriterleri: %94, Kolesterol: % 90, (pH, PCO₂...): % 88'dir (güvenilirlik intervalleri sırasıyla: 90.5-98.7; 87.1- 93.3; 84.4-91.6) (p>0.05, Z Distribüsyon testi). Sonuç olarak, kan ve plevral sıvı (pH, PCO₂...)'nın birlikte değerlendirilmesi, eksuda-transuda ayırımında etkin ve güvenilir bulunmuştur.
To determine the value of pleural effusion pH, PCO₂, PO₂and HCO₃levels (pH.PCO₂...) in differentiating exudates and transudates, samples of concurrently obtained pleural effusion and arterial blood were examined in 109 cases of pleural effusion by 1) (pH, PCO₂...). 2) Light's criteria, and 3)Pleural effusion/blood cholesterol ratio. The pleural effusions were classified as transudates or exudates according to these three methods. The differentiation of an exudate and transudate was corroborated by the unequivocal clinical diagnosis [ 57( 52%) exudates, 52(48%)transudates]. PO₂, pH,and HCO₃levels were found to be higher, and PCO2 level lower in transudates (p< 0.01). The differences between blood- PE ( pH,PCO₂...) levels were not significant in transudates (p>0.05) while they were significant in exudates(p<0.05). The accuracy rates in determining an exudate are: 94% in Light's criteria, 90% in cholesterol, and 88% in (pH.PCO₂..) methods (confidence intervals: 90.5-98.7,87.1-93.3,84.4-91.6, respectively) (p>0.05, Z Distribution test). In conclusion, the assessment of blood and pleural effusion (pH, PCO₂...) levels together has been found to be efficient and reliable in differentiation of exudates and transudates.

REVIEW ARTICLE
7.İlaç Araştırmaları, Etik Kurallar Ve Yasal Düzenlemeler
Lütfiye Eroğlu
Pages 36 - 41
Abstract | Full Text PDF 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale