Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 5 (1)
Volume: 5  Issue: 1 - January 2003
Hide Abstracts | << Back
1.The comparison of acute phase reactants in asthma and COPD
Uğur GÖNLÜGÜR, Ertürk ERDİNÇ, Münevver ERDİNÇ
Pages 5 - 9
Bronşiyal astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) havayollarının en bilinen enşamatuar hastalıklarındandır. Bronşiyal astma eozinofilik enşamasyon ile karakterize iken KOAH olan olgularda nötrofilik enşamasyon ön plandadır. Bu lokalize enşamatuar süreçlerin sistemik bazı yansımaları olabilir. Biz bu çalışmada havayolu enşamasyonunun olası bir belirteci olarak akut faz reaktanlarına baktık. Akut faz reaksiyonundaki olası farklılıkların daha belirgin olabilmesi için astımda atak dönemi KOAH 'da ise stabil dönem tercih edildi. Laboratuar tetkiklerinde C-reaktif protein, C3, C4, transferrin, seruloplazmin, fibrinojen, albümin, globulin düzeyleri, eritrosit çökme hızı ve protein elektroforezine bakıldı. İncelenen biyokimyasal testler içinde tüm parametrelerde astımlı olgularla KOAH 'lı olgular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Biz obstrüktif havayolu hastalıklarında akut faz reaktanlarının sınırlı bir faydası olduğunu düşünüyoruz.
Bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are common inflammatory diseases of the airways. Bronchial asthma is characterised with eosinophilic inflammation; whereas, neutrophilic inflammation is prominent in patients with COPD. These localized processes may develop some systemic effects. In this study we investigated acute phase reactants as the possible markers of airway inflammation. Acute exacerbation period of asthma and stable state of COPD were preferred to detect the manifest difference in acute phase reaction. Laboratory investigations of C-reactive protein, C3, C4, transferrin, ceruloplasmin, fibrinogen, albumin, globulin levels, erythrocyte sedimentation rate and protein electrophoresis were performed. The parameters of the biochemical tests showed no statistically significant difference between the asthmatic and the COPD patients. We consider that acute phase reactants have limited value in the evaluation of obstructive airway diseases.

2.The respiratory muscle activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Nermin KARATURAN YELMEN, Gülderen ŞAHİN, Bilun GEMİCİOĞLU, Sema UMUT, Nurhayat YILDIRIM
Pages 10 - 14
Çalışmamızda yaş ortalaması (63.5±10.93) yıl olan 20 KOAH'lı hastada ve yaş ortalaması (39.0±8.25) yıl olan, sigara içmeyen tam sağlıklı 7 kişide istirahat durumunda solunum yardımcı kaslarının aktivitelerini araştırdık. Solunum yardımcı kaslarının aktivasyonunu incelemek için; hasta ve kontrol gruplarında, inspirasyon yardımcı kası sternocleidomastoid ve ekspirasyon yardımcı kası externus obliquus'tan yüzeyel elektrodlar aracılığı ile Grass 7 Poligrafta EMG kayıtları yapıldı. KOAH'lı hastalarda, sternocleidomastoid ve externus obliquus kaslarının (Student's t testi) aktivasyon süreleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak uzun (p<0.001, p<0.001), gevşeme süreleri anlamlı olarak kısa (p<0.001, p<0.001) bulundu. Sonuç olarak bulgularımız, KOAH'lı hastalarda oluşan solunum yetmezliğini engellemek ve pompa faaliyetine katkıda bulunmak amacı ile solunum yardımcı kaslarının aktivitelerinin arttığını göstermektedir.
In this study we investigated the activity of the accessory respiratory muscles in 20 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) aged 63.5± 10.93 and 7 voluntary non-smoking healthy adults aged 39.0±8.25. To determine the activation of the accessory respiratory muscles in COPD and the control group, the electromyograms from the sternocleidomastoid and the externus obliques were recorded on the Grass Model-7 Polygraph using surface electrodes.The activation periods of the sternocleidomastoid and the externus obliques muscles were found significantly longer (p<0.001), and the relaxation periods significantly shorter in patients with COPD compared to the control group (p<0.001). The results of this study suggest that the activity of the accessory respiratory muscles in patients with COPD increase to be able to prevent respiratory failure.

3.The diagnostic value of the rinse fluid in lung cancer
Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Ufuk YILMAZ, Enver YALNIZ, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Mukadder TİRYAKİ
Pages 15 - 19
Akciğer kanserlerinin tanısı için transtorasik iğne aspirasyonu, bronkoskopik iğne aspirasyonu ve fırçalama gibi işlemlerden hücresel döküntülerin sitolojik incelemelerinin yararlı olduğu gösterilmiştir.Bu çalışmanın amacı;endobronşiyal görülebilir lezyonu olan akciğer kanseri şüpheli olgularda bronşiyal biyopsi çalkantı suyunun tanısal değeri,bu işlemin bronşiyal forseps biyopsi ve lavaj mayinin tanı değerine olan katkısının araştırılmasıdır. Çalışmaya klinik ve radyolojik olarak akciğer kanseri şüphesi taşıyan 82 olgu alındı.Forseps biyopsi, çalkantı suyu sitolojisi veya bronş aspirasyon sitoloji sonuçları akciğer kanseri olan 70 olgu çalışmaya dahil edildi.Forseps biyopsi (FB) 61 (%87.1) olguda , çalkantı suyu (ÇS) 41 (%58.5) olguda , bronş aspirasyonu (BA) 30 (%42.8) olguda malignite tanısının konmasını sağladı.Tek başına forseps biyopsinin tanı duyarlılığı %87.1 bulunurken bu yönteme çalkantı suyu sitolojisinin eklenmesi duyarlılığı %90.0'a (p>0.05) , çalkantı suyu ile birlikte bronş aspirasyon sitolojisinin eklenmesi %94.2'ye (p>0.05) yükseltti. Sonuç olarak; santral malign tümörlerin tanısına katkısı az olan bu yöntemin hastaya ek bir komplikasyon riski getirmemesi,zaman harcamasına yol açmaması,ucuz bir yöntem olması nedeniyle sitospin ile muamele edilerek ileri çalışmaların yapılması önerilebilir.
Transthoracic needle aspiration, bronchoscopic needle aspiration and brushing like diagnostic procedures were reported to be useful in the diagnosis of the lung cancer. The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of the bronchial biopsy rinse fluid in patients with endobronchial lesions and its contribution to the diagnostic value of forceps biopsy and the bronchial lavage fluid. 82 cases, clinically and radiologically suspected for lung cancer were recruited . 70 patients with diagnosis of lung cancer using forceps biopsy, rinse fluid or bronchial aspiration cytology were included in the study. Forceps biopsy, rinse fluid cytology and bronchial aspiration cytology provided the diagnosis of lung cancer in 60( 87.1%), 41(58.5%) and 30(42.8%) of the patients respectively.The diagnostic sensitivities of forceps biopsy alone; forceps biopsy and rinse fluid cytology; forceps biopsy, rinse fluid cytology and bronchial aspiration were 87.1%, 90.0% and 94.2% respectively. In conclusion, rinse fluid investigation contributes little to the diagnosis of centrally localized lung cancer.However, its complication risk, time consumption and cost being low suggest that future studies of rinse fluid processed with cytopin should be developed.

4.The coexistence of COPD in patients with lung cancer
Aykut ÇİLLİ, Tülay ÖZDEMİR, Ömer ÖZBULAK, Arzu YAKIŞAN, Candan ÖĞÜŞ
Pages 20 - 24
Akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sık olarak görülen iki hastalıktır. Komorbidite, hem tedavi seçiminde hem de yaşam süresi açısından önemli olabilir. Bu çalışmanın amacı, akciğer kanserli hastalarda KOAH prevalansını araştırmak ve bunun morfoloji, evre, tedavi ve prognoz ile olan ilişkisini değerlendirmektir. 1998-2000 yılları arasında akciğer tanısı alan 225 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 204'ü (%90.6) erkek, 21'i (%9.4) kadın idi. Çalışmaya alınan hastaların 53'ünde (%23.5) KOAH saptandı. Diğer komorbid hastalıklar sırasıyla, kardiyovasküler hastalıklar (%11.5), hipertansiyon (%5.7) ve diabetes mellitüs (%1.3) idi. KOAH'ı olan hastalarda ve KOAH'ı olmayan hastalarda en sık görülen histolojik tümör tipleri skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli akciğer karsinomu idi. KOAH'lı olgularda akciğer kanseri büyük hava yollarında gelişme eğiliminde idi (p<0.05). Her iki grup arasında hastalık evresi açısından bir farklılık saptanmadı. KOAH'lı grupta ortalama yaşam süresi 14.9 ay iken, KOAH'ı olmayan grupta 15.2 ay idi (p=0.461). Sonuç olarak, akciğer kanserli hastalarda KOAH prevalansı normal popülasyonda görülenden daha fazladır. KOAH'lı olgularda akciğer kanseri büyük hava yollarında gelişme eğilimindedir. Buna rağmen, histolojik tip, hastalık evresi ve uygulanan tedavi açısından bir farklılık bulunmamaktadır.
Both lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are common disorders in the population. Co-morbidity may become an important factor in both the choice of treatment and survival. The aim of this study was to investigate the prevalence of COPD in patients with lung cancer and its association with morphology, stage, treatment and prognosis. 225 patients with lung cancer between ages 27 and 81 were examined over the years 1998-2000. 204(90.6%)of the patients were male and 21(9.4%) were female. The most common concomitant disease was COPD (23.5%), followed by cardiovascular diseases (11.5%),hypertension (5.7%) and diabetes mellitus (1.3%).The most frequent lung cancer types histologically were squamous cell and small cell carcinoma in patients with and without COPD. Lung cancer was prone to develop in the major airways of the COPD patients (p<0.05). There was no significant difference between the two groups regarding the stages of the lung cancer. The median survival time was 14.9 months and 15.2 months in patients with and without COPD respectively, (p=0.461). We conclude that COPD is more prevalent in patients with lung cancer than in the general population and lung cancer tends to develop in the major airways of the patient with COPD. On the other hand, no significant difference was obtained in the patients with and without COPD regarding the histological type, stage of the disease and the treatment modality

5.The frequency of calcific pleural plaque in Yukaribogaz villagers
Sibel ÖZKURT, Göksel KITER, Sevin BAŞER, Seren ARPAZ, Murat HACIOĞLU, Fatma FİŞEKCİ, Uğur KÖKTÜRK, H. Arif ÇIMRIN
Pages 25 - 29
Göğüs Hastalıkları Kliniğimize müracaat eden bayan hastada bilateral kalsifik plevral plakların (KPP) görülmesi üzerine yaşadığı Tavas-Yukarıboğaz köyünde plevra-pulmoner hastalık ve çevresel fibröz mineral sıklığını araştırmayı amaçladık. Köyde yaşayanlardan 10 yaş ve üzerinde olanlar çalışmaya alındı. Demografik özellikler, solunumsal yakınmaları sorgulayan anket uygulandı ve olguların mikrofilmleri temin edildi. Çalışmaya 139 kişi katıldı, bunlardan 21'i çocuk (%15), 118'i erişkin (%85) idi. 64 (%54) kadın, 54 (%46) erkek erişkinde yaş ortalaması 57.21±15.85 yıldı. Olguların özgeçmişlerinde; tüberküloz, KOAH ve atopi oranları sırasıyla %3.6, %4.3 ve %7.9 olarak tespit edildi. Soygeçmişlerinde; olguların %22.3'ünün akciğer kanser öyküsü vardı ve bu nedenle erkek ebeveyn ölümü %10.1 oranındaydı. Olgularda öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve parmak çomaklaşması sırasıyla %25, %15, %32, %25 ve %3.5 olarak bulundu. Olguların köyde yaşadıkları süre ortalama 43.46±18.71 yıldı. Radyogramı elde edilebilen 107 olgunun grafileri ILO sınışamasına göre değerlendirildiğinde; sekiz olguda (%7.5) KPP saptandı. Bu olguların yaş ortalamaları (70.37±6.13 yıl), normal grafiye sahip olanlarınkinden (36.90±18.20 yıl) anlamlı derecede daha büyüktü (p<0.001). KPP saptanma oranı açısından, kadın-erkek cinsiyetleri arasında fark bulunmadı (6/59 karşı 2/48; p=0.29). Köyden alınan toprak ve taş örneklerinin mineralojik analizinde dolomit, kalsit, feldispat, kuvars, klorit ve montmorillonit içerdiği saptandı. Verilerimiz çevresel fibröz mineral maruziyetinin Yukarıboğaz köyü için de geçerli olduğunu düşündürmektedir. Dolomitin KPP'ye neden olabileceği ile ilgili araştırmaların yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
Upon detection of bilateral pleural plaques (CPP) in a female patient evaluated in the outpatient clinic of our Chest Diseases Department, we planned to investigate the prevalence of pleuropulmonary disease and the presence of fibrous mineral in Yukarıboğaz Village where our patient resided in. The villagers older than 10 years of age were enrolled in the study. Questionnaires were administered and descriptive statistics pertaining to demographic characteristics and respiratory symptoms were obtained. Chest microfilms were provided. 139 villagers, 21 ( 15%) children and 118 (85%) adults were recruited in the study. Of the adults 64 (54%) were female and 54 (46%) were male, the mean age being 57.21±15.85 years. The personal medical history of the villagers revealed tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease(COPD) and atopy with the frequencies of 3.6%, 4.3%, and 7.9% respectively. Their family history showed 22.3%of them having cancers and the rate of male parent death being 10.1%. The frequencies of cough, sputum expectoration, dyspnea, wheezing and finger clubbing were 25%, 15%,32%,25% and 3.5% respectively. The mean time of years the villagers resided n the village was 43.46± 18.71 years. When chest microfilms of the 107 villagers were evaluated according to the ILO classification, CPP was detected in 8(7.5%), their mean age being 70.37±76.13. The cases with CPP were significantly older than those without CPP, (p<0.001). There was no significant difference between female and male genders regarding the rate of CPP detection.The minerologic analysis of soil and stone taken from the village showed dolomite, calcite, feldspat, quartz, chlorite and montmorillinite. Our data validates that Yukarıboğaz village is exposed to enviromental fibrous material therefore further studies investigating the relationship between dolomite and CPP development should be planned.

6.Evaluation of the standart of living and the diagnostic course of the patients with smear positive tuberculosis
Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Elif KÖSE, Bekir KESER, Özlem YAZICIOĞLU, Taha T. BEKÇİ, Turhan KARAGÖZ
Pages 30 - 36
Bu çalışmada yayma pozitif akciğer tüberkülozu (TB) hastalarının yaşam koşulları ve tanı sürecini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.Ocak-Mart 2001 tarihleri arasında kliniğimize yatan ve yayma pozitif bulunan ardışık 59 hasta (45 erkek,14 kadın) çalışmaya alındı.Ev içi ve işyeri yaşam koşulları,toplumsal özellikler ve tanı süreci ile ilgili sorular içeren bir anket uygulandı.Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.Ortalama yaş 40.5±14.87 idi ve kadınların yaş ortalaması erkeklerden daha düşük bulundu.Çoğunluğu ilkokul mezunu olan hastaların %23'ü gecekondu tipi bir evde oturmakta;hane nüfusu 1-9 arasında değişmekte idi.Aile içi indeks olgu oranı %15 bulundu ve kadın hastalarda bu oran erkeklerden anlamlı derecede yüksekti (%35'e karşılık %8).Hanede kişi başına düşen alan indeks olgu varlığında ortalama 17.80±8.77 m2 ,yokluğunda ise 25.5±12.7 m2 bulundu (p=0.06).Çalışan 38 hastanın 25'i kapalı alanda;16'sı toplumla ilişkili işlerde (şöför,berber,garson…vs) çalışmaktaydı.Semptom başlangıcından tanıya kadar geçen süre ortalama 121.35±98.5 gün;hasta gecikmesi 87.5 gün ve total hekim gecikmesi ortalama 27.5 gün bulundu.Başlangıç semptomları içinde hemoptizi bulunması veya daha sonra semptomlara eklenmesi halinde ve indeks olgu varlığında hastaya ait gecikmenin kısaldığı izlendi.Erkek hastalarda ve ileri yaşlarda ise hasta gecikmesinin anlamlı derecede uzadığı saptandı.Hekime ait gecikme süresi ise kliniğimize yatmadan önce başvurulan hekim ve/veya sağlık kuruluşu sayısı ile pozitif bir korelasyon göstermekteydi.Sonuç olarak;yayma pozitif olguların yaşam koşulları ve toplumsal durumları, bu olgularda erken tanı ve tedavinin önemini bir kez daha göstermektedir.Bu bağlamda tanısal gecikmenin kabul edilemez boyutta olduğunu düşünüyoruz.
The aim of this study is to investigate the factors effecting the standard of living and the diagnostic course of patients with smear positive tuberculosis.59 (45 male, 14 female) consecutive smear positive patients hospitalized in our clinic between January and March 2001 were enrolled in the study.A questionnaire was administered and descriptive data pertaining to home and work standarts, social demographics, and the diagnostic course of the disease were obtained.. The results were statistically analyzed.The mean age of the patients was 40.5±14.87 .The mean age of the women was less than the mens’. Most of the patients were graduated from primary school. 2.3% were living in shanty houses and the population of the household was between 1-9. The index ratio in the families was 15% and was significantly higher in women than in men( 35% versus 8%). The mean area capita in the house was 17.80±8.77 m2 in the presence of the index case and 25.5±12.7 m2 in its absence , (p=0.06). Of the working 38 patients, 25 had jobs in a closed area and 16 were occupied in community service (driver, barber, waitress,etc.,).The mean time from the beginning of the symptoms to the diagnosis was 121.35±98.5 days. The delay in diagnosis related to the patient and the physician was 87.5 days and 27.5 days respectively.If the initial symptom was hemoptysis and there was an index case, the patient delay was significantly shorter.With the male and elderly patients , the delay was significantly longer.The physician’s delay showed positive correlation with the number of doctors and/or institutions referred before our hospital.In conclusion, the standard of living and the social positions of the smear positive patients showed once again the importance of early diagnosis and treatment. Moreover we think that the delay in diagnosis is at an unacceptable level.

7.Unilateral hyperlucent lung syndrome - Swyer- James (Mac Leod ) syndrome- a case report
Hakan GÜNEN, Özkan KIZKIN, S. Savaş HACIEVLİYAGİL, Mahir KOTUK.
Pages 37 - 40
Uzun süredir nefes darlığı ve öksürük şikayeti olan, 28 yaşındaki bayan hasta, çekilen PA akciğer grafisinde sağ akciğerde hiperlüsensi görülmesi üzerine servisimize yatırıldı. Bilgisayarlı akciğer tomografisinde sağ akciğerde havalanma artışı ve vasküler yapılarda azalma olduğu gözlendi. Çekilen MR anjiografisinde sağ akciğer ana pulmoner arter ve dallarının hipoplazik olduğunun görülmesi ile birlikte hastaya "Tek taraflı saydam akciğer sendromu (Swyer-James, Macleod sendromu)" teşhisi konuldu. Bu patolojinin nadir görülmesi nedeni ile vakayı geçmiş literatür bilgileri ışığında sunmayı uygun bulduk.
28 year old female patient with a history of dyspnea, cough and a chest roentgenogram showing right sided hyperlucency was hospitalised in our department.Computerized thorax tomography revealed increased aeration and decreased vascular structures on the right lung. MR angiography was performed. It showed hypoplastic right main pulmonary artery and its immediate branches. The patient was diagnosed as ‘Unilateral hyperlucent lung syndrome- Swyer-James( MacLeod )Syndrome’.Since it is a rare clinical entity, we presented the case by reviewing the current literature. 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale