Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 7 (2)
Volume: 7  Issue: 2 - April 2005
Hide Abstracts | << Back
1.Expression of c-erb B-2 oncogene in lung cancer and its comparison with prognostic factors
Nevin IŞIK, Lütfiye ERKAN, Sibel YURT, Asuman YEĞEN, Nurdan KALKAN, Nur ÜRER, Filiz KOŞAR, Pembe ÇAĞATAY
Pages 51 - 57
En gelişmiş tedavi uygulamalarına rağmen tanı konduktan sonra tüm akciğer kanserli hastaların ancak %10-15'i 5 yıldan fazla yaşayabilmektedir. Bu nedenle hastalığın daha erken tanınması, tedavisi ve gelişiminin önlenmesinde yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada; kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan 54 olgunun doku örneklerinde bir onkogen olan c-erbB-2 ekspresyonu immunhistokimyasal yöntemle değerlendirildi. C-erbB-2 ekspresyonunun mevcudiyeti, kanserin hücre tipi, evresi, histolojik diferansiyasyon derecesi ve prognoza etkili olduğu düşünülen biyokimyasal markerlar ile korele edilmeye çalışıldı. C-erbB-2 pozitişiği epidermoid karsinomda 13(%48,1), adeno karsinomda 7(%77,8), küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) 3(%27), küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 6(%85) olarak tespit edildi. Olgularımızın %59'unda c-erbB-2 ekspresyonu görülürken;en sık görülen histolojik subtipin adeno karsinom olduğunu saptadık. Tümör evresi, içilen sigara miktarı, kan LDH, alkalen fosfataz, Ca++ ve Hb düzeyi gibi biokimyasal markırlar; ayrıca kilo kaybı ve performans durumu ile c-erbB-2 ekspresyonu arasında anlamlı pozitif bir korelasyon saptanmazken, histolojik diferansiyasyon (grade) ile c-erbB-2 pozitişiği arasında kuvvetli bir pozitif korelasyon saptadık (rs=0.809). Sonuç olarak; akciğer kanseri oluşumunda c-erbB-2 onkogen ekspresyonu artışının, özellikle de adenokarsinoma alt tipinde ileri derecede ilişkisi vardır. Histolojik diferansiyasyon derecesi ile c-erbB-2 pozitişiği arasında kuvvetli pozitif korelasyon mevcudiyeti, bronkoskopik materyalde tümör diferansiyasyonunun önceden belirlenebilmesi açısından yönlendirici bir ip ucu olabilir. Biyolojik bir risk modeli oluşturmak üzere birçok onkogen ve tümör supressör genin sürvi ile birlikte değerlendirildiği daha geniş olgu serileri ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
In spite of advanced treatment methods only 10-15% of all lung cancer patients can survive more than 5 years after diagnosis. That’s why new approaches are needed for early diagnosis, prevention of progression of the disease and treatment. In our study, we investigated c-erb B-2 oncogene expression with immunohistochemical methods in tissue samples of 54 patients with lung cancer. The correlation between expression of c-erb B-2 and cell type of cancer, stage of disease, degree of histological differentiation and biochemical markers which effect the prognosis was investigated. C-erb B-2 was positive in 13 (48,1%) epidermoid carcinoma, 7 (77,8%) adenocarcinoma, 3 (27%) small cell lung cancer, 6 (85%) non-small cell lung cancer. We found c-erb B-2 expression in 59% of our cases and we determined that the most frequent subtype was also adenocarcinoma. No correlation was observed between c-erb B-2 expression and stage, smoking, serum LDH,ALP, Ca++ and Hb levels, weight loss and performance. However, it was strongly correlated with histological differentiation. In conclusion, expression of the c-erb B-2 oncogene was related to development of lung cancer, especially to adenocarcinomas. As a result histological differentiation can also be determined through c-erb B-2 identification in tissue samples which were taken by bronchoscopy. To explain a biological risk analysis, large prospective series of patients with lung cancers are needed in which oncogenes and tumor supresor genes together are evaluated with survival rates.

2.Evaluation of tuberculosis patients followed at Karaman tuberculosis dispensary between 1991-2001
Önder ÖZTÜRK, Ahmet AKKAYA, Nesrin BİLGİÇLİ, İsmet ORDUOĞLU, Recep ERMUT, Zafer ÖRNEK
Pages 58 - 63
1991-2001 yılları arasında dispanserimizde kayıtlı olan tüberkülozlu hastaların durum değerlendirmesini yaparak Karaman bölgesi olarak tüberkülozla savaşta gelinen noktayı belirlemek istedik. 1991-2001 yılları arasında kayıtlı 502 hastanın 11'i başka bir dispanser bölgesine nakil gittiği için ve 41'i tetkik sırasında başka bir hastalık tanısı konduğundan çalışmadan çıkartılarak 450 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. 450 hastanın 261'i (%58) erkek, 189'u (%42) kadın, yaş ortalamaları 39.9 ± 16.1 yıl olup en fazla hasta 21-30 (%26) yaş grubunda bulunuyorlardı. Hastaların 409'u (%90.9) yeni olgu, 38'i (%8.4) nüks vaka olarak kayıtlıydı. Akciğer tüberkülozu 306 hastada (%68), akciğer dışı tüberküloz 144 hastada (%32) tespit edildi. Hastaların 122'si (%27.1) kaviteli akciğer tüberkülozuydu. 349 hastanın (% 77.6) ferdi olarak başvurduğu 101 hastanın (67'sinde (% 14.9) aile içi, 34'ünde (%7.5) aile dışı temas öyküsü) (%22.4) temaslı muayenesi olarak kayıt edildiği tespit edildi. BCG aşı izi 268 hastada (%59.6) kayıtlı iken tüberkülin deri testi (PPD) sonucu 114 hastada (%25.3) kayıtlı olduğu saptandı. Direkt mikrobiyolojik inceleme yapılan 303 hastanın (%67.3) 104'ünde (%34.3), kültür incelemesi yapılan 146 hastanın (%32.4) 52'sinde (%35.6) aside dirençli basil tespit edildi. Bölgemizdeki tüberkülozlu olguların orta yaş gruplarında dağılım gösterdiği hatta ileri yaş gruplarında görülme oranının arttığı ve yüksek oranda sosyal güvenlikten yoksun ve eğitim düzeyinin düşük kesimlerde görüldüğü bulundu.
The aim of our study was to evaluate retrospectively the records of the patients with tuberculosis followed at Karaman Tuberculosis Dispensary and to determine the efficacy of national tuberculosis control programe in our region in 10 years period from 1991- 2001. 502 patients recorded in our dispensary between these years but 52 patients were eliminated from the study, 11 of which were transferred to another dispensary region and 41 of which were diagnosed to have another disease. 450 patients; 261 male (58%) , 189 female (42%) were evaluated. Mean age was 39.9±16.1 years. Most of them between 21-30 (26%) years old group. 409 (90.9%) patients were registered as new cases, while 38 (8.4%) patients were considered to be relapse cases.298 (66.2%) patients had pulmonary tuberculosis and 152 (33.8%) had extrapulmonary tuberculosis. Cavitary lung tuberculosis was found in 123 (27.3%) patients. 349 (77.6%) patients were detected by examination of symptomatic people while 101 (22.4%) patients by examination of close contacts (67 of them inside family, 34 outside family contact). The BCG vaccine had been observed in 268 (59.6%) patients and tuberculin skin test (PPD) was done in 114 (25.3%) patients. The sputum examination for acid fast bacilli was found to be positive in 104 of 303 (34.3%). Positive culture results were obtained in 52 of 146 (35.6%). As a result altough tuberculosis incidence tends to increase in elderly group, tuberculosis is mostly seen in the middle age group. Most of them do not belong to a social security and their education levels are relatively low.

3.Tuberculosis screening results in Karaman
Önder ÖZTÜRK, H. Ahmet BİRCAN, Şener ŞİMŞEK, Ahmet AKKAYA, Ünal ŞAHİN
Pages 64 - 69
Karaman ilinde çalışan 2627 işçi rasgele seçilerek prospektif olarak tüberküloz yönünden tarandı. Taramaya alınan 2627 işçinin 1088'i bayan (yaş ort:26.26±9.55), 1539'u erkek (yaş ort.:32.40±8.59) bulundu. Karaman ilinde çalışan erkeklerle kadınların yaş ortalamaları arasında fark vardı ( t-testi, p=0.000). Taramaya alınan bütün kişilerin mikrofilmleri çekildi. Radyolojik değerlendirme sonucu şüpheli bulunan 84 işçi tekrar çağrılarak ileri tetkikleri yapıldı. Çekilen mikrofilmlerin 2543'u normal iken (%96.8), 45'inde kardiyotorasik indeks kalp lehine artmış, 23'ünde bronkovasküler gölgelenme artışı, 3'ünde tüberküloz sekeli, 4 kişi şüpheli aktif akciğer tüberkülozu, 2'sinde dekstrokardi vardı. Cinsiyete göre radyoloji bulguları arasında fark vardı (m2=19.1 p=0.014). Tetkikler sonucu bir tane aktif tüberküloz vakası (% 0.038) bulunarak anti-tüberküloz tedavisi başlandı. Birlikte çalıştığı arkadaşları ve ailesine temaslı muayenesi yapıldı. Diğer nonspesifik olgular ileri tetkikler için ilgili merkezlere gönderildi. Sonuç olarak birikmiş bilinmeyen olguların ortaya çıkarılması açısından mikrofilm taramaları yararlı olmasına karşın tüberküloz olgularını erken evrelerde yakalamak ve basilifer hale geçmelerini önlemek hayali maalesef gerçekleşmemiştir. Risk gruplarında kitle mikrofilm taramaları yararlı olsa da, ülkemiz şartlarında en etkili ve en ekonomik yöntem pasif vaka bulma yöntemidir.
Two thousand six hundred and twenty seven workers chosen randomly were screened for tuberculosis in a prospective study in Karaman. One thousand and eighty eight workers (41,42%) were female (avarage age 26,26±9,55years) , 1539 (58,58%) were male (avarage age 40±8,59years). There was a statistical difference between the mean ages of males and females (t-test p=0.000). Microfilms were obtained for all people participated in this study. While 2543 (96,8%) microfilms were found to be normal, in 45 microfilm increased cardiothoracic index , in 23-increased bronchovascular shadows, in 3 -tuberculosis seqeula, in 4-suspected active pulmonary tuberculosis and in 2- dextrocardia were evaluated. There was a statistical difference about radiologic findings between male and females (X=19,1 p=0.014). 84 workers whose radiologic findings were suspicious were further investigated. Only one active tuberculosis was found and antituberculosis treatment was started. Contact examination for tuberculosis was performed for workers working with him and his family.The nonspecific cases were sent to centers for further examinations. In conclusion; although it is useful to determine the unknown collected cases by microfilms, the idea to find out tuberculosis in early stages and to prevent it before activation with microfilm screening does not seem to be real. While it is useful to find out tuberculosis in highly risk groups by microfilm screening, the examination of symptomatic patients and their contacts is the economic and significant way to find out tuberculosis in our country.

4.Bronchiectasis due to aspiration of grass inflorescence (four cases): extraordinary journey of the grass inflorescence
Murat Uygar YAPUCU, Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLĞAN, Oktay BAŞOK
Pages 70 - 75
Yabancı cisim aspirasyonları, çoğu (%60-80) üç yaşından küçük olmak üzere, %85 oranında çocuklarda görülen bir antitedir. Korunma yöntemleri, ilk yardım ve bronkoskopi tekniklerindeki gelişmelere rağmen, halen ciddi ve fatal sonuçlar doğurabilmektedir. Tanı güçlüğü olan organik maddelerin, bronşlarda kalış süresi uzadıkça, kronik obstrüksiyon ve enşamasyon sonucunda değişik komplikasyonlar gelişmektedir. Pisi pisi otu (Grass inflorescences) literatürde nadir aspirasyon nedenlerindendir. Kendine özgü özelliklerinden dolayı, bronkoskopik olarak çıkarılması çok güç olan pisi pisi otunun aspirasyonu sonucunda ilginç klinik tablolar ortaya çıkabilmektedir. Konunun önemini vurgulamak amacıyla, bronşektazi gelişen dört olgu sunulmuştur. 1988-2002 yılları arasında, İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde, pisi pisi otu aspirasyonu sonucunda bronşektazi gelişen dört olgu saptanmıştır. Bir olgu pisi pisi otunu ekspektore ederken diğer üç olguya rezeksiyon uygulanmış ve çıkarılan materyalin patolojik tetkiki ile tanı konulmuştur.
Foreign body aspirations, most of which are under 3 years of age (60-80%), are mostly encountered in the pediatric population. Inspite of the great progress in the preventive methods, first aid and bronchoscopic techniques, foreign body aspiration can cause serious and fatal results. As the organic substances which cannot be easily diagnosed remains longer in the bronchial tree , different complications may develop as a result of the chronic obstruction and inflammation. Grass inflorescence, is a rare cause of aspiration in the literature. Interesting clinical conditions can be the result of grass inflorescence, which can not easily be removed bronchoscopically, because of its own features. In order to emphesize the subject, we presented four cases who developed bronchiectasis after grass infloresence aspiration. Four bronchiectasis cases because of grass infloresence aspiration have been determined in İzmir, Dr. Suat Seren Thoracic Diseases and Surgery Training and Research Hospital , in 2nd Thoracic Surgery Department between 1988-2002. One of these patients spontaneously expectorated the grass inflorescence and pulmonary resection was performed for the remaining patients. Histopathological examination of the specimen has leds us the definitive tissue diagnosis.

5.Resection for metachronous lung cancer developing after pneumonectomy
A. Erdal TAŞÇI, Dida MARAŞLI, Çağatay TEZEL, M.Suat PATLAKOĞLU, Turhan ECE
Pages 76 - 79
Pnömonektomi sonrası gelişen metakron kanser için yapılan rezeksiyonun mortalitesi ve morbiditesi tartışmalıdır. Kalan akciğerde operasyon sıklıkla kontraendike kabul edilmektedir. 78 yaşında erkek hastaya 19 sene önce akciğer kanseri nedeniyle sol pnömonektomi yapılmış olup hasta T3N1M0 olarak evrelendirilmiştir. Takipler sırasında yapılan rutin kontrolde 19 yıl sonra hastada ikinci bir primer tümör tespit edilmiştir. Metakron kanser ön tanısı ile hastaya sağ anterolateral kas koruyucu torakotomi yapılmış olup sağ alt lob superior segmentte 3x2x2 cm boyutlarında visseral plevraya uzanan kitle superior segmentektomi ile çıkarılmıştır ve apikalde tespit edilen bül rezeke edilmiştir. Mediastinel ve hiler nodal diseksiyon yapılmıştır. Postoperatif histopatolojik tanı orta derecede diferansiye epidermoid karsinom, lenf nodları ise reaktif lenfoid hiperplazi olarak rapor edilmiştir. Postoperatif dreni 3. gün çekilen hasta 2 yıldır takipte olup nüks veya metastaz saptanmamıştır. Pnömonektomiyi takiben 19 yıl sonra metakron kanser gelişen olgumuzda rezeksiyonların rolü literatür eşliğinde tartışılmıştır.
The mortality and morbidity of resection for metachronous cancer after pneumonectomy is controversial. Operation of the contralateral lung is often contraindicated. A 78 years old man staged as T3N1M0 who underwent left-sided pneumonectomy was found to have a second primary tumor during follow-up after 19 years. The patient was prediagnosed as metachronous cancer and a muscle sparing right anterolateral thoracotomy was done. A mass of 3x2x2 cm located at the right basal superior segment involving visceral pleura was resected by superior segmentectomy and an apical bulla found at the apex was also resected. Mediastinal and hilar nodal dissection was done. The postoperative histopathological diagnosis of the mass was moderately differentiated squamous carcinoma and the lymph nodes were pathologically reported as lymphoid hyperplasia. The patient’s drainage was removed on postoperative third day. He has been follow-up for the last 2 years and no relapse or metastasis is detected since then. The role of resection in a case developing metachronous cancer after 19 years following pneumonectomy was discussed in view of literature.

6.Tuberculous lymphadenitis in abdominal and pelvic lymph nodes
Hilal ERMİŞ, Münire GÖKIRMAK, Ayşe KAFKASLI, Zehra BOZDAĞ, Tamer BAYSAL
Pages 80 - 84
Tüberküloz lenfadenit, daha çok servikal, daha az oranda da aksiller ve supraklaviküler lenf bezlerinde ağrısız büyüme ile kendini gösterir. Genellikle asemptomatiktir; ancak hastanın şişlik yakınması ile başvurması sonucu tanıya gidilir. Bazen de herhangi bir nedenle çekilen radyolojik görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen fark edilir. Altmış yaşında kadın hasta, idrar inkontinansı ve vajen cuff prolapsusu nedeniyle operasyona alındı. Operasyon sırasında batında ve pelvik bölgede yaygın konglomere lenf nodları tespit edilen hastadan alınan biyopsi sonucu tüberküloz lenfadenit olarak rapor edildi. Sonucun belirlenmesinden sonra yapılan sorgulamada hastanın müphem karın ağrıları ve iştahsızlığı olduğu öğrenildi. Tüberkülin cilt testinde endurasyon 50 x 35 mm olarak ölçüldü. İki aylık antitüberküloz tedavi sonrası çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde, lenf nodlarında hafif regresyon saptandı. Bu olgu, tesadüfen saptanmış olmakla beraber, minimal abdominal semptomları olan ya da görüntüleme yöntemleri ile abdominal lenf bezlerinde büyüme saptanan hastalarda, ayırıcı tanıda tüberküloz lenfadenitin de düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.
Tuberculous lymphadenitis presents with painless enlargement commonly in cervical and to a lesser degree in supraclavicular and axillary lymph nodes. Patients are usually asymptomatic and the disease is diagnosed during physical examination or radiological imaging performed for another reason. Sixty-years old woman presenting with urinary incontinance and vaginal cuff prolapsus was operated. Intraoperatively, multiple conglomerated lymphadenopathies were observed in abdominal and pelvic region. Examination of biopsy specimens obtained from these lymph nodes revealed tuberculous lymphadenitis. When the patient was questioned again, it was learned that she had obscure abdominal pain and anorexia previously. PPD test revealed an induration of 50x35 mm. After two months of antituberculous therapy, a slight regression was observed in the size of lymph nodes at abdominal CT. Altough this case was diagnosed coincidentally, it shows that abdominal tuberculous lymphadenitis must also be kept in mind in differential diagnosis, in patients presenting with obscure abdominal symptoms or in whom imaging techniques revealed enlargment of abdominal lymph nodes.

7.
Akciğer kanserinde sık görülen semptomlar ve tedavi yaklaşımları
Günay AYDIN
Pages 85 - 94
Abstract | Full Text PDF 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale